Zákon č. 194/1949 Sb.Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-194
Částka 58/1949
Platnost od 10.08.1949
Účinnost od 01.10.1949
Aktuální znění 29.03.1990

194.

Zákon

ze dne 13. července 1949

o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


Část první.

Nabývání státního občanství.

§ 3.

Udělením.

(1) Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.

(3) Manželé mohou žádat o udělení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.

Část druhá.

Pozbývání státního občanství.

§ 6.

Propuštěním.

(1) Státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručení listiny o propuštění.

(2) Manželé mohou žádat o propuštění ze státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, pozbývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.

§ 8.

Rodinní příslušníci.

(1) Československá státní občanka nepozbývá uzavřením manželství s cizincem nebo s bezdomovcem státního občanství.

(2) Pozbytí státního občanství u jednoho z manželů nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud tento zákon nestanoví jinak.


Část čtvrtá.

Ustanovení závěrečná.

§ 10.

(1) Počátečním dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti všeobecné předpisy o nabývání a pozbývání státního občanství.

Zejména se zrušují:

1. ustanovení § 28, věty druhé a §§ 29, 30, 31 a 32 obč. zák.,

2. vystěhovalecký patent ze dne 24. března 1832, č. 2557 sb. zák. soud.,

3. dekrety dvorské kanceláře upravující věci státního občanství,

4. zák. čl. L/1879 o nabývání a pozbývání státního občanství a zák. čl. IV/1886 o naturalisaci hromadných repatriantů,

5. ustanovení §§ 2 a 3 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v Republice československé,

6. vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb., o průkazu o státním občanství Republiky československé, ve znění vyhlášky ze dne 1. července 1928, č. 108 Sb.,

7. zákon ze dne 29. května 1947, č. 102 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.

(2) Tento zákon se nedotýká zákona ze dne 29. dubna 1930, č. 60 Sb., jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými státy severoamerickými o naturalisaci, zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 74 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, zákona ze dne 13. září 1946, č. 179 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska, a zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 107 Sb., kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.

§ 12.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1949; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 72/1958 Sb. Čl. II

Občanky, které uzavřely manželství s cizincem přede dnem účinnosti tohoto zákona, mohou podat žádost o ponechání státního občanství, a to nejpozději do šesti měsíců po uzavření manželství. Takové žádosti i ostatní nevyřízené žádosti o ponechání československého státního občanství se vyřídí ještě podle § 5 zákona č. 194/1949 Sb. s účinky tam stanovenými.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 72/1958 Sb. Čl. III

(1) Osoby maďarské národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb. a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými státními občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve a nejsou příslušníky jiného státu.

(2) Československými státními občany stávají se zároveň manželky a nezletilé děti osob uvedených v odstavci 1, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky jiného státu.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 88/1990 Sb. Čl. II

1.

a) Rozhodnutí o odnětí státního občanství vydaná podle předpisů uvedených v čl. I se zrušují s účinností od jejich vydání.

b) Osoby, jímž bylo státní občanství odňato, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za osoby propuštěné ze státního svazku.

2.

a) Chce-li ten, jehož se rozhodnutí uvedené v bodě 1 písm. a) týká, zůstat československým státním občanem, může to nejpozději do 31. prosince 1993 písemně sdělit přímo nebo prostřednictvím diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Československé socialistické republiky v cizině příslušnému ústřednímu orgánu státní správy,1) podle toho, na území které republiky měl poslední trvalý pobyt. Pokud tak učiní, bude se mít za to, že nepřestal být československým státním občanem; z toho mu nesmí vzniknout žádná újma.

b) Účinky uvedené v bodě 2 písm. a) věta druhá nastávají dnem, kdy sdělení občana došlo příslušnému ústřednímu orgánu státní správy; o tom mu tento orgán vydá osvědčení.

3.

a) Osobám, které byly propuštěny ze státního svazku v době od 1. října 1949 do 31. prosince 1989, bude státní občanství uděleno, jestliže o to požádají nejpozději do 31. prosince 1993 přímo anebo prostřednictvím diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Československé socialistické republiky v cizině příslušný ústřední orgán státní správy.

b) Státní občanství nelze podle bodu 3 písm. a) udělit, pokud by to bylo v rozporu s mezinárodními závazky, které Československá socialistická republika převzala.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 207/1968 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Je měněn
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
165/1968 Sb. Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Ruší
102/1947 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
Je odkazován z
471/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
289/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí části ust. § 19 odst. 1 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
193/1999 Sb. Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů
185/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 3 odst. 1 a části ust. § 3 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
121/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
30/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě valstnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
207/1994 Sb. Návrh ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
128/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
93/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
165/1968 Sb. Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
109/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
91/1960 Sb. Vládní nařízení o správním řízení
73/1958 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
Odkazuje na
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
207/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
198/1948 Sb. Zákon o občanských průkazech
107/1948 Sb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
102/1947 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
179/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
Je republikován předpisem
73/1958 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 29.03.1990 88/1990 Sb. Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 07:50)
4. 08.05.1969 - 28.03.1990 39/1969 Sb.
3. 01.01.1969 - 07.05.1969 165/1968 Sb.
2. 11.11.1958 - 31.12.1968 72/1958 Sb.
1. 01.10.1949 - 10.11.1958
0. 10.08.1949 Vyhlášené znění