Zákon č. 245/1948 Sb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-245
Částka 93/1948
Platnost od 17.11.1948
Účinnost od 17.11.1948
Aktuální znění 17.11.1948

245.

Zákon

ze dne 25. října 1948

o státním občanství osob maďarské národnosti*)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Osoby maďarské národnosti, které dne 1. listopadu 1938 byly československými státními občany, mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky cizího státu, nabývají bez dalšího československého státního občanství dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, složí-li do 90 dnů od tohoto dne slib věrnosti Československé republice (§ 2, odst. 2).

(2) Spolu s manželem, případně spolu s otcem anebo matkou, nabývají československého státního občanství nerozvedená manželka a nezletilé děti, pokud ho již nenabývají podle odstavce 1, mají-li bydliště na území Československé republiky.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro osoby, které se těžce provinily proti Československé republice anebo jejímu lidově demokratickému zřízení. Ministerstvo vnitra sestaví do 30 dní od vyhlášení tohoto zákona seznam těchto osob a dodá jej příslušným okresním národním výborům. Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí dále pro osoby, určené na výměnu podle dohody mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva ze dne 27. září 1946, č. 145 Sb.

§ 2

(1) Výrok o nabytí československého státního občanství podle tohoto zákona přísluší okresnímu národnímu výboru.

(2) O výkonu slibu věrnosti Československé republice platí všeobecné předpisy.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 5.

Souvislosti

Je odkazován z
121/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
30/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě valstnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
93/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
Odkazuje na
145/1946 Sb. Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.11.1948 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 11:34)
0. 17.11.1948 Vyhlášené znění