Nařízení vlády č. 136/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-136
Částka 48/1948
Platnost od 04.06.1948
Účinnost od 19.06.1948
Aktuální znění 19.06.1948

136.

Vládní nařízení

ze dne 18. května 1948,

kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:


Čl. I

Dávkové sazebníky, připojené jako jeho součást k vládnímu nařízení ze dne 14. ledna 1947, č. 7 Sb., jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, se mění a doplňují takto:

1. Zrušují se

a) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) položka č. 6, písm. xx),

b) v sazebníku N („Sazebník pro obor zemědělský“) položka č. 8,

c) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položka č. 11;

2. mění se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení

a) v sazebníku B („Sazebník S pro obor veřejné vnitřní správy“) položky č. 2 a 51,

b) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu") ustanovení položky č. 6, písm. tt), uu), vv), a poznámka k položce č. 33,

c) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“) ustanovení položky č. 25, písm. d) a poznámka písm. c) k položce č. 40,

d) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položky č. 2 a 3;

3. doplňují se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení

a) sazebník E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) novou položkou č. 34,

b) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“) položka č. 8 novým ustanovením písm. c),

c) sazebník S („Sazebník pro obor finanční správy“) novou položkou č. 47.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provedou je všichni zúčastnění členové vlády.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Příloha

B. Sazebník pro obor veřejné vnitřní správy

Čís.Předmět dávkyDávka
2.Za osvědčení o československém státním občanstvíod 30 Kčs
do 400 Kčs
51.Za cestovní pas, jeho prodloužení nebo rozšířeníod 100 Kčs
do 5 000 Kčs
(podle účelu cesty, doby platnosti a majetkových poměrů žadatele).

E. Sazebník pro obor živností a obchodu

Čís.Předmět dávkyDávka
6.tt) živnost radiotechnickouod 4 000 Kčs
do 8 000 Kčs
(podle rozsahu podniku),
uu) živnost radiomechanickou480, 960, 1 200, 1 440 a 1 920 Kčs;
Poznámka:
Osobám, které nabudou radiomechanické koncese podle § 13, odst. 1 zákona č. 128/1947 Sb., vyměří se dávka podle písm. uu) poloviční sazbou.
vv) obchod s radioelektrickými zařízeními480, 960, 1 200, 1 440 a 1 920 Kčs;
33.Za zkoušku vážných50 Kčs.
Poznámka:
Tato dávka se vybírá místo taxy za zkoušku vážných podle nařízení ministerstva obchodu č. 126/1876 ř. z.
34.a) Za povolení k výkonu hospodářské a daňové poradní činnosti v plném rozsahuod 2 000 Kčs
do 8 000 Kčs
(podle hospodářského významu uděleného povolení, podle majetkových poměrů žadatele a se zřetelem k místním poměrům);
b) za povolení k výkonu hospodářské a daňové poradní činnosti v užším rozsahuod 1 000 Kčs
do 5 000 Kčs
(podle rozsahu oprávnění, podle majetkových poměrů žadatele a se zřetelem k místním poměrům).

O. Sazebník pro obor zdravotnictví

Čís.Předmět dávkyDávka
8.c) Za vydání vysvědčení o zkoušce z oboru zubní techniky podle vládního nařízení č. 673/1920 Sb. a § 1, písm. d) vl. nař. č. 106/1946 Sb.300 Kčs
Poznámka:
Dávka stanovená pod písm. c) se vybírá místo taxy stanovené v § 8 vl. nař. č. 673/1920 Sb. a § 6, odst. 4 vl. nař. č. 106/1946 Sb.
25.d) za zvláštní povolení podle § 10 zákona č. 29/1938 Sb.,od 2 000 Kčs
do 10 000 Kčs
40.Poznámka:
Dávka se nevybere za povolení k převozu mrtvol:
a) vojáků, kteří zemřeli ve světové válce,
b) československých vojáků, kteří padli nebo zemřeli v poli,
c) účastníků národního boje za osvobození a obětí nepřátelské persekuce a války, uvedených v § 1 zák. č. 13/1947 Sb.,
pokud zemřeli za okolností nebo z příčin uvedených v § 2, odst. 1 cit. zák.

S. Sazebník pro obor finanční správy

Čís.Předmět dávkyDávka
47.Za potvrzení, že osoba chtějící se trvale vystěhovati plně vyhověla svým povinnostem v oboru daní a veřejných dávekod 200 Kčs
do 15 000 Kčs.

U. Sazebník pro obor národní obrany

Čís.Předmět dávkyDávka
2.Za zařadění do náhradní zálohy podle zák. č. 53/1927 Sb. na žádostod 100 Kčs
do 1 000 Kčs
(podle majetkových a sociálních poměrů žadatele).
3.Za propuštění přebytečných branců z činné služby vojenské na žádostod 100 Kčs
do 1 000 Kčs
(podle majetkových a sociálních poměrů žadatele).

Souvislosti

Provádí předpis
32/1946 Sb. Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
Mění
7/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
Odkazuje na
128/1947 Sb. Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními
13/1947 Sb. Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování
7/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
106/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí §9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.06.1948 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 15:00)
0. 04.06.1948 Vyhlášené znění