Zákon č. 143/1949 Sb.Zákon o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-143
Částka 44/1949
Platnost od 11.06.1949
Účinnost od 11.06.1949
Zrušeno k 01.01.1968 (69/1967 Sb.)
Minulé znění 11.06.1949 - 31.12.1967

143.

Zákon

ze dne 11. května 1949

o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Aby byl zjednodušen a zhospodárněn výkon veřejné správy a omezen počet jejích orgánů, úřadů, ústavů, podniků, fondů a zařízení (dále jen "orgány veřejné správy"), může vláda nařízením

a) měnit a rušit působnost orgánů veřejné správy,

b) rušit orgány veřejné správy, jejichž další trvání není vzhledem ke změnám v působnosti nebo s hlediska účelné organisace veřejné správy již odůvodněno, a určit, kdo provede jejich likvidaci.

(2) Ustanovení § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení, zůstává nedotčeno.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r

Souvislosti

Je prováděn předpisem
82/1967 Sb. Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
65/1966 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru ochrany před povodněmi
144/1965 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti ve vydávání povolení zahraničním provozovatelům silniční dopravy k jednotlivým přepravám po území Československé socialistické republiky
81/1965 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru účetní evidence a o změně účetních zásad
66/1963 Sb. Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
102/1960 Sb. Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
11/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
93/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v matričních věcech
34/1958 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
6/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven
64/1957 Sb. Vládní nařízení o místní bezpečnosti
49/1957 Sb. Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků
5/1957 Sb. Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku
28/1956 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
63/1954 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
30/1954 Sb. Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
19/1954 Sb. Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
11/1954 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci
80/1953 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol
57/1953 Sb. Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů
48/1953 Sb. Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů
15/1953 Sb. Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory
108/1952 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
106/1952 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)
99/1952 Sb. Vládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
45/1952 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
32/1952 Sb. Vládní nařízení o zrušení plodinových burs
29/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav
127/1951 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
122/1951 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
98/1951 Sb. Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren
48/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
46/1951 Sb. Vládní nařízení o zrušení knihovních rad
26/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
2/1951 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
198/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
161/1950 Sb. Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
156/1950 Sb. Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky
155/1950 Sb. Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
140/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
126/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
120/1950 Sb. Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
101/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory
84/1950 Sb. Vládne nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku
36/1950 Sb. Vládní nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby
12/1950 Sb. Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
11/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
1/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
284/1949 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad
231/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky
211/1949 Sb. Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy
209/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon
205/1949 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
191/1949 Sb. Vládní nařízení o zrušení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu a o přenesení jejich působnosti na krajské národní výbory
181/1949 Sb. Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení personálních poměrů ve veřejné správě
170/1949 Sb. Vládní nařízení o přechodné úpravě působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
Je zrušen předpisem
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech
Je odkazován z
140/1988 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
31/1983 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
28/1972 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá s platností pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech
12/1961 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
44/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce
74/1950 Sb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
Odkazuje na
280/1948 Sb. Zákon o krajském zřízení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.06.1949 - 31.12.1967
0. 11.06.1949 Vyhlášené znění