Zákon č. 54/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-54
Částka 23/1948
Platnost od 15.04.1948
Účinnost od 10.06.1947
Aktuální znění 10.06.1947

54.

Zákon

ze dne 20. března 1948,

kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

V § 49 zákona ze dne 9. května 1947, č. 87 Sb., o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil, se škrtá nadpis "Osvobození od poplatků a dávek", jeho dosavadní znění se označuje jako odstavec 1 a za tento odstavec 1 se připojují dva nové odstavce tohoto znění:

"(2) Podpory, které poskytují okresní úřady ochrany práce zaměstnancům podle ustanovení tohoto zákona, jsou osvobozeny od daní, poplatků a jiných veřejných dávek.

(3) Podpory, uvedené v předchozím odstavci, se nepovažují za pracovní výdělek (plat) rozhodný pro výpočet pojistného veřejnoprávního sociálního pojištění, jsou příjmem vyňatým z exekuce (§§ 4 a 12 zákona ze dne 5. března 1947, č. 47 Sb., o exekuci na platy) a jejich udělení nemá žádných jiných právních následků."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 10. června 1947; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Souvislosti

Mění
87/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
Odkazuje na
87/1947 Sb. Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
47/1947 Sb. Zákon o exekuci na platy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.06.1947 Aktuální znění (exportováno 03.07.2020 18:01)
0. 10.06.1947 Vyhlášené znění