Zákon č. 217/1949 Sb.Zákon, kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-217
Částka 67/1949
Platnost od 17.10.1949
Účinnost od 17.10.1949
Zrušeno k 01.09.1991 (308/1991 Sb.)
Minulé znění 17.10.1949 - 31.08.1991

217.

Zákon

ze dne 14. října 1949,

kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Zřizuje se Státní úřad pro věci církevní jako ústřední úřad; řídí jej ministr, kterého určí president republiky.

§ 2

Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou zaručené právo svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti všech vyznání.

§ 3

Působnost ve všech věcech církevních a náboženských, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady, přechází na Státní úřad pro věci církevní.

§ 4

Na Slovensku vykonává ministr, který řídí Státní úřad pro věci církevní, svou působnost zásadně prostřednictvím Slovenského úřadu pro věci církevní, řízeného pověřencem, kterého určí vláda.

§ 5

Podrobné předpisy o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní a Slovenského úřadu pro věci církevní, jakož i o řízení před nimi, vydá vláda nařízením.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

též za ministra

Dr. Clementise

Dr. Čepička v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r

Souvislosti

Je prováděn předpisem
228/1949 Sb. Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní
Je zrušen předpisem
308/1991 Sb. Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
Je odkazován z
308/1991 Sb. Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
7/1953 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
6/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.10.1949 - 31.08.1991
0. 17.10.1949 Vyhlášené znění