Zákon č. 87/1950 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-87
Částka 39/1950
Platnost od 18.07.1950
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 06.07.1961 (62/1961 Sb.)
Minulé znění 01.01.1957 - 05.07.1961

87.

Zákon

ze dne 12. července 1950

o trestním řízení soudním (trestní řád)


HLAVA PRVÁzrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 1 – § 6zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 7 – § 12zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 13zrušeno

Příslušnost okresního prokurátorazrušeno

§ 14 – § 16zrušeno

Společné přípravné řízenízrušeno

§ 17 – § 20, § 18azrušeno

Odnětí a přikázání věcizrušeno

§ 21 – § 23, § 21azrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 24, § 25zrušeno

Obsah rozsudkuzrušeno

§ 26 – § 30zrušeno

ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 31 – § 34zrušeno

Rozhodnutí o stížnostizrušeno

§ 35 – § 38zrušeno

ODDÍL ŠESTÝzrušeno

§ 39, § 40zrušeno

ODDÍL SEDMÝzrušeno

§ 41 – § 44zrušeno

Ustanovený obhájcezrušeno

§ 45 – § 47, § 45azrušeno

ODDÍL OSMÝzrušeno

§ 48zrušeno

Zajištění nároků poškozeného vzešlých z trestného činuzrušeno

§ 49 – § 53zrušeno

ODDÍL DEVÁTÝzrušeno

Úkony souduzrušeno

§ 54 – § 61, § 58a, § 60azrušeno

Lhůtyzrušeno

§ 62, § 63zrušeno

Doručenízrušeno

§ 64 – § 66zrušeno

Náklady trestního řízenízrušeno

§ 67 – § 75zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 76zrušeno

Vyšetřovánízrušeno

§ 77 – § 84zrušeno

Žalobazrušeno

§ 85 – § 91zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 92zrušeno

Výslechzrušeno

§ 93 – § 96zrušeno

Zatčenízrušeno

§ 97 – § 100zrušeno

Rozhodnutí o vazbězrušeno

§ 101 – § 107zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 108 – § 113, § 113azrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

Přibrání znalcezrušeno

§ 114 – § 122, § 121azrušeno

ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 123zrušeno

Vyšetření duševního stavuzrušeno

§ 124 – § 126zrušeno

ODDÍL ŠESTÝzrušeno

§ 127 – § 130zrušeno

ODDÍL SEDMÝzrušeno

§ 131 – § 134zrušeno

ODDÍL OSMÝzrušeno

§ 135, § 136zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 137zrušeno

Zajištění úspěšného provedení hlavního líčenízrušeno

§ 138, § 139zrušeno

Nařízení hlavního líčenízrušeno

§ 140 – § 142zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

Veřejnost hlavního líčenízrušeno

§ 143 – § 149zrušeno

Provádění důkazůzrušeno

§ 150 – § 159zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 160zrušeno

Rozsudekzrušeno

§ 161 – § 166zrušeno

Postoupení věcizrušeno

§ 167 – § 169zrušeno

Odročení hlavního líčenízrušeno

§ 170, § 171zrušeno

HLAVA ČTVRTÁzrušeno

§ 172zrušeno

Oprávněné osobyzrušeno

§ 173 – § 178zrušeno

Rozhodnutí odvolacího soudu v neveřejném zasedánízrušeno

§ 179 – § 185zrušeno

Příprava odvolacího líčenízrušeno

§ 186 – § 189, § 190 – § 193zrušeno

Rozhodnutí v odvolacím líčenízrušeno

§ 194 – § 197zrušeno

Odročení odvolacího líčenízrušeno

§ 198, § 199zrušeno

HLAVA PÁTÁzrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 200 – § 206zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 207 – § 212zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 213 – § 215zrušeno

HLAVA ŠESTÁzrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 216 – § 219zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 220 – § 222zrušeno

Řízení o návrhu na obnovuzrušeno

§ 223 – § 225zrušeno

HLAVA SEDMÁzrušeno

§ 226zrušeno

Oddíl prvýzrušeno

§ 226azrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 227 – § 237zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 238 – § 241zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 242 – § 246zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 247, § 248zrušeno

Stanné řízenízrušeno

§ 249 – § 253zrušeno

ODDÍL PÁTÝzrušeno

Obecná ustanovenízrušeno

§ 254 – § 263zrušeno

Postup při vyhlášení a zrušení polního řízenízrušeno

§ 264, § 265zrušeno

HLAVA OSMÁzrušeno

§ 266zrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 267zrušeno

Výkon trestu smrtizrušeno

§ 268 – § 270zrušeno

Výkon trestu odnětí svobodyzrušeno

§ 271, § 271azrušeno

Odklad výkonu trestuzrušeno

§ 272, § 273zrušeno

Přerušení výkonu trestuzrušeno

§ 274 – § 279, § 279azrušeno

Výkon nápravného opatřenízrušeno

§ 280, § 281zrušeno

Výkon trestu propadnutí jměnízrušeno

§ 282 – § 287, § 287azrušeno

Výkon trestu peněžitéhozrušeno

§ 288, § 289zrušeno

Exekuční vymáhánízrušeno

§ 290 – § 293zrušeno

Výkon uveřejnění rozsudkuzrušeno

§ 294zrušeno

Výkon ochranného léčení a ochranné výchovyzrušeno

§ 295, § 295azrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 296, § 297zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 298 – § 301zrušeno

HLAVA DEVÁTÁzrušeno

ODDÍL PRVÝzrušeno

§ 302 – § 305zrušeno

§ 306

Vojenští soudcové

(3) Vojenští soudcové jsou ustanovováni trvale a na určitá služební místa; proti své vůli mohou být přeloženi, sesazeni nebo dáni do výslužby jen při nové soudní organisaci po dobu stanovenou zákonem nebo na základě pravomocného kárného nálezu. Doba, po kterou jsou zřízeny polní soudy, je dobou nové soudní organisace.

(4) Vojenští soudcové mohou být dočasně přiděleni jinému vojenskému soudu; bez jejich souhlasu se tak může stát jen na dobu šesti měsíců v kalendářním roce.

§ 307zrušeno

§ 308

Soudcové z lidu

(1) Za soudce z lidu u vojenských soudů budou příslušným ministrem nebo orgánem jím k tomu zmocněným určeny vojenské osoby, příslušníci Sboru národní bezpečnosti a příslušníci Sboru vězeňské stráže v činné službě.

(2) V polním řízení určuje soudce z lidu pro jednotlivé případy na žádost předsedy senátu velitel, u něhož je polní soud zřízen.

(3) Za soudce z lidu může být určen, kdo

a) je starší než dvacet let,

b) nebyl soudně trestán ani není trestně stíhán a

c) je oddán lidově demokratickému zřízení.

(4) O námitkách proti určení k této funkci rozhoduje orgán, který soudce z lidu určil.

§ 309

Funkční období soudců z lidu

(1) Funkční období soudce z lidu trvá jeden rok. Dokud nebyli určeni pro další období soudci z lidu v potřebném počtu, mohou být k výkonu funkce povoláni i dosavadní soudci z lidu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neužije v polním řízení.

§ 310zrušeno

Složení senátuzrušeno

§ 311 – § 313zrušeno

§ 314

(1) Soudcové z lidu budou v každém jednotlivém případě povoláni z onoho ozbrojeného sboru, k němuž obviněný náleží. Náleží-li spoluobvinění k různým ozbrojeným sborům, budou povoláni soudci z lidu tak, aby byl pokud možno zastoupen každý sbor.

(2) Není-li obviněný příslušníkem ozbrojeného sboru, budou povoláni soudci z lidu z vojenských osob.

(3) Soudci z lidu musí mít alespoň stejnou hodnost jako ten z obviněných, který má hodnost nejvyšší.

(5) K jednotlivým zasedáním volá soudce z lidu předseda senátu.

§ 315 – § 317zrušeno


ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 318 – § 326zrušeno

Souvislosti

Je prováděn předpisem
103/1953 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
95/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydává jednací řád pro soudy
115/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
100/1951 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
192/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
117/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti o rejstříku trestů
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
67/1952 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
Je měněn
64/1956 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
67/1952 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
Mění
319/1948 Sb. Zákon o zlidovění soudnictví
232/1948 Sb. Zákon o státním soudu
Je zrušen předpisem
62/1961 Sb. Zákon o organizaci soudů
Ruší
23/1948 Sb. Zákon o výkonu trestu postihující majetek, uložených trestními soudy
226/1947 Sb. Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
166/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády
137/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
126/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech
62/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním
Je odkazován z
20/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže
106/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002
424/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 272 a § 276 věty čtvrté č. 141/1961 Sb., trestní řád
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích
70/1970 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
82/1968 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci
62/1961 Sb. Zákon o organizaci soudů
64/1956 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
39/1953 Sb. Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
1/1953 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního řádu
67/1952 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
59/1951 Sb. Vyhláška ministra stavebního průmyslu o úplném znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
Odkazuje na
67/1952 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
165/1950 Sb. Zákon na ochranu míru
319/1948 Sb. Zákon o zlidovění soudnictví
232/1948 Sb. Zákon o státním soudu
23/1948 Sb. Zákon o výkonu trestu postihující majetek, uložených trestními soudy
226/1947 Sb. Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
166/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády
137/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
126/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech
62/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním
53/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
Je republikován předpisem
1/1953 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního řádu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.1957 - 05.07.1961 64/1956 Sb.
2. 01.01.1953 - 31.12.1956 67/1952 Sb., 64/1956 Sb.
1. 01.08.1950 - 31.12.1952
0. 18.07.1950 Vyhlášené znění