Zákon č. 191/1948 Sb.Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-191
Částka 69/1948
Platnost od 04.08.1948
Účinnost od 04.08.1948
Aktuální znění 04.08.1948

191.

Zákon

zo dňa 20. júla 1948

o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Začiatkom študijného roku 1948/49 zriaďuje sa v Košiciach pobočka lekárskej fakulty univerzity v Bratislave.


§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a osvety v dohode so zúčastnenými ministrami.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.08.1948 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 22:27)
0. 04.08.1948 Vyhlášené znění