Zákon č. 274/1948 Sb.Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-274
Částka 100/1948
Platnost od 18.12.1948
Účinnost od 18.12.1948
Zrušeno k 20.06.1966 (36/1966 Sb.)
Minulé znění 18.12.1948 - 19.06.1966

274.

Zákon

ze dne 1. prosince 1948,

jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Ustanovení § 8 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 118 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, se mění a zní:

"§ 8.

(1) Jednání a opomenutí příčící se ustanovením tohoto dekretu nebo předpisů vydaných podle něho se trestají, pokud nejde o čin trestný soudně, jako správní přestupek pokutou do 1 000 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do jednoho roku nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do jednoho roku. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) přesahovati jeden rok.

(2) Byl-li přestupek spáchán při provozování živnosti a byl-li pachatel již před tím pravoplatně potrestán pro jednání nebo opomenutí podle odstavce 1, může býti vyslovena také ztráta živnostenského oprávnění, a to buď na čas nebo navždy.

(3) Pokud tento dekret nestanoví jinak, platí (použije se) ustanovení předpisů o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím."

Čl. II.

Platnost ustanovení §§ 1 až 9 dekretu č. 118/1945 Sb. ve znění čl. I se rozšiřuje na Slovensko.


Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr výživy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
118/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
Je zrušen předpisem
36/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
Je odkazován z
36/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy
118/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
Odkazuje na
118/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.12.1948 - 19.06.1966
0. 18.12.1948 Vyhlášené znění