Vyhláška č. 130/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-130
Částka 41/1949
Platnost od 03.06.1949
Účinnost od 21.07.1948
Aktuální znění 21.07.1948

130.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 2. května 1949

o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948


Mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou byla v Bukurešti dne 21. července 1948 sjednána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci.

Smlouva byla schválena Národním shromážděním dne 21. prosince 1948 a ratifikována presidentem republiky dne 21. ledna 1949.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 31. března 1949.


Smlouva nabyla účinnosti podle svého čl. 6 dne 21. července 1948.

Znění této smlouvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.


Dr. Clementis v. r.


Příloha

Smlouva

o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou

Jménem republiky Československé !

Klement Gottwald, president republiky Československé, všem, kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení.

Jménem republiky Československé a Lidové republiky Rumunské byla sjednána tato smlouva:

SMLOUVA

o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou.

President Československé republiky a Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové republiky Rumunské,

prodchnuti přesvědčením, že utužení přátelství a spolupráce ve všech oborech odpovídá životním zájmům národů Československé republiky a Lidové republiky Rumunské a že prohloubení jejich vzájemných styků posílí záruky jejich svobody, nezávislosti a rozvoje a zároveň přispěje k upevnění všeobecného míru a bezpečnosti ve smyslu Charty Spojených národů,

opírajíce se o zkušenosti získané v druhé světové válce, kdy imperialistické Německo porušilo politickou nezávislost a územní celistvost obou zemí,

rozhodli se sjednati za tím účelem smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci a jmenovali svými zplnomocněnci:

President Československé republiky pana předsedu vlády ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO a pana ministra zahraničních věcí Dr. VLADIMÍRA CLEMENTISE;

Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové republiky Rumunské pana předsedu vlády Dr. PETRA GROZU a ministryni zahraničních věcí paní ANU PAUKEROVOU,

kteří vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Vysoké smluvní strany se zavazují, že učiní společně všechna opatření ve své moci, aby znemožnily jakoukoliv novou hrozbu útoku se strany Německa nebo jiného státu, který by se s ním přímo nebo jakkoliv jinak spojil.

Vysoké smluvní strany zdůrazňují své rozhodnutí zúčastniti se všech mezinárodních akcí, jež směřují k zajištění míru a mezinárodní bezpečnosti a účinně přispějí k uskutečnění tohoto vznešeného cíle.

Čl. 2

Kdyby jedna z Vysokých smluvních stran byla zapletena do ozbrojeného konfliktu s Německem, které by se pokusilo obnoviti svou útočnou politiku nebo s jinými státy, které by se s Německem spojily v jeho útočné politice přímo nebo jakkoliv jinak, poskytne jí druhá Vysoká smluvní strana neprodleně vojenskou nebo jakoukoliv jinou pomoc všemi prostředky, které má po ruce.

Čl. 3

Vysoké smluvní strany budou se radit o všech vážných mezinárodních otázkách, které se týkají zájmů obou zemí, nebo zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Čl. 4

Vysoké smluvní strany se zavazují, že nesjednají žádného spojenectví a nezúčastní se žádné akce, které by byly namířeny proti druhé Vysoké smluvní straně.

Čl. 5

Vysoké smluvní strany učiní veškerá opatření k rozvoji co nejužší hospodářské a kulturní spolupráce.

Čl. 6

Tato smlouva nabývá účinnosti ihned po podpisu a bude ratifikována v době co nejkratší. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze co možná nejdříve.

Tato smlouva zůstává v účinnosti po dobu dvaceti let ode dne podepsání. Jestliže žádná z Vysokých smluvních stran nesdělí dvanáct měsíců před uplynutím dvacetiletého období, že si přeje, aby se účinnost této smlouvy skončila, prodlužuje se její účinnost po každé o pět dalších let tak dlouho, dokud jedna z Vysokých smluvních stran dvanáct měsíců před uplynutím běžícího pětiletí písemně neoznámí svůj úmysl její účinnost ukončit.

Čemuž na svědomí zmocněnci podepsali tuto smlouvu a připojili k ní své pečeti.

Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

V Bukurešti dne 21. července 1948.

Za Československou republiku

Předseda vlády:

A. Zápotocký

Ministr zahraničních věcí:

Dr. Vl. Clementis

L. S.

Za lidovou republiku Rumunskou

Předseda vlády:

Dr. Petru Groza

Ministryně zahraničních věcí:

Ana Pauker

L. S.

SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JI ZA SCHVÁLENU, PŘIJATU, POTVRZENU A UTVRZENU A MOCÍ LISTU TOHOTO PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ JI SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, ŽE JI PEVNĚ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NÍ JEDNÁNO BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST VYHOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

JENŽ JEST DÁN NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 21. LEDNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO DEVÁTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

GOTTWALD v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. V. CLEMENTIS v. r

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.07.1948 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 12:07)
0. 21.07.1948 Vyhlášené znění