Zákon č. 268/1949 Sb.Zákon o matrikách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-268
Částka 86/1949
Platnost od 27.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zrušeno k 01.07.2001 (301/2000 Sb.)
Minulé znění 15.02.1993 - 30.06.2001

268.

Zákon

ze dne 7. prosince 1949

o matrikách

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel matriky

(1) Do matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a jiné skutečnosti rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu.

(2) Matrika a úřední výpisy z ní jsou veřejnými listinami.

§ 2

Obsah matriky

Matrika má knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí.

Působnost ve věcech matričních

§ 3

Matriky vedou a úkoly s tím souvisící obstarávají místní národní výbory.

§ 4

(1) Příslušný je místní národní výbor, v jehož obvodu se osoba narodila nebo zemřela nebo bylo uzavřeno manželství.

(2) Narodí-li se nebo zemře-li osoba za jízdy v dopravním prostředku, řídí se příslušnost místního národního výboru místem, kde došlo k vyložení osoby narozené nebo zemřelé z dopravního prostředku.

§ 5

Krajský národní výbor může sdružit dva nebo více místních národních výborů k vedení matrik; v takovém případě vede matriky pro každou obec odděleně jeden ze sdružených místních národních výborů určený k tomu krajským národním výborem.

§ 6

Dohled na výkon působnosti v oboru matrik vykonává v nejvyšší stolici ministerstvo vnitra.

Všeobecné zásady pro vedení matriky

§ 7

(1) Matrika se vede v prvopisu a opisu.

(2) Prvopis matriky zůstane v úschově místního národního výboru. Opis matriky za běžný rok zašle místní národní výbor bezprostředně nadřízenému národnímu výboru.

§ 8

Listiny, které výlučně slouží jako doklad pro zápis nebo změnu zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí, uschová místní národní výbor ve sbírce listin.

§ 9

Místní národní výbor vydá úřední výpis z matriky, jakož i povolí v přítomnosti svého orgánu nahlédnout do matriky, požádá-li o to osoba, jíž se zápis týká, nebo jež osvědčí odůvodněný zájem.

Předmět zápisu

A. Kniha narození

§ 10

Do knihy narození se zapisuje:

a) jméno, příjmení a pohlaví dítěte,

b) den, měsíc, rok a místo narození dítěte, jakož i časové pořadí narození, jde-li o dítě narozené spolu s druhým (dvojčata) nebo s více dětmi,

c) státní občanství dítěte,

d) jméno a příjmení, den, měsíc, rok, místo narození, povolání a bydliště rodičů, jakož i jména a příjmení prarodičů,

e) dohoda rodičů o příjmení jejich dítěte, mají-li rodiče různá příjmení,

f) datum zápisu.

B. Kniha manželství

§ 11

(1) Do knihy manželství se zapisuje:

a) jméno a příjmení, den, měsíc, rok a místo narození, státní občanství, stav, povolání a bydliště snoubenců,

b) den, měsíc a rok uzavření manželství,

c) jméno a příjmení, den, měsíc, rok, místo narození a povolání rodičů snoubenců,

d) jméno a příjmení, povolání a bydliště svědků,

e) příjmení, o němž se snoubenci dohodli, že ho budou užívat,

f) příjmení, o němž se snoubenci, kteří si ponechali svá dosavadní příjmení, dohodli pro děti, které z manželství vzejdou,

g) datum zápisu.

(2) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 se zapíší neprodleně po uzavření manželství na podkladě o tom pořízeného zápisu.

C. Kniha úmrtí

§ 12

Do knihy úmrtí se zapisuje:

a) jméno a příjmení, povolání, stav, bydliště, den, měsíc, rok a místo narození zemřelého,

b) hodina, den, měsíc, rok a místo úmrtí,

c) jméno a příjmení manžela,

d) jméno a příjmení rodičů zemřelého,

e) příčina smrti,

f) datum a místo pohřbení,

g) datum zápisu.

Oznamovací povinnost

§ 13

(1) Narození jest povinna oznámit osoba, která při porodu působila (lékař, porodní asistentka a pod.), a není-li takové osoby, jeden z rodičů.

(2) Narození jest oznámit do 7 všedních dnů, narození dítěte mrtvého nejpozději následující všední den; matka může splnit oznamovací povinnost i po těchto lhůtách, jakmile je schopna oznámení učinit.

§ 14zrušeno

§ 15

Narození nebo úmrtí ve veřejných ústavech nebo zařízeních, v kasárnách nebo jiných vojenských ubytovacích zařízeních je povinen oznámit nejpozději následující všední den vedoucí úředník nebo velitel.

§ 16

(1) Nalezne-li někdo dítě, jež není schopno učinit údaje potřebné k zjištění své totožnosti, je povinen oznámit to neprodleně místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu bylo dítě nalezeno. Místní národní výbor provede potřebné šetření za účelem zjištění totožnosti dítěte a podle jeho výsledku zařídí zápis do knihy narození.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně při nálezu mrtvoly.

§ 17

Soudy a orgány veřejné správy jsou povinny oznámit příslušnému místnímu národnímu výboru rozhodnutí, která jsou podkladem pro zápis do matriky nebo pro jeho změnu, jakož i rozhodnutí týkající se trvání manželství.

§ 18

(1) Uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte a bylo-li pro ostatní jejich děti určeno jiné příjmení, oznámí místní národní výbor, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno, změnu příjmení tohoto dítěte místnímu národnímu výboru, kde je dítě zapsáno.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, uzavře-li manželství matka dítěte, jehož otec není znám, a dohodnou-li se manželé, že příjmení určené pro jejich ostatní děti ponese i toto dítě.

§ 19

Oznámení úřední podle §§ 15 a 17 se činí písemně. Jinak se narození a úmrtí mohou oznamovat i ústně.

§ 20

Změny zápisů a dodatečné zápisy

(1) Změny zápisů a dodatečné zápisy v matrice se provádějí podle veřejných listin z úřední povinnosti nebo na žádost.

(2) Na žádost osoby, jejíž jméno nebo příjmení českého nebo slovenského původu je zapsáno v matrice pravopisně nesprávně, změní se zápis ve shodě s pravidly českého nebo slovenského jazyka; k provedení této změny zápisu je třeba souhlasu bezprostředně nadřízeného národního výboru.

§ 21

Zvláštní matrika

(1) Narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo na území cizího státu, se zapisují do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna. Podrobnosti upraví ministerstvo vnitra vyhláškou. Zápisy se provedou na úřední oznámení československých zastupitelských úřadů nebo na podkladě předložených cizozemských veřejných listin.

(2) Zápisy skutečností uvedených v předchozím odstavci lze provést i na podkladě jiných dostatečných důkazů, nelze-li cizozemskou matriční listinu pro závažnou překážku opatřit.

§ 22

Zápisy za stavu branné pohotovosti státu a zvláštní zápisy

(1) Není-li možno za stavu branné pohotovosti státu provádět zápisy podle ustanovení tohoto zákona, zapisují se narození dětí vojenských osob v činné službě, uzavření manželství osob, z nichž alespoň jedna je vojenskou osobou v činné službě, a úmrtí vojenských osob v činné službě do zvláštních matrik, vedených orgány vojenské správy. Podrobnosti stanoví směrnice, které vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.

(2) Provádění matričních zápisů, týkajících se válečných zajatců, přísluší vojenské správě.

(3) Ministr vnitra vydá v dohodě s ministrem národní obrany nařízením předpisy o vedení matrik pro civilní osoby a o zápisech v nich v době stavu branné pohotovosti státu, nebude-li možno postupovat podle ustanovení tohoto zákona.

§ 23

Ustanovení trestní

Kdo nesplní oznamovací povinnost nebo učiní úmyslně oznámení nesprávné nebo neúplné, bude potrestán, nejde-li o čin soudně trestný, okresním národním výborem pokutou do 10 000 Kčs. Pro případ nedobytnosti pokuty vyměří se zároveň náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do jednoho měsíce.

§ 24zrušeno

§ 25

Řízení na Slovensku

Pro řízení před místními národními výbory na Slovensku platí přiměřeně předpisy, jimiž se řídí okresní národní výbory.


Ustanovení závěrečná

§ 26

(1) Matriky vedené podle dosavadních předpisů se uzavřou ke dni počátku účinnosti tohoto zákona.

(2) Ověřené výpisy z matrik uvedených v předchozím odstavci vydávají místní národní výbory, vykonávající matriční působnost. Příslušným jest místní národní výbor, v jehož obvodu jest sídlo orgánu matriky dosud vedoucího.

(3) Výpisy z vojenských matrik vydává vojenská správa.

§ 27

Veškeré církevní matriky jsou majetkem státu a přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do správy národních výborů. Podrobnosti stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě.

§ 28

Ministerstvo vnitra vydá vyhláškou v Úředním listě bližší předpisy o vykonávání matriční působnosti, o zakládání, vedení, správě a obnovení matriky, o způsobu a obsahu matričních zápisů, o vydávání výpisů z matriky, o vedení sbírky listin, jakož i o jiných věcech souvisících s vedením a úpravou matriky.

§ 29

Ustanovení zrušovací

Dnem počátku účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti, po případě použivatelnosti, všechny předpisy, které upravují věc, na niž se vztahuje tento zákon, zejména:

1. cís. patent ze dne 20. února 1784, o vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých farními úřady,

2. dvorský dekret ze dne 19. července 1784, o jednotném postupu při vedení matrik,

3. dvorský dekret ze dne 15. září 1786, o vedení matrik humanitními ústavy, nemocnicemi, porodnicemi a nalezinci,

4. dvorský dekret ze dne 6. října 1788, o zápisu svědků křtu na místě křtu,

5. dvorský dekret ze dne 30. dubna 1789, jímž se stanoví formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů,

6. dekret dvorské kanceláře ze dne 9. srpna 1810, č. 34 sb. zák. pol., o zápisu kmotrů do křestních matrik,

7. dekret dvorské kanceláře ze dne 25. července 1811, č. 10.716, o doplnění poškozených a obnovení ztracených matrik,

8. dekret dvorské kanceláře ze dne 22. května 1812, č. 59 sb. zák. pol., o zápisu dne narození vedle dne křtu do zvláštní rubriky matriky,

9. dekret dvorské kanceláře ze dne 21. října 1813, č. 49 sb. zák. pol., o vedení matrik narozených,

10. dekret dvorské kanceláře ze dne 13. ledna 1814, č. 7 sb. zák. pol., jímž se vydává dodatek k poučení o vedení matrik narozených,

11. dvorský dekret ze dne 1. ledna 1816, o zápisu jména křtícího kněze,

12. dekret dvorské kanceláře ze dne 2. července 1825, č. 63 sb. zák. pol., o zápisu jména porodní asistentky do křestní matriky,

13. dekret dvorské kanceláře ze dne 26. listopadu 1829, č. 141 sb. zák. pol., jímž uděleno nekatolickým duchovním správcům oprávnění vésti matriky křestní, oddací a úmrtní,

14. dvorský dekret ze dne 20. ledna 1831, o vedení matrik v nemocnicích Milosrdných bratří,

15. dekret dvorské kanceláře ze dne 18. července 1834, č. 83 sb. zák. pol., o vystavování křestních listů (vysvědčení) pro děti legitimované následujícím sňatkem,

16. dekret dvorské kanceláře ze dne 27. června 1835, č. 97 sb. zák. pol., o zápisu kmotrů a svědků do křestních a oddacích matrik a otců nemanželských dítek do křestních matrik, jakož i o duplikátech křestních a oddacích matrik,

17. dekret dvorské kanceláře ze dne 19. února 1836, č. 38 sb. zák. pol., o rozšíření dosavadních předpisů o úschově křestních a oddacích matrik také na úmrtní matriky,

18. gub. dekret ze dne 2. ledna 1840, č. 2 čes. prov. sb. zák., kterým se vydávají ustanovení, jak mají postupovat duchovní správci při zápisu porodních asistentek do křestní matriky,

19. gub. dekret ze dne 21. listopadu 1843, č. 297 čes. prov. sb. zák., o určení osob, jež jsou povinny hlásiti narození, sňatky a úmrtí židů k zápisu do matrik,

20. dekret dvorské kanceláře ze dne 5. dubna 1844, č. 799 sb. zák. soud., o dodatečných zápisech do matriky,

21. gub. nařízení ze dne 28. února 1845, č. 61 čes. prov. sb. zák., o vedení rodných matrik židů,

22. výnos ministerstva vnitra ze dne 30. ledna 1849, č. 107 dopl. ř. z., ohledně prozatímních opatření, pokud jde o poměry nekatolíků (evangelíků),

23. nařízení ze dne 25. srpna 1860, č. 210 ř. z., o registraci případů narození a úmrtí civilních osob na námořních lodích,

24. zákon ze dne 10. července 1868, č. 2 ř. z. z roku 1869, o průkazní moci rodných, oddacích a úmrtních matrik židů,

25. zákon ze dne 9. dubna 1870, č. 51 ř. z., o sňatcích osob, které nepříslušejí k žádné zákonem uznané církvi nebo náboženské společnosti, a o vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik osob takových,

26. nařízení ze dne 20. října 1870, č. 128 ř. z., týkající se zařízení a vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik osob, nepříslušejících k žádné zákonem uznané církvi nebo náboženské společnosti,

27. nařízení ze dne 8. listopadu 1877, č. 100 ř. z., o zařízení a vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik pro členy církve starokatolické,

28. nařízení ze dne 26. listopadu 1882, č. 167 ř. z., o zařízení a vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik pro členy ochranovské církve,

29. zák. čl. XXXIII/1894, o státních matrikách,

30. zák. čl. XXXVI/1904, o změně zák. čl. XXXIII/1894 o státních matrikách,

31. nařízení č. 2600/1906 B. M. (uh. m. vnitra), o evidenci a prokazování případů narození a úmrtí za plavby na námořních lodích,

32. nařízení č. 80.000/1906 B. M. (uh. m. vnitra), o úpravě vedení státních matrik,

33. nařízení č. 80.001/1906 B. M. (uh. m. vnitra), jímž se vydává instrukce o přihlašování případů narození a úmrtí ve veřejných civilních ústavech,

34. nařízení č. 80.002/1906 B. M. (uh. m. vnitra), o vystavování rodinných zpráv,

35. nařízení č. 12.198/1911 B. M. (uh. m. vnitra), jímž se mění § 124 matriční instrukce,

36. nařízení č. 99.156/1914 B. M. (uh. m. vnitra), jímž se mění postup, jak jest zaznamenávati do matriky legitimování dítěte nastalé legitimačním sňatkem,

37. § 3, č. 6 vládního nařízení ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku,

38. vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č. 434 Sb., o oznamovací povinnosti matričních úřadů úřadům ohlašovacím,

39. vládní nařízení ze dne 30. června 1942, č. 291 Sb., o poplatcích za vydávání úplných výpisů z církevních matrik.

§ 30

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Souvislosti

Je prováděn předpisem
22/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
Je měněn
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
8/1955 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o pohřebnictví
105/1951 Sb. Zákon o správních poplatcích
Je zrušen předpisem
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Je odkazován z
371/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
257/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
380/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
252/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
36/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
417/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje výnos Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 5/1987 V. v. ČSR NV, o některých náhradách výdajů a o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech, registrovány v částce 11/1987 Sb.
o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
210/1998 Sb. Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
175/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
128/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
52/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky
234/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
260/1991 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
4/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
178/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
11/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
119/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
135/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
22/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
94/1963 Sb. Zákon o rodině
91/1960 Sb. Vládní nařízení o správním řízení
93/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v matričních věcech
34/1958 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
8/1955 Sb. Nařízení ministra zdravotnictví o pohřebnictví
161/1950 Sb. Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
55/1950 Sb. Zákon o užívání a změně jména a příjmení
268/1949 Sb. Zákon o matrikách
264/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o všeobecné dani
Odkazuje na
268/1949 Sb. Zákon o matrikách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 15.02.1993 - 30.06.2001 68/1993 Sb.
3. 05.03.1955 - 14.02.1993 8/1955 Sb.
2. 01.05.1952 - 04.03.1955 105/1951 Sb.
1. 01.01.1950 - 30.04.1952
0. 27.12.1949 Vyhlášené znění