Zákon č. 42/1947 Sb.Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-42
Částka 22/1947
Platnost od 03.04.1947
Účinnost od 03.04.1947
Aktuální znění 01.01.1949

42.

Zákon

ze dne 7. března 1947

o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část Izrušeno

§ 1, § 2zrušeno

Část IIzrušeno

§ 3 – § 6zrušeno

Část IIIzrušeno

§ 7 – § 9zrušeno

§ 10

Jistota

(2) Jistoty se použije k úhradě náhrady. Soud může však vyvlastněnému ještě dříve uvolniti na jeho žádost jistotu až do její poloviny, prokáže-li vyvlastněný způsobem uvedeným v § 11, odst. 5, že osoby, kterým příslušejí práva z knihovních zápisů, s tím souhlasí.

§ 11

Náhrada

(1) Přiměřenou náhradou podle § 7, odst. 1 a § 9, odst. 7 se rozumí obecná hodnota podle platných cenových předpisů s přihlédnutím ke škodě, kterou utrpí uživatelé, poživatelé, nájemci a pachtýři, není-li náhrada za předmět vyvlastnění již sama určena též k uspokojení jejich nároků. Nepřihlíží se k zvláštní oblibě ani k hodnotě, které snad nabude nemovitost po provedení stavby nebo uskutečnění upravovacího plánu (náčrtu), ani k poměrům, jež byly způsobeny v úmyslu, aby se jich použilo jako důvodu ke zvýšení náhrady.

(2) Rozhodl-li vyvlastňovací úřad, že náhrada bude dána v pozemku žadatele o vyvlastnění, určí soud částku, kterou se vyrovná rozdíl obecné ceny pozemku vyvlastněného a pozemku náhradního, není-li u obou stejná. Při určení obecné ceny pozemku náhradního se postupuje podle odstavce 1.

(3) Spočívá-li vyvlastnění jen v omezení vlastnického práva, stanoví se náhrada zpravidla opakujícími se platy.

(4) Náhradu třeba poskytnouti do jednoho měsíce od jejího pravoplatného stanovení, při opakujících se platech ve stanovených lhůtách.

(5) Neprokáže-li vlastník pozemku, že osoby, kterým příslušejí práva z knihovních zápisů, souhlasí, aby náhrada byla vyplacena přímo jemu, složí ji vyvlastnitel u knihovního soudu, který ji rozvrhne v nesporném řízení podle zásad exekučního řádu (zákona). Průkaz podle předchozí věty podá vlastník listinou, na níž je podpis oprávněného ověřen soudem nebo veřejným notářem, anebo veřejnou listinou.

§ 12zrušeno

§ 13

Zrušení vyvlastňovacího výměru

(1) Nezačal-li vyvlastňovatel nebo jeho právní nástupce se stavbou, pro niž bylo vyvlastnění povoleno, nebo nepoužil-li v ostatních případech pozemku k účelu, pro nějž bylo vyvlastnění povoleno, do 31. prosince 1948, zruší okresní národní výbor vyvlastňovací výměr zcela nebo zčásti na žádost osoby, proti níž výměr směřoval, nebo jejího právního nástupce. Žádost třeba podati do tří měsíců po uplynutí uvedené lhůty.

(2) Byl-li vyvlastňovací výměr zrušen, má osoba, proti níž výměr směřoval (její právní nástupce), nárok na náhradu škody, která jí vznikla provedením vyvlastňovacího řízení (nákladů řízení a vlastní škody způsobené vyvlastněním), a vyvlastňovatel má nárok na vrácení poskytnuté náhrady i s jejími užitky. Nedojde-li k dohodě o těchto nárocích, lze je uplatniti pořadem práva.

(3) Započetím stavby se rozumí úplné vykopání základů v celé půdorysné ploše a započetí s jejich zděním nebo, není-li třeba vykopávati základy, započetí s vlastními stavebními pracemi (na př. se zděním) v celém půdorysu.

§ 14zrušeno

Část IVzrušeno

§ 15, § 16zrušeno

Část Vzrušeno

§ 17, § 18zrušeno

§ 19

Předběžné užívání nemovitostí

(3) Nedojde-li k dohodě o náhradě škody, rozhodne okresní národní výbor výměrem; není-li některá strana spokojena s tímto výrokem, rozhodne na její žádost, podanou do 30 dnů ode dne doručení uvedeného výměru, v nesporném řízení soud, v jehož obvodu je nemovitost.

§ 20, § 21zrušeno

§ 22

Trestní ustanovení

Jednání nebo opomenutí, příčící se ustanovením §§ 1, 2 a 3 tohoto zákona nebo předpisům podle něho vydaným, trestají - pokud nejde o čin soudně trestný - okresní národní výbory pokutou do 100 000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Zároveň s pokutou se vyměří pro případ nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců.


§ 23, § 24zrušeno

Souvislosti

Je prováděn předpisem
229/1948 Sb. Nařízení ministra techniky, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
215/1948 Sb. Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
Je měněn
313/1948 Sb. Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
177/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
Je odkazován z
313/1948 Sb. Zákon o vázaných stavebninách a jejich přídělu
296/1948 Sb. Vládní nařízení o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu
229/1948 Sb. Nařízení ministra techniky, kterým se prohlašuje závaznost některých norem
215/1948 Sb. Nařízení ministra techniky o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
206/1948 Sb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
177/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
Odkazuje na
234/1946 Sb. Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
192/1946 Sb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu
107/1946 Sb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
86/1946 Sb. Zákon o stavební obnově
64/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
104/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách
12/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.1949 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 19:44)
3. 30.12.1948 - 31.12.1948 313/1948 Sb.
2. 02.08.1948 - 29.12.1948 177/1948 Sb.
1. 03.04.1947 - 01.08.1948
0. 03.04.1947 Vyhlášené znění