Zákon č. 119/1948 Sb.Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-119
Částka 47/1948
Platnost od 03.06.1948
Účinnost od 01.01.1948
Aktuální znění 01.07.1980

119.

Zákon

ze dne 28. dubna 1948

o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I.

Zásady organisace.

ODDÍL II.

Rozsah a účinky znárodnění.

§ 5.

(1) Ministr zahraničního obchodu může určiti vyhláškou v Úředním listě s účinky doručení, které z podniků, jež kdykoliv v období ode dne 1. ledna 1946 do dne určeného podle § 2, odst. 2 provozovaly po živnostensku zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství, se znárodňují zestátněním, jakož i, kterým dnem se tak děje. Obdobně tak ministr zahraničního obchodu může učiniti samostatným výměrem stran částí jednotlivých majetkových podstat nebo jednotlivých majetkových kusů uvedených podniků.

(2) U podniků provozujících po živnostensku zároveň zahraniční obchod podle tohoto zákona i velkoobchodní činnost podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, dohodnou se ministři zahraničního obchodu a vnitřního obchodu, přihlížejíce k tomu, zda převažuje význam podniku pro zahraniční nebo pro vnitřní obchod, podle kterého z obou zákonů se bude postupovati.

(3) Provozování zasilatelství omezeného na tuzemsko není tímto zákonem dotčeno.

§ 6.

(1) Znárodněním nabude stát vlastnictví k znárodněnému majetku.

(2) Znárodnění se týká

a) nemovitostí, budov, zařízení,

b) příslušenství podniku počítajíc v to všechny movitosti a práva (licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky, vodní práva a pod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky,

c) jiných movitostí a práv než která jsou příslušenstvím podniku.

(3) Majetku uvedeného v odstavci 2 se znárodnění týká, slouží-li nebo je-li určen provozu znárodněného podniku, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku. Patentů a zásob zboží se znárodnění týká jen, patří-li vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku.

(4) Spolu s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení odstavců 2 a 3:

a) veškeré podniky a závody náležející vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku,

b) veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným hospodářský celek, i když náleží někomu jinému než vlastníku znárodněného podniku.

(5) Náleží-li znárodněný podnik komanditní společnosti na akcie, akciové společnosti, společnosti s ručením obmezeným nebo těžařstvu, znárodňuje se veškerý jejich majetek, jakož i ve stejném rozsahu podniky koncernové, u kterých jim náleží více než polovina základního kapitálu nebo na které mají rozhodující vliv.

(6) Ministr zahraničního obchodu může vyjmouti ze znárodnění jednotlivé majetkové kusy, majetkové soubory nebo práva, pokud jich není nezbytně třeba k provozu podniku zřízeného nebo určeného podle § 2, a ponechati je dosavadnímu vlastníku, kterému může zároveň uložiti podmínky, zejména že do stanovené lhůty zřídí ve prospěch takového podniku služebnost nebo užívací právo.

(7) O rozsahu znárodnění podle odstavců 2 až 5 rozhoduje v pochybnostech ministr zahraničního obchodu.

ODDÍL III.

Právní poměry podniků pro provozování zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství.

§ 7.

(1) Podniky a majetkové podstaty, po případě části majetkových podstat nebo jiné majetkové kusy znárodněné podle ustanovení § 5, začlení ministr zahraničního obchodu do majetkové podstaty podniků určených nebo zřízených podle § 2.

(2) Části majetkových podstat

a) národních podniků vytvořených podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, po případě podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, nebo podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru,

b) nabytých československým státem konfiskací nebo jiným způsobem, které slouží k provozování zahraničního obchodu nebo mezinárodního zasilatelství, může příslušný ministr na návrh ministra zahraničního obchodu a v dohodě s ním a s ministrem financí vyjmouti z majetkové podstaty těchto podniků, aby je ministr zahraničního obchodu převedl do majetkové podstaty podniků určených nebo zřízených podle § 2.

(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 se činí, jde-li o majetkovou podstatu konfiskovanou podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, jakož i pokud jde o majetkové podstaty, spravované podle § 16 zákona ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, po slyšení předsedy osidlovacího úřadu.

(4) Rozsah majetkových podstat, jichž se týkají opatření uvedená v odstavci 3, určí ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s osidlovacím úřadem a Fondem národní obnovy přiměřeně podle předpisů pro příděl konfiskovaného majetku.

§ 11.

(1) Na návrh podniku určeného nebo zřízeného podle § 2 zapíše knihovní soud přechod vlastnických a jiných práv znárodněného podniku nebo jiné začleněné majetkové podstaty na navrhovatele s odvoláním na tento zákon.

(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně o vyznačení přechodu práv znárodněného podniku nebo jiné začleněné majetkové podstaty, včetně majetkových podstat nabytých československým státem konfiskací nebo jiným způsobem, na podnik určený nebo zřízený podle § 2 v jiných úředních rejstřících a seznamech (vodní kniha, rejstřík letecký, patentní a pod.).

(3) Podnik určený nebo zřízený podle § 2 nepotřebuje oprávnění, kterého by jinak bylo potřebí k provozování činnosti podle jeho předmětu podnikání [§ 10, odst. 2, písm. c)] podle ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nebo jiných živnostenskoprávních předpisů. Podnik určený nebo zřízený podle § 2 oznámí předmět svého podnikání úřadu (§ 145 ž. ř. a § 242 ž. z.), který jej vyznačí ve zvláštním oddílu živnostenského rejstříku. Podrobnosti, jakož i v jakém rozsahu platí pro podniky podle § 2 ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, stanoví vláda nařízením.

§ 12.

(1) Podniky určené nebo zřízené podle § 2, do nichž se začleňují znárodněné podniky nebo znárodněné majetkové podstaty, vstupují v práva i závazky znárodněných podniků, jakož i v práva a závazky váznoucí na znárodněných majetkových podstatách v den převzetí. Začlení-li ministr zahraničního obchodu do podniku části znárodněných majetkových podstat nebo jednotlivé majetkové kusy, stanoví, která práva a závazky a v jaké výši přecházejí na podnik; učiní-li tak stran částí majetkových podstat národních podniků (§ 7, odst. 2), postupuje v dohodě s příslušným ministrem.

(2) V den převzetí vstupuje podnik určený nebo zřízený podle § 2 do nesplněných smluv, jež uzavřel dosavadní podnik provozující po živnostensku zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství v oboru svého podnikání.

(3) Právní jednání o převodu podniků, na které se tento zákon vztahuje, po případě o převodu kapitálových účastí na společnostech, na jejichž podniky se tento zákon vztahuje, pokud byla uzavřena po 28. říjnu 1947 až do dne vyhlášení tohoto zákona, jsou platna jen, budou-li schválena ministerstvem zahraničního obchodu.

(4) Za závazky znárodněného podniku se nepokládají osobní daně, dávky a poplatky bývalého vlastníka a majetková podstata znárodněného podniku ani podnik, do něhož bude začleněna, za ně neručí. Osobními daněmi a dávkami se rozumí daň důchodová, válečný příspěvek, daň rentová přímo vyměřovaná, daň z majetku podle vládního nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 410 Sb., o dani z majetku, majetkové dávky podle zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku a mimořádné dávky podle zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku. Způsob úhrady těchto osobních daní a dávek stanoví ministr financí vyhláškou v Úředním listě. Začlení-li se majetková podstata do několika podniků určených nebo zřízených podle § 2, určí ministr zahraničního obchodu, do kterých závazků vstoupí jednotlivé podniky určené nebo zřízené podle § 2.

(5) U závazků, které jsou hospodářsky neodůvodněné, počítajíc v to závazky ze služebních smluv zaručujících zaměstnancům nepřiměřeně vysoké platy, zaopatřovací požitky, odbytné a pod., může se podnik určený nebo zřízený podle § 2 domáhati zrušení nebo jiné přiměřené úpravy. Nedojde-li o tom k dohodě, rozhodne o žádosti oprávněného rozhodčí soud, zřízený podle ustanovení zákona ze dne 21. listopadu 1946, č. 228 Sb., o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků.

§ 13.

(1) Za majetek znárodněný podle tohoto zákona přísluší náhrada.

(2) O náhradě za majetek znárodněný podle tohoto zákona platí přiměřeně ustanovení §§ 7 až 11 dekretu č. 100/1945 Sb. ve znění čl. II zákona č. 114/1948 Sb., pokud se dále nestanoví jinak.

(3) Náhrada se neposkytuje za znárodněný majetek, který ke dni znárodnění vlastnicky náležel nebo náleží osobám fysickým, které byly nebo budou pravoplatně odsouzeny soudy za zločiny nebo přečiny spáchané do dne znárodnění:

a) po 5. květnu 1945 podle zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, nebo

b) podle § 41 dekretu č. 100/1945 Sb., ve znění čl. II zákona č. 114/1948 Sb., nebo

c) podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 15 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich, nebo

d) podle zákona ze dne 13. února 1947, č. 27 Sb., o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu, nebo

e) podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 165 Sb., o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.

(4) Fond národní obnovy zatíží podnik uvedený v § 2, odst. 1, k němuž byla přičleněna konfiskovaná majetková podstata, částkou rovnající se náhradě za zkonfiskované majetkové podstaty vypočtené podle odstavce 2.

(5) O použití cenných papírů odpovídajících hodnotě znárodněného majetku, za který se neposkytuje náhrada osobám uvedeným v odstavci 3, platí přiměřeně ustanovení § 5, odst. 2, č. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských.

§ 14.

(1) Jsou-li znárodněný podnik nebo jiná začleněná majetková podstata ke dni převzetí předluženy, může podnik určený nebo zřízený podle § 2 požádati soud, aby do výše obecné ceny aktiv předluženého podniku nebo předlužené podstaty ke dni převzetí upravil uspokojení závazků, patřících k tomuto podniku nebo podstatě, a určil jejich splatnost, přihlížeje k hospodářským možnostem podniku podle § 2.

(2) Věřitelé jsou povinni na vyzvání soudu veřejnou vyhláškou ve lhůtě soudem stanovené přihlásiti své nároky k řízení o návrhu podle odstavce 1; neučiní-li tak, jejich nároky proti podniku podle § 2 zanikají.

(3) Úprava podle odstavce 1 se provede takto:

a) nedotčeny zůstávají závazky vyplývající z nároků věřitelů na vyloučení věci z podstaty znárodněného podniku nebo jiné začleněné majetkové podstaty, pokud takovéto nároky nezanikly znárodněním;

b) nedotčeny zůstávají též závazky, vyplývající z nároků věřitelů, majících právo na oddělené uspokojení z určité věci, pokud jsou kryty hodnotou této věci;

c) ostatní závazky, které podle pořadí jim příslušejícího [písm. d)], nebudou plně kryty rozdílem mezi obecnou cenou aktiv znárodněného podniku nebo jiné začleněné majetkové podstaty a hodnotou závazků, které podle ustanovení písm. a) a b) zůstanou nedotčeny, se uspokojí poměrně. Za takovéto závazky se pokládají také závazky uvedené pod písm. b), pokud nejsou kryty způsobem tam uvedeným,

d) závazky, na něž se vztahují ustanovení písm. c), se zařazují podle pořadí do čtyř tříd. Do prvé třídy náležejí náklady řízení, do druhé až čtvrté třídy náležejí závazky, které podle obdoby konkursního řízení náležejí do prvé až třetí třídy. Závazky téže třídy mají mezi sebou stejné pořadí.

(4) Pokud závazky podle pořadí jim příslušejícího nebudou uspokojeny úpravou podle odstavce 3, nepůsobí proti podniku určenému nebo zřízenému podle § 2. Úprava závazků podle odstavce 3 působí toliko proti takovému podniku.

(5) Zákonem budou vydány podrobné předpisy o příslušnosti soudní, o řízení a návrhu podle předchozích odstavců, o jeho účincích na promlčení pohledávek, na spory, na exekuční a konkursní řízení, na práva na oddělené uspokojení a o způsobu, jak se zjišťují nároky věřitelů.

ODDÍL IV.

Ustanovení přechodná.

§ 16.

(1) Dosavadní vlastníci (provozovatelé) nebo jejich zákonní zástupci, odpovědní za vedení podniků, po případě národní správci všech podniků, které provozují zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství, jsou povinni vésti správu a záležitosti podniku a provozovati zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství s péčí řádného hospodáře do dne stanoveného podle § 2, odst. 2. K platnosti právních jednání, přesahujících běžnou správu, je třeba předchozího souhlasu ministra zahraničního obchodu.

(2) Ministr zahraničního obchodu může do podniku, provozujícího po živnostensku zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství, ustanoviti zmocněnce, který bdí nad řádným chodem podniku. Povinnosti a práva zmocněnce stanoví ministr zahraničního obchodu vyhláškou v Úředním listě.

(3) Vlastníci (provozovatelé) a správci, jakož i národní správci podniku, pro nějž byl ustanoven zmocněnec, jsou povinni zdržeti se jednání, proti němuž zmocněnec vznese námitky. Nedojde-li k dohodě o těchto námitkách, rozhodne ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 17.

Ministr zahraničního obchodu může uložiti osobám odpovědným za vedení podniků (§ 16, odst. 1), které provozují zahraniční obchod nebo mezinárodní zasilatelství, povinnost podávati zprávy a hlášení o stavu a činnosti podniku.


ODDÍL V.

Ustanovení společná, trestní a závěrečná.

§ 22.

(1) Výtěžky (důchody) dosažené ze znárodněného majetku (§ 5, odst. 1) až do dne, ke kterému ministr zahraničního obchodu vyhláškou v Úředním listě určí nebo zřídí podniky podle § 2, jsou součástí základu pro vyměření daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové a daně rentové posledního vlastníka znárodněného majetku před jeho znárodněním.

(2) Znárodněný podnik (§ 5, odst. 1) má v oboru daně z obratu a cenových vyrovnávacích částek postavení poplatníka daně z obratu až do dne, kdy bude uveřejněna v Úředním listě vyhláška o jeho začlenění do podniku určeného nebo zřízeného podle § 2.

§ 28.

(1) Zrušují se předpisy odporující tomuto zákonu. Zejména se zrušují: ustanovení § 4 dekretu č. 113/1945 Sb. a vládní nařízení ze dne 17. září 1947, č. 170 Sb., o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem.

(2) Ostatní ustanovení dekretu č. 113/1945 Sb. se zruší dnem, který určí ministr zahraničního obchodu vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.

(3) Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu a předpisů jej provádějících zůstávají nedotčena.

§ 29.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Gregor v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
58/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku
98/1976 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací
125/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
47/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
145/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu
4/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu
76/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
4/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
74/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu
73/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu
47/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
163/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
8/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
202/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
196/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
195/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
194/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
193/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
136/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
121/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
65/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
133/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
127/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
126/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
125/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
93/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
31/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československé televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů
17/1967 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničním
151/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Exica, podniku zahraničního obchodu
150/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu
149/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Investy, podniku zahraničního obchodu
148/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Škodaexportu, podniku zahraničního obchodu
40/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
7/1965 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
32/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu
31/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu
29/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
150/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
105/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
104/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
Je měněn
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
Mění
113/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
Ruší
170/1947 Sb. Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem
Je odkazován z
184/1988 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků)
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
69/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
o13/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
98/1976 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací
68/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
125/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky
47/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
o3/c13/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c14/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
48/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
47/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.
o5/c2/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
76/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
4/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku
47/1971 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
163/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
72/1970 Sb. Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
6/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
165/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
164/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
8/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě
202/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
196/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
195/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
194/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
193/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
121/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
o6/c34/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c32/1968 Sb. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv
66/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 126/1967 Sb., o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
65/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Karaexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
134/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.
93/1967 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
109/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
104/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
155/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod
154/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod
153/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod
152/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 311/1953 Ú. l., o zřízení Technoexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz průmyslových celků
147/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu
140/1965 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o novém znění Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
31/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu
11/1964 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991)
29/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
o1/c30/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
32/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
95/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
11/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
83/1958 Sb. Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
60/1955 Sb. Nařízení ministra financí o správních poplatcích
85/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
37/1952 Sb. Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových
9/1952 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
272/1949 Sb. Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty
243/1949 Sb. Zákon o akciových společnostech
273/1948 Sb. Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy
253/1948 Sb. Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství
184/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
120/1948 Sb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
118/1948 Sb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
Odkazuje na
118/1948 Sb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
115/1948 Sb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
114/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
51/1948 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
185/1947 Sb. Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
170/1947 Sb. Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem
27/1947 Sb. Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu
15/1947 Sb. Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
228/1946 Sb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
165/1946 Sb. Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou
134/1946 Sb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
128/1946 Sb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
113/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
101/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.1980 42/1980 Sb. Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 06:26)
1. 01.01.1948 - 30.06.1980
0. 01.01.1948 Vyhlášené znění