Zákon č. 120/1948 Sb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-120
Částka 47/1948
Platnost od 03.06.1948
Účinnost od 01.01.1948
Aktuální znění 01.05.1990

120.

Zákon

ze dne 28. dubna 1948

o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I.

Rozsah znárodnění.

§ 1.

(1) Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním podniky, které převážně obchodují se zbožím, pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna 1946 počtu 50 osob. Při zjišťování tohoto počtu rozhoduje součet všech osob v podniku zaměstnaných nebo činných bez ohledu na to, kde pracují nebo pracovaly.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na podniky státu, ani na

a) podniky, pro něž platí zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, nebo zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,

b) podniky ve vlastnictví společenstev výdělkových a hospodářských zřízených podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o společenstvech výdělkových a hospodářských, na Slovensku družstev zřízených podle §§ 223 a násl. zák. čl. XXXVII/1875 o obchodním zákonu a byly jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určí ministr vnitřního obchodu v dohodě s Ústřední radou odborů a Ústřední radou družstev, na Slovensku též po slyšení pověřence průmyslu a obchodu,

c) podniky, které dne 1. ledna 1948 byly ve vlastnictví svazků lidové správy a byly jimi přímo provozovány, s výjimkou podniků, které nejpozději do 31. prosince 1948 určí vláda na návrh ministra vnitřního obchodu, na Slovensku učiněný po slyšení pověřence průmyslu a obchodu.

(3) Ministr vnitřního obchodu určí, které podniky byly podle odstavce 1 znárodněny.

§ 2.

(1) Osoby, které jsou povinny zatím vésti správu znárodněného majetku (§ 12), podají ministerstvu vnitřního obchodu hlášení, jehož vzor vyhlásí ministr vnitřního obchodu v Úředním listě. Toto hlášení jest podati do 15 dnů ode dne vyhlášení vzoru. V řízení musí spolupůsobiti též osoby, které k tomu budou vyzvány ministerstvem vnitřního obchodu. Hlášení má býti podepsáno i závodní radou nebo závodním důvěrníkem; pokud hlášení nepodává dosavadní vlastník nebo držitel znárodněného majetku, je povinen připojiti k němu své vyjádření.

(2) Dosavadní vlastníci nebo držitelé podniků znárodněných podle § 1 i jiné osoby jsou povinny spolupůsobiti při sestavování účetních uzávěrek za dobu do znárodnění, pokud k tomu budou vyzvány příslušným ústředním orgánem.

§ 3.zrušeno

§ 4.

Ustanovení §§ 8, 8a, §§ 10 až 13, §§ 17 a 18 a §§ 20 až 22 zákona č. 118/1948 Sb., ve znění čl. I platí přiměřeně i pro věci upravené tímto zákonem.

§ 5. – § 7.zrušeno

ODDÍL II.zrušeno

§ 8.zrušeno

ODDÍL III.

Národní podniky a jejich organisace.

§ 9. – § 11.zrušeno


ODDÍL IV.

Přechodná ustanovení.

§ 12. – § 14.zrušeno

ODDÍL V.

Ustanovení trestní.

§ 15.

(1) Kdo se dopustí pletich v úmyslu, aby znárodnění podniků podléhajících znárodnění zestátněním zmařil nebo zvýšenou měrou ztížil, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho do pěti let a trestem na penězích do deseti mil. Kčs; v oboru působnosti trestního zákona zák. čl. V/1878 vysloví soud zároveň ztrátu úřadu a dočasné odnětí politických práv.

(2) Kdo poruší některé ustanovení tohoto zákona nebo nařízení podle něho vydaných, bude potrestán, nejde-li o čin soudně trestný, okresním národním výborem pro správní přestupek trestem na penězích (pokutou) do pěti milionů Kčs a trestem na svobodě (vězením, uzamčením) do šesti měsíců nebo některým z těchto trestů; pro případ nedobytnosti trestu na penězích uloží se náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytný trest na penězích činiti více než šest měsíců.

(3) Tresty na penězích připadají státu.

§ 16.

(1) Ukládá-li soud nebo okresní národní výbor trest na penězích zaměstnanci, zmocněnci, zástupci nebo jinému orgánu fysické nebo právnické osoby, při jejímž zastoupení byl čin trestný podle § 15 spáchán, může vysloviti, že tato osoba ručí za uložený trest na penězích rukou společnou a nerozdílnou.

(2) Tato osoba musí býti, je-li soudu (okresnímu národnímu výboru) známa, obeslána k jednání v první stolici a je oprávněna přednésti skutkové okolnosti, jež mohou míti význam pro posouzení věci a činiti návrhy.

(3) Výrok o ručení třeba pojmouti do rozsudku (trestního nálezu) a osoba tímto výrokem postižená má právo bráti jej v odpor odvoláním. V řízení pro soudně trestný čin může se veřejný žalobce odvolati také tehdy, když takový výrok nebyl učiněn. O odvolání proti takovému výroku platí totéž, co o odvolání proti výroku o trestu.

(4) Tresty na penězích se dobývají na osobě, jíž bylo ručením uloženo, podle všeobecných ustanovení platných o trestech na penězích.

§ 17.

(1) Při odsouzení pro zločin podle § 15, odst. 1 nebo při odsouzení pro správní přestupek podle § 15, odst. 2 k trestu na svobodě nebo na penězích přesahujícímu jeden milion Kčs uveřejní se rozsudek (trestní nález) v jednom nebo několika denních listech určených rozsudkem (trestním nálezem) na útraty odsouzeného.

(2) Soud (okresní národní výbor) stanoví, zda mají býti uveřejněny i důvody rozsudku (trestního nálezu) nebo jejich podstatný obsah ve znění, které sám určí.

§ 18.

Z odsuzujícího trestního nálezu lze se do 15ti dnů od jeho doručení odvolati k zemskému národnímu výboru, který rozhodne s konečnou platností. Odvolání jest podati u okresního národního výboru, který nález vydal. Odvolání má odkladný účinek.

§ 19.

Přestupky tohoto zákona se promlčují ve třech letech.

ODDÍL VI.

Účinnost a provedení.

§ 20.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Krajčír v. r.

Souvislosti

Je měněn
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
3/1953 Sb. Vládní nařízení o podnicích státního obchodu
64/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
161/1949 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
Je odkazován z
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
3/1953 Sb. Vládní nařízení o podnicích státního obchodu
64/1951 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
161/1949 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
273/1948 Sb. Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
253/1948 Sb. Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství
Odkazuje na
119/1948 Sb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
118/1948 Sb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
114/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
51/1948 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
185/1947 Sb. Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
27/1947 Sb. Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu
15/1947 Sb. Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
228/1946 Sb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
165/1946 Sb. Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou
134/1946 Sb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
128/1946 Sb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
101/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
5/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.05.1990 105/1990 Sb. Aktuální znění (exportováno 20.10.2020 16:16)
4. 01.01.1953 - 30.04.1990 3/1953 Sb.
3. 30.07.1951 - 31.12.1952 64/1951 Sb.
2. 01.01.1949 - 29.07.1951 161/1949 Sb.
1. 01.01.1948 - 31.12.1948 64/1951 Sb.
0. 01.01.1948 Vyhlášené znění