Zákon č. 76/1952 Sb.Zákon o dani ze mzdy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1952-76
Částka 37/1952
Platnost od 22.12.1952
Účinnost od 01.01.1953
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Minulé znění 26.10.1992 - 31.12.1992

76.

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1952

o dani ze mzdy

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Za účelem rovnoměrného zdanění dělníků a úředníků, v souladu s jejich výdělkem, a v zájmu dalšího zvýšení produktivity práce a zjednodušení vybírání daně a pojistného národního pojištění zavádí se daň ze mzdy, v níž jsou zahrnuty i příspěvky dělníků a úředníků na pojistné národního pojištění.

Daňová povinnost

§ 2

(1) Poplatníky daně ze mzdy jsou:

a) osoby, které pobírají mzdu za práci vykonávanou v tuzemsku, bez ohledu na bydliště;

b) zaměstnanci československých zastupitelských úřadů a jiní státní zaměstnanci činní v cizině, pokud jsou československými státními příslušníky;

(2) Dani ze mzdy nepodléhají diplomatičtí zástupci pověření u vlády republiky Československé, konsulové z povolání a jiné osoby požívající práva exteritoriality, nejsou-li československými státními příslušníky a pokud trvá vzájemnost.

§ 3

(1) Dani podléhá mzda za práci.

(2) Mzdou za práci podle odstavce 1 jsou:

a) veškeré příjmy plynoucí poplatníkovi z pracovního poměru nebo v souvislosti s ním, tedy veškeré opakující se i jednorázové příjmy bez rozdílu, jsou-li vypláceny v penězích nebo naturáliích, zejména všechny druhy mezd a platů, mzda za práci přes čas, všechny druhy premií, výkonnostní příplatky, náhrada za nevybranou dovolenou a pod.;

b) funkční požitky;

c) příjmy plynoucí ze zaměstnání vykonávaných v poměru podobném poměru pracovnímu.

(4) Příjmy uvedené v odstavcích 2 a 3 se dále nazývají "mzda". Úřady, podniky, jiné organisace a osoby, které vyplácejí mzdu, se dále nazývají "plátci".

(5) Náhrady služebních výdajů nejsou mzdou.

§ 4

Osvobození

Od daně ze mzdy jsou osvobozeny:

a) odměny poskytované v rámci platných předpisů zaměstnancům za vynálezy a zlepšovací náměty až do částky 100 000 Kčs za každý vynález nebo zlepšovací námět a věcné a peněžité dary a odměny poskytované zaměstnavatelem v souvislosti s pracovním poměrem, pokud se řídí platnými předpisy, až do úhrnné výše 10 000 Kčs ročně. Dani podléhá jen ta část, o kterou zmíněné odměny a dary tyto částky přesahují;

c) dávky národního nemocenského pojištění, jednorázové dávky národního důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost, jakož i jiná obdobná plnění;

d) přídavek na děti a příplatek k němu , rodinný přídavek, výchovné a obdobná plnění poskytovaná na nezaopatřené děti.

§ 5

Základ daně

Daň se vypočte v každém mzdovém období ze mzdy vyplacené v tomto období (základ daně).

§ 6

Daňová sazba

ze základučiní daň:
přes Kčs až včetně do Kčs 
 1 500 5 %
1 500 2 000 8 %
2 000 3 000 160 Kčs a 10 % ze základu přesahujícího 2 000 Kčs,
3 000 4 000 260 Kčs a 11 % ze základu přesahujícího 3 000 Kčs
4 000 5 000 370 Kčs a 12 % ze základu přesahujícího 4 000 Kčs
5 000 6 000 490 Kčs a 13 % ze základu přesahujícího 5 000 Kčs
6 000 7 000 620 Kčs a 14 % ze základu přesahujícího 6 000 Kčs
7 000 8 000 760 Kčs a 15 % ze základu přesahujícího 7 000 Kčs
8 000 9 000 910 Kčs a 16 % ze základu přesahujícího 8 000 Kčs
9 000 10 000 1 070 Kčs a 17 % ze základu přesahujícího 9 000 Kčs
10 000 12 000 1 240 Kčs a 18 % ze základu přesahujícího 10 000 Kčs
12 000 a výše 1 600 Kčs a 20 % ze základu přesahujícího 12 000 Kčs

Pro výpočet daně se mzda zaokrouhluje na 100 Kčs nahoru. Přesáhne-li měsíční mzda 10000 Kčs, vypočte se daň jako součet daně z částky 10000 Kčs vypočtené podle tabulky s přihlédnutím k § 7 a 8 a daně vypočtené z částky, o kterou mzda přesahuje 10000 Kčs, zaokrouhlené na 20 Kčs nahoru sazbou ve výši 33 % bez přihlédnutí k ustanovením § 7 a 8.

Zvýšení a snížení daně

§ 7

(1) Daň podle § 6 se zvyšuje poplatníkům, kteří

a) nevyživují žádnou osobu, o 40 % daně,

b) vyživují jednu osobu, o 20 % daně.

(2) Zvýšení o 40 % s e vybírá, přesahuje-li daňový základ 2 000 Kčs měsíčně, a zvýšení o 20 %, přesahuje-li daňový základ 2 500 Kčs měsíčně.

§ 8

(1) Daň podle § 6 se s výhradou ustanovení § 10 snižuje o 15 % poplatníkům, kteří vyživují 3 osoby, o 30 % poplatníkům, kteří vyživují 4 osoby, a o 45 % poplatníkům, kteří vyživují 5 nebo více osob.

(2) Vdovci (vdovy), rozvedení a osoby trvale nežijící s manželem (manželkou) ve společné domácnosti, posuzují se, vyživují-li alespoň 1 dítě, tak, jako by měli o jednu vyživovanou osobu navíc. Totéž platí pro svobodné poplatníky, kteří vyživují alespoň jedno dítě.

(3) Manželka (družka), která pobírá mzdu a žije s manželem (druhem) ve společné domácnosti, se posuzuje tak, jako by vyživovala jednu osobu.

(4) Pobírají-li mzdu oba manželé (druh a družka), kteří žijí ve společné domácnosti, povolí na jejich žádost okresní národní výbor příslušný podle jejich bydliště, aby k vyživovaným osobám bylo přihlédnuto u manželky (družky) místo u manžela (druha); v tomto případě se manžel (druh) posuzuje, jako by vyživoval jednu osobu.

(5) Pobírá-li poplatník mzdu od dvou nebo více plátců, přihlíží k osobám jim vyživovaným pouze jeden plátce; ostatní plátci srážejí daň tak, jako by poplatník nevyživoval žádnou osobu.

(6) Pro zvýšení a snížení daně je rozhodný stav na počátku mzdového období. Narodí-li se však poplatníku během mzdového období dítě, přihlédne se k němu již ve mzdovém období, v němž se narodilo.

§ 9

(1) Pro výpočet daně ze mzdy se přizná poplatníkům, kteří jsou invalidní, popřípadě vyživují invalidní osoby,

a) jedna vyživovaná osoba navíc, pobírá-li poplatník, popřípadě osoby jím vyživované částečný invalidní důchod (jiný obdobný důchod, který jim byl přiznán pro jejich částečnou invaliditu), nebo jsou podle posudku posudkového lékaře sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru posuzováni, jako by pobírali částečný invalidní důchod,

b) dvě vyživované osoby navíc, pobírá-li poplatník, popřípadě osoby jím vyživované invalidní důchod (jiný obdobný důchod, který jim byl přiznán pro jejich invaliditu), nebo jsou podle posudku posudkového lékaře sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru posuzováni, jako by pobírali invalidní důchod.

(2) Vdovy po padlých příslušnících zahraničního odboje nebo po obětech bojových událostí, politické nebo národní persekuce se posuzují tak, jako by vyživovaly o jednu osobu navíc.

(3) Daň se podle předchozích odstavců sníží jen poplatníkům, jejichž daňový základ nepřesahuje částku 12 000 Kčs měsíčně, a to nejdříve ve mzdovém období následujícím po předložení potvrzení okresního národního výboru.

(4) Ustanovení § 8 odst. 5 platí obdobně.

§ 10

Po snížení daně podle §§ 8 a 9 nesmí u poplatníka se mzdou přesahující 2 000 Kčs měsíčně daň činit méně než 8 % daňového základu.

§ 11

(1) Daň ze mzdy se nesráží, nepřesahuje-li daňový základ 1 000 Kčs měsíčně.

(2) Pobírá-li poplatník mzdu současně od dvou nebo více plátců, smí k ustanovení odstavce 1 přihlížet pouze jeden plátce; ostatní plátci srazí daň i tehdy, nepřesahuje-li jimi vyplácená mzda 1 000 Kčs měsíčně, a to nejméně ve výši 10 % daňového základu.

Způsob vybírání daně

§ 12

(1) Plátci vypočtou daň, srazí ji a odvedou státní pokladně.

(2) Daň se srazí při výplatě nebo připsání mzdy poplatníku k dobru, bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí.

§ 13

(1) Z jednorázové mzdy, t. j. ze mzdy, která je vyplácena nepravidelně vedle běžné mzdy, vypočte plátce daňovou srážku takto: Zjistí, jaká mzda bude poplatníkovi pravděpodobně za celý rok vyplacena bez započtení právě vyplácené jednorázové mzdy, a vypočte z ní celoroční daň. K zjištěné celoroční mzdě připočte právě vyplácenou jednorázovou mzdu a vypočte z úhrnu celoroční daň. Rozdíl mezi oběma celoročními daňovými částkami srazí plátce při výplatě jednorázové mzdy.

(2) Vyplácí-li se mzda za delší dobu než za obvyklé mzdové období, vypočte a srazí se daň tak, jako by mzda byla vyplacena v příslušných pravidelných mzdových obdobích. Z částek mzdy připadajících na dřívější kalendářní léta se však daň vypočte a srazí podle ustanovení odstavce 1.

(3) Plátce je povinen na žádost poplatníka vypočítat při poslední výplatě mzdy v roce, kolik by činila úhrnná srážka daně, kdyby se mzda během roku vyplacená stejnoměrně rozvrhla na jednotlivá mzdová období. Částku, o kterou daň skutečně sražená převyšuje takto vypočtenou daň, vrátí plátce poplatníkovi, činí-li aspoň 20 Kčs.

§ 14

(1) Srážkou vykonanou řádně podle předchozích ustanovení je daňové povinnosti učiněno zadost.

(2) Nebyla-li srážka daně ze mzdy provedena buď vůbec nebo nebyla-li provedena řádně, předepíše okresní národní výbor plátci příslušnou částku k přímému placení.

(3) Poplatníkům pobírajícím mzdu plynoucí z ciziny předepíše se daň na podkladě přiznání, která jsou povinni podat do konce února po uplynutí každého kalendářního roku okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu bydlí. Nepodá-li poplatník přiznání včas, může mu být daň zvýšena, nejvýše však o 10 %.

(4) Daň předepsaná podle odstavce 3 je splatna do 15 dnů po doručení platebního výměru. Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % dlužné částky.

Odpovědnost plátců

§ 15

(1) Částky, které byl plátce povinen srazit, odvede nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byla nebo měla být provedena srážka daně, okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu je plátcova pokladna, pokud ministerstvo financí nestanoví lhůtu kratší.

(2) Neodvedl-li plátce sraženou daň ze mzdy, bude na něm vymáhána jako dluh.

(3) Plátce je povinen zaplatit daň předepsanou mu podle § 14 odst. 2 do tří dnů po doručení platebního výměru.

(4) Nedodrží-li plátce lhůty stanovené v odstavcích 1 a 3, zaplatí za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % dlužné částky.

§ 16

Plátce smí daň, kterou poplatníkovi nesrazil, dodatečně srazit, jen pokud neuplynuly od výplaty mzdy více než tři měsíce. Byla-li však nesprávná srážka daně zaviněna poplatníkem, může plátce daň dodatečně srazit do tří let od výplaty mzdy.

§ 17

Pro účely daně ze mzdy je plátce povinen vést a okresnímu národnímu výboru předkládat záznamy a výkazy, jež stanoví ministerstvo financí, a vydávat na žádost poplatníkům potvrzení o výši vyplacené mzdy a sražené daně.

§ 18

Průkazy pro zvýšení a snížení daně

Poplatník je povinen prokázat plátci okolnosti rozhodné pro zvýšení a snížení daně podle §§ 7 až 9. K předloženému průkazu bude - s výhradou ustanovení § 8 odst. 6 věty druhé - přihlédnuto počínajíc mzdovým obdobím, následujícím po období, v němž bude plátci průkaz předložen.

§ 18a

Poplatník je povinen ohlásit neprodleně plátci daně, že je poživatelem starobního důchodu.

§ 19

Kontrola daně ze mzdy

(1) Na srážení a odvádění daně dozírá okresní národní výbor, v jehož obvodu je plátcova pokladna.

(2) Plátce je povinen:

a) dovolit orgánům okresního národního výboru zmocněným ke kontrole daně vstup do provozních místností v obvyklých provozních hodinách a umožnit jim splnění jejich úkolů,

b) dát potřebná vysvětlení a předložit doklady okresnímu národnímu výboru a jeho orgánům, po případě jiným kontrolujícím orgánům.

(3) Osoby, jimž jsou mzdy vypláceny, jsou povinny dát okresnímu národnímu výboru a jeho orgánům, po případě jiným kontrolujícím orgánům, po případě jiným kontrolujícím orgánům, vysvětlení o druhu a výši těchto mezd.

(4) Osoby, u nichž je sporné, v jakém poměru jsou k plátci, jsou povinny dát požadované informace k zjištění povahy tohoto poměru.

(5) Stejná oprávnění ve věci dozoru příslušejí též krajskému národnímu výboru a ministerstvu financí.

§ 20

Spory a opravné prostředky

(1) O stížnostech vyplývajících ze sporů, které vzniknou mezi plátci a poplatníky o provádění srážky daně ze mzdy, rozhoduje okresní národní výbor, v jehož obvodu je plátcova pokladna.

(2) Okresní národní výbor jest povinen sdělit stranám všechna svá rozhodnutí písemně s poučením o opravných prostředcích.

(3) Z rozhodnutí okresních národních výborů, uvedených v odstavcích 1 a 2, a z platebních výměrů podle § 14 odst. 2 a 3 lze se odvolat do 15 dnů po doručení výměrů ke krajskému národnímu výboru, který rozhodne s konečnou platností. Nejde-li o právní otázku a vyhoví-li se plně odvolání, rozhoduje o něm s konečnou platností okresní národní výbor.

§ 21

Promlčení

(1) Daň nelze předepsat a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se daň stala splatnou, a v případech § 14 odst. 3 od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník povinen podat přiznání k dani.

(2) Je-li proveden úkon k předepsání nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž byla o úkonu uvědoměna osoba, která je povinna daň platit.


Závěrečná ustanovení

§ 22

(1) Vláda učiní opatření potřebná k tomu, aby hrubé platy některých zaměstnaneckých skupin byly upraveny tak, aby odpovídaly změně daňové sazby podle tohoto zákona, novému vymezení daňového základu a započtení zaměstnaneckých příspěvků na pojistné národního pojištění do daňové sazby.

(2) Vláda se zmocňuje, aby podle potřeby upravovala procenta zvýšení a snížení daně podle §§ 7 a 8 a povolovala odchylky od ustanovení § 10.

(3) Ministerstvo financí:

1. stanoví, za jakých podmínek lze práci vykonávanou jen přechodně mimo území republiky Československé pokládat za práci vykonávanou v tuzemsku (§ 2);

2. může prohlásit některá zaměstnání za vykonávaná v poměru podobném poměru pracovnímu (§ 3 odst. 2);

3. může osvobodit některé druhy nebo části mezd od daně ze mzdy a daň promíjet;

4. stanoví, které příjmy je pokládat za náhradu služebních výdajů, po případě je stanoví paušálem (§ 3 odst. 5);

5. vydá tabulky pro výpočet daně ze mzdy, přepočtené ze sazby uvedené v § 6;

6. stanoví způsob výpočtu daně v případech, je-li mzda vyplácena za dobu kratší než pravidelné mzdové období;

7. stanoví, koho je rozumět vyživovanými osobami (§§ 7 a 8);

8. může povolit odchylky ve věci způsobu, doby a místa odvodu sražené daně (§ 15);

9. může učinit opatření k zamezení nesrovnalostí a tvrdostí, jež by mohly vzniknout z tohoto zákona, zejména z číselných hranic v něm stanovených;

10. vydá předpisy potřebné k provedení tohoto zákona;

11. se zmocňuje, aby upravilo řízení ve věcech této daně.

12. se zmocňuje, aby pro některá vedlejší nebo příležitostná zaměstnání stanovilo daň paušální sazbou nepřesahující nejvyšší přípustnou sazbu. Ustanovení § 10 se přitom použije přiměřeně.

Opatření podle bodů 2, 3 a 4 může ministerstvo financí učinit jen po slyšení jednotné odborové organisace.

§ 23

Ve státním rozpočtu bude každoročně stanovena částka, která připadne na účely národního pojištění zaměstnanců.

§ 24

Počínajíc rokem 1953 se zrušují:

a) zákon č. 109/1947 Sb., o dani ze mzdy;

b) všechna zákonná ustanovení a jiná opatření, jimiž byly některé mzdy nebo jejich části od daně osvobozeny;

c) ustanovení zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, a předpisů na jeho podkladě vydaných, pokud upravují stanovení a vybírání části pojistného připadající na zaměstnance;

d) ustanovení zákona č. 236/1948 Sb., o vojenské nemocenské péči, a jiných předpisů, pokud upravují stanovení a vybírání části pojistného připadající na příslušníky ozbrojených sil;

e) ustanovení vládního nařízení č. 250/1943 Sb., o podpoře při včleňování do práce, a předpisů na jeho podkladě vydaných, pokud upravují stanovení a vybírání příspěvků připadajících na zaměstnance.

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953 a platí pro zdanění mezd vyplacených po 31. prosinci 1952, jakož i mezd vyplacených před 1. lednem 1953 na rok 1953; provede jej ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
274/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
481/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
o2/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
86/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
o4/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
80/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
110/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
45/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
96/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
24/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
210/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
88/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn
16/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
112/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
43/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
Je dotčen nálezem Ústavního soudu
o1/c96/1992 Sb. Nález ÚS ČSFR o nesouladu souladu někt. ustanovení někt. předpisů ve znění č. 578/1991 Sb.
Je měněn
o1/c96/1992 Sb. Nález ÚS ČSFR o nesouladu souladu někt. ustanovení někt. předpisů ve znění č. 578/1991 Sb.
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992
90/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
71/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
Je zrušen předpisem
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Ruší
109/1947 Sb. Zákon o dani ze mzdy
Je odkazován z
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
66/1995 Sb. Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
o1/c96/1992 Sb. Nález ÚS ČSFR o nesouladu souladu někt. ustanovení někt. předpisů ve znění č. 578/1991 Sb.
387/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
274/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí
49/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992
276/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
195/1991 Sb. Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru
193/1991 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
72/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
481/1990 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměnách členů volebních komisí ve volbách do zastupitelstev v obcích v roce 1990
371/1990 Sb. Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
311/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb. a vyhlášky č. 86/1984 Sb.
304/1990 Sb. Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění
110/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
o2/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c9/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
235/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku
223/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
o6/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
150/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
o1/c12/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c21/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
131/1985 Sb. Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě
o3/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c4/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
86/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
o1/c15/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c14/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c25/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
o2/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c10/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c4/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
152/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
151/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
114/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
o2/c18/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c6/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
164/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
o3/c30/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c20/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
80/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy
o1/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c8/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c15/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c1/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c14/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
o2/c19/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c10/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c37/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
o1/c29/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
54/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
o2/c11/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
172/1973 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
o3/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c26/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c22/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c8/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c28/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
5/1972 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o2/c39/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
110/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem
o8/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c37/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
100/1970 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
o5/c27/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c15/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c4/1970 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
45/1969 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy
184/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
137/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
134/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
125/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků
96/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
90/1968 Sb. Zákon o některých opatřeních na úseku dani placených obyvatelstvem
12/1968 Sb. Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
131/1967 Sb. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací
24/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
108/1966 Sb. Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti
93/1966 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
143/1965 Sb. Vyhláška o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
210/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
102/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
101/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
88/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn
o1/c45/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
16/1962 Sb. Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
146/1960 Sb. Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady
126/1960 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
111/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění
110/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
16/1959 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
91/1958 Sb. Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
71/1957 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
112/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
74/1953 Sb. Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
43/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
109/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy
Odkazuje na
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy
236/1948 Sb. Zákon o vojenské nemocenské péči
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění
109/1947 Sb. Zákon o dani ze mzdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 26.10.1992 - 31.12.1992 o1/c96/1992 Sb.
5. 01.01.1992 - 25.10.1992 578/1991 Sb.
4. 01.07.1968 - 31.12.1991 90/1968 Sb.
3. 01.07.1964 - 30.06.1968 101/1964 Sb.
2. 01.01.1958 - 30.06.1964 71/1957 Sb.
1. 01.01.1953 - 31.12.1957
0. 22.12.1952 Vyhlášené znění