Nařízení vlády č. 201/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelních zbraní

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-201
Částka 96/1947
Platnost od 13.12.1947
Účinnost od 13.12.1947
Aktuální znění 13.12.1947

201.

Vládní nařízení

ze dne 18. listopadu 1947,

jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. XI a XXI zákona ze dne 23. července 1871, č. 16 ř. z. z r. 1872, jímž byl stanoven nový řád o mírách a vahách, a podle § 3 zákona ze dne 17. prosince 1931, č. 207 Sb., o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů:


Oddíl I

Cejchovní poplatky

§ 1

Poplatky za cejchování měr, vah a měřicích přístrojů

Za cejchování měr, vah a měřicích přístrojů se vybírají tyto poplatky:

I. Měření délky

A. Míry délkové

a) míry přesné, nedělenéKčs10.-
b) míry přesné, dělené: mimo poplatek pod a) za každých 100 dělících čárek nebo případný zlomekKčs5.-
c) za míry obyčejné, nedělené o délce 0,2 až 1 metrKčs4.-
    2 až 5 metrůKčs6.-
d) za míry obyčejné dělené: mimo poplatek pod c) za každých 100 dělicích čárek nebo případný zlomekKčs 2.-
e) skládací:
    podle ustanovení pod c) a d)
  
f) za míry na střižní zboží délky 0,5 metru Kčs 5.-
   1 metr Kčs 10.-
g) za míry pásmové; nedělené délky 1 až 2 metryKčs 4.-
    5 až 50 metrů, za každých 5 metrůKčs 4.-
h) za míry pásmové dělené: mimo poplatek pod g) za každých 100 dělících čárek nebo případný zlomekKčs 1.-

B. Měřidla délky.

Za měřidlo:

a)na látky, při rozsahu stupnice nebo počítadla Kčs20.-
do 10 metrů
nad 10 do 100 metrůKčs 50.-
nad 100 do 1000 metrůKčs 100.-
b)na dráty, při rozsahu stupnice nebo počítadla 
do 100 metrůKčs 30.-
nad 100 do 1000 metrůKčs 60.-
nad 1000 do 10.000 metrůKčs 120.-

C. Měřidla tlouštky

Za měřidlo o délce pravítka:

0,1 až 0,5 metru Kčs 6.-
1 až 2 metry Kčs 10.-

II. Měření plochy

A. Planimetry.

Za kusKčs 100.-

B. Měřidla integrační (na usně).

Za kusKčs 300.-

III. Měření objemu

1. Měření objemu hmot pevných

A. Míry na sypké hmoty

O obsahu:

0,5 litru amenšíKčs 2.-
1 a 2 litry ....Kčs 4.-
5 až 10 litrů . . .Kčs 6.-
20 litrůKčs 10.-
50 litrůKčs 15.-
100 litrůKčs 20.-

B. Rámy na dřevo

Za kusKčs5.-

C. Míry na uhlí, rašelinu, koks apod.

Základní poplatek za kusKčs10.-
a za každých 100 litrů obsahu nebo případný zlomekKčs3.-

2. Měření objemu tekutin

Míry, měřidla, měřicí přístroje

D. Míry na tekutiny

Podle ustanovení pro míry na sypké hmoty (písm. A).

E. Měřidla na tekutiny

a) krámská bez dělení Kčs 10.-
b) krámská s dělenímKčs 25.-
c) výčepní Kčs 30.-
d) staniční, kromě průtokovýchKčs 100.-
za přezkoušení a ověření pouze počítadla k těmto měřidlům Kčs 20.-
e) staniční průtokováKčs 150.-
f) na olejKčs 100.-
g) tanková nádobaKčs 50.-
h) tanková průtoková do průměru vtoku 30 mmKčs 100.-
u větších měřidel dvojnásob poplatku za vodoměry stejné velikosti (písm. G) 
k) na mléko velikosti 
5 a 10 litrůKčs 20.-
20 a 30 litrůKčs 30.-
50 litrůKčs 40.-
100 litrůKčs 60.-
Náhradní převodní kolečka k měřidlům staničnímKčs 10.-

F. Kontrolní lihová měřidla

Za kus včetně teploměru Kčs 300.-
Za teploměr (zvlášť zkoušený)Kčs 10.-
Pouze za bubenKčs100.-
Pouze za počítadloKčs 10.-

G. Vodoměry

Za vodoměr o průměru vtoku:

7 až 10 mmKčs 15.-
13 až 15 mmKčs 20.-
20 až 25 mm Kčs 30.-
30 mmKčs 50.-
40 mmKčs 60.-
50 mmKčs 80.-
60 mmKčs 100.-
65 až 70 mmKčs 120.-
75 až 80 mmKčs 140.-
100 mmKčs 160.-
125 až 150 mm Kčs 200.-
200 až 250 mmKčs 240.-
300 až 500 mmKčs 280.-
750 až 1000 mmKčs 300.-

Za vodoměry sdružené se vybírají poplatky podle průměru vtoku, který má vodoměr největší.

Dopravní nádoby

H. Konve na mléko

O obsahu:

1 až 15 litrů Kčs 4.-
15 až 25 litrůKčs 6.-
25 až 30 litrůKčs 8.-
30 až 50 litrůKčs 10.-

Ch. Dopravní tanky na mléko

Stejný poplatek jako za nádrže (písm. N).

J. Demijony.

Základní poplatek za kusKčs 10.-
a mimo to za každý litr obsahuKčs 0.50

K. Sudy

O obsahu:

do 60 litrů včetněKčs5.-
nad 60 do 120 litrů Kčs8.-
nad 120 do 220 litrůKčs15.-
nad 220 do 420 litrů Kčs20.-
nad 420 do 620 litrůKčs30.-
nad 620 do 820 litrůKčs40.-
nad 820 do 1000 litrůKčs50.-
a dále za každých započatých 100 litrů obsahu více o ...Kčs3.-

Za sudy neodebrané do dvou týdnů po uplynutí lhůty stanovené cejchovním úřadem, vybere se skladištné ve výši 5 % cejchovních poplatků za každý další den až do dne jejich odebrání. Skladištné se zaokrouhluje nahoru na celé koruny. Cejchují-li se sudy mimo cejchovní úřad, sníží se cejchovné o 20 %.

L. Kádě na dopravu ryb a na zápařku

Podle ustanovení za sudy (písm. K)

M. Vagony pro dopravu ryb

Podle ustanovení za nádrže (písm. N)

Nádrže, pánve

N. Nádrže

Základní poplatekKčs 100.-
a mimo to za každý hektolitr obsahu nebo jeho část Kčs3.-

O. Varní pánve na mladinku.

Podle ustanovení za nádrže (písm. N).

Výčepní nádoby

P. Výčepní nádoby

Za kusKčs 0.50
Provádí-li se cejchování v místnostech úřaduKčs 1.-

Za nádobu se dvěma měrnými hodnotami se vybírá poplatek dvojnásobný.

3. Měření objemu plynů

R. Plynoměry

Za plynoměr o průchodu:

do 2 m3 včetněKčs 20.-
nad 2 do 5 m3Kčs 30.-
nad 5 do 10 m3Kčs 50.-
nad 10 do 15 m3Kčs 70.-
nad 15 do 20 m3Kčs 90.-
a dále za každých 5 m3 nebo případný zlomek dalších.Kčs 10.-

IV. Měření hmoty

1. Závaží

A. Závaží obchodní

Do 2 dkg Kčs 1.-
5, 10 a 20 dkgKčs 1.50
50 dkg, 1 a 2 kg Kčs 2.-
5 a 10 kg . Kčs 3.-
20 kgKčs 5.-
50 kgKčs 10.-

B. Závaží přesná

Do 20 gKčs 1.50
50, 100 a 200 g2.-
500 g, 1 a 2 kg Kčs 3.-
5 a 10 kgKčs4.-
20 kgKčs7.-

C. Závaží karátová

Dvojnásobek poplatku za závaží přesná (písm. B).

D. Závaží pro účely vojenské správy.

Stejný poplatek jako za závaží obchodní (písm. A), podle nejblíže vyšších hodnot závaží.

E. Závaží typová k určování jemnosti příze.

Za každý kusKčs 2.-

2. Váhy

F. Váhy obchodní (s výjimkou sklonných a samočinných)

Za váhu o váživosti:

do 5 kgKčs10.-
nad 5 do 20 kgKčs15.-
nad 20 do 50 kgKčs20.-
nad 50 do 200 kgKčs25.-
nad 200 do 500 kgKčs30.-
nad 500 do 1.000 kgKčs50.-
nad 1.000 do 2.000 kgKčs70.-
nad 2.000 do 5.000 kgKčs120.-
nad 5.000 do 10.000 kgKčs200.-
nad 10.000 do 15.000 kg.Kčs300.-
nad 15.000 do 20.000 kgKčs400.-
nad 20.000 do 30.000 kgKčs600.-
nad 30.000 do 40.000 kgKčs800.-
nad 40.000 do 50.000 kgKčs1000.-
a za každých dalších 10.000 kg nebo případný zlomek váživosti dalšíchKčs150.-

Za přezkoušení pevně umístěné můstkové váhy podle vyhlášky ministra obchodu ze dne 15. února 1899, č. 39 ř. z., kterou se uveřejňují dodatečná ustanovení k cejchovnímu řádu z 19. února 1872, č. 171 ř. z., se vybírá poplatek ve výši 50 % výše uvedených poplatků.

G. Váhy přesné (rovnoramenné)

Za váhu o váživosti:

do 500 gKčs10.-
nad 500 g do 5 kgKčs20.-
nad 5 do 20 kgKčs30.-
nad 20 do 50 kgKčs40.-
nad 50 kgKčs80.-

H. Váhy sklonné

Za váhu o váživosti:

do 5 kgKčs40.-
nad 5 do 20 kgKčs60.-
nad 20 do 50 kgKčs  80.-
nad 50 do 200 kgKčs100.-
nad 200 do 500 kgKčs150.-
nad 500 do 1000 kgKčs180.-
nad 1000 do 2000 kgKčs240.-
nad 2000 do 5000 kgKčs360.-
nad 5000 kg poplatky podle ustanovení písm. F (Váhy obchodní) zvětšené oKčs250.-
Za sklonnou sazbovou váhu
Portometr A
Kčs100.-

J. Váhy samočinné

Za váhu o váživosti:

do 100 kgKčs100.-
nad 100 do 200 kg Kčs120.-
nad 200 do 300 kg Kčs150.-
nad 300 do 500 kgKčs200.-
nad 500 do 1000 kgKčs400.-
nad 1000 kgKčs500.-

V. Měření jakosti, suchosti látek vláknitých, škrobnatosti a znečištění brambor

A. Obilní zkoušeče

Za zkoušeč o velikosti:

1/4 litruKčs 50.-
1 litruKčs 100.-
20 litrůKčs 600.-

Za závaží se vybírají poplatky jako za přesná závaží podle ustanovení čís. IV, písm. B.

Převodní tabulky se účtují za cenu na nich uvedenou.

B. Zkoušeče suchosti látek vláknitých

Stejné poplatky jako za přesné váhy podle ustanovení čís. IV, písm. B.

C. Váhy k zjišťování škrobnatosti a procenta znečištění brambor

Stejné poplatky jako za váhy obchodní podle ustanovení čís. IV, písm. F.

VI. Měření hustoty

Lihoměry, cukroměry, hustoměry pro minerální oleje, Klosterneuburgská váha moštová, hustoměr pro skalici modrou

Za kus (včetně zataveného teploměru)Kčs20.-
Za zkoušení stupnice v případě, že se vrátí pro nesprávné dělení, za kusKčs2.-

Převodní tabulky se účtují za cenu na nich uvedenou.

Za normální přístroje se vybírají poplatky trojnásobné.

VII. Měření teploty

A. Teploměry lékařské

Za kusKčs2.-
Předloží-li se k ověření nejméně 100 kusů, vybere se za kus poplatekKčs1.50

B. Registrační teploměry pro mlékárny.

Za kusKčs 50.-

VIII. Měření elektrického proudu

A. Elektroměry pro přímé zapojení

Za elektroměr o výkonu:

do 15 kWKčs30.-
nad 15 do 30 kWKčs40.-
nad 30 do 50 kWKčs60.-
nad 50 do 100 kWKčs80.-
nad 100 kWKčs160.-

Za elektroměry s více tarify se vybírá 50 % přirážka.

Za elektroměry s ukazovatelem maxima se vybírá 40 % přirážka.

Za elektroměry elektrolytické se vybírá 100 % přirážka.§

B. Elektroměry převodové, zkoušené ve spojení s měřícími transformátory

Mimo poplatky podle ustanovení A se vybere za každých 100 ampérů, po případě 1 000 voltů a za případný zlomek Kčs 10.-

C. Měřicí transformátory proudu

S měřicím rozsahem primárního proudu do 100 ampérůKčs50.-
nad 100 do 200 ampérůKčs80.-
nad 200 do 300 ampérůKčs100.-
nad 300 do 400 ampérůKčs120.-
nad 400 do 500 ampérůKčs150.-
nad 500 do 750 ampéruKčs200.-
nad 750 do 1000 ampérůKčs250.-
nad 1000 do 1500 ampérůKčs300.-
nad 1500 do 2000 ampérůKčs400.-
nad 2000 do 3000 ampérůKčs600.-
nad 3000 do 4000 ampérůKčs800.-
nad 4000 do 5000 ampérůKčs1000.-

Za měřicí transformátory proudu pro více rozsahů nebo převodů se vybírá plný poplatek podle nejvyššího rozsahu nebo převodu a mimo to za každý další rozsah nebo převod polovice poplatku, odpovídající tomuto dalšímu rozsahu nebo převodu.

D. Měřicí transformátory napětí

S měřicím rozsahem primárního napětí:

do 1.000 voltůKčs50.-
nad 1.000 do 3.000 voltůKčs80.-
nad 3.000 do 6.000 voltůKčs100.-
nad 6.000 do 10.000 voltůKčs120.-
nad 10.000 do 15.000 voltůKčs150.-
nad 15.000 do 20.000 voltůKčs200.-
nad 20.000 do 30.000 voltůKčs300.-
nad 30.000 do 45.000 voltůKčs400.-
nad 45.000 do 60.000 voltůKčs600.-
nad 60.000 do 80.000 voltůKčs800.-
nad 80.000 do 100.000 voltůKčs1000.-

Za měřicí transformátory napětí pro více měřicích rozsahů nebo převodů se vybere plný poplatek podle největšího rozsahu nebo převodu a mimo to za každý další rozsah nebo převod polovice poplatku, odpovídajícího tomuto dalšímu rozsahu nebo převodu.

E. Přídavná zařízení elektrických měřidel

Za elektrická měřidla opatřená přídavným zařízením, které znesnadňuje zkoušku, a v případech, kde se zkouška na přání strany provádí v širším rozsahu, stanoví se poplatek podle

F. Cejchování v soukromých cejchovnách

Za cejchování provedená v soukromých cejchovnách se poskytuje sleva 25 % z cejchovních poplatků.

IX. Měření laboratorní

A. Odměrné baňky

Za baňku o obsahu:

do 100 cm Kčs10.-
nad 100 do 500 cm3Kčs12.-
nad 500 do 1000 cm3Kčs15.-
nad 1000 do 2000 cm3Kčs20.-
nad 2000 cm3Kčs30.-

Za každou další značku vybírá se 50 % přirážka k základnímu poplatku.

Baňky Kassiovy za kusKčs30.-

B. Odměrné válce

Za válec o obsahu:

do 10 cm3Kčs10.-
nad 10 do 50 cm3Kčs12.-
nad 50 do 100 cm3 Kčs16.-
nad 100 cm3Kčs20.-

Za válec s dělením se vybírá dvojnásobný poplatek.

C. Byrety

Za byretu o obsahu:

do 10 cm3Kčs15.-
nad 10 do 50 cm3Kčs20.-
nad 50 do 100 cm3 .Kčs25.-
nad 100 cm3Kčs30.-

D. Pipety

Za pipetu o obsahu:

do 10 cm3Kčs10.-
nad 10 do 50 cm3 Kčs12.-
nad 50 do 100 cm3Kčs15.-
nad 100 cm3 Kčs20.-

Za každou další značku vybírá se 50 % přirážka k základnímu poplatku

Za pipety s dělením vybírá se dvojnásobný poplatek.

Za vyměřování pipet a stanovení dělení se vybírají poplatky čtyřnásobné.

E. Pyknometry

Za kusKčs 30.-
Za zkouškuteploměru Kčs 10.-

F. Viskosimetry

Za přistrojKčs 50.-

Za teploměr se stanoví poplatek podle § 3.

Za měrnou baňku stejný poplatek jako za odměrné baňky (písm. A).

G. Přídavná zařízení

Za předměty uvedené pod písm. A až F opatřené přídavnými zařízeními, která znesnadňují zkoušku, a v případech, kde se zkouška na žádost strany provádí v širším rozsahu, stanoví se poplatek podle § 3.

§ 2

Poplatky za zkoušky cejchovní výzbroje

Za zkoušku a případné ověření předmětů cejchovní výzbroje se vybírají tyto poplatky:

A. Normální závaží

Stejné poplatky jako za přesná závaží (§ 1, čís. IV, písm. B).

B. Zatěžovací závaží

Stejné poplatky jako za obchodní závaží (§ 1, čís. IV, písm. A).

Jsou-li závaží uvedená pod písm. A nebo B justována, vybere se poplatek trojnásobný.

C. Cejchovní váhy

Za kusKčs 50.-

D. Cejchovní vůz (tárovací vagon)

Za vůz o vlastní váze:

do 16.000 kgKčs300.-
nad 16.000 kgKčs500.-
Za každé závaží 50 kgKčs10.-
Za každé závaží 20 kgKčs5.-

Jsou-li závaží současně justována, vybere se poplatek dvojnásobný.

E. Sudoměry

Základní poplatek za sudoměrKčs100.-
a za každých 100 litrů nebo případný zlomek obsahu . .Kčs10.-
Je-li nutno stupnici teprve vyrobiti, vybere se za každých 100 litrů obsahu místo 10 Kčs poplatekKčs20.-
Za plovákový drát (zvlášť zkoušený)Kčs15.-

F. Plynoměrné stanice

a) Krychloměry ke zkoušení plynoměrů:

Základní poplatek za krychloměrKčs200.-
a za každých 100 litrů nebo zlomek obsahu Kčs10.-
Je-li třeba stupnici teprve vyrobiti, vybere se za každých i neúplných 100 litrů obsahu místo Kčs 10.- poplatekKčs20.-

b) Kontrolní plynoměr:

Za kus čtyřnásobek poplatku za obyčejný plynoměr (§ 1, čís. III, písm. R).

G. Vodoměrné stanice

a) Krychloměry ke zkoušení vodoměrů: Poplatky podle ustanovení odst. F, písm. a).  
b) Za rozdílový tlakoměrKčs 150.-
c) Za rtuťový nebo vodní ukazovatel průtoku, za každou tryskuKčs 30.-
d) Za kalibryKčs 30.-

§ 3

Poplatky za jiné zkoušky

Poplatek za úřední zkoušku nebo případné ověření předmětů, které nejsou uvedeny v §§ 1 a 2, zejména za práce metronomické a jiná fysikálně technická přesná měření a zkoušky prováděné cejchovním a puncovním ředitelstvím, jakož i za zkoušky nových druhů a vzorků měr, vah a měřicích přístrojů a pod., stanoví v jednotlivých případech cejchovní a puncovní ředitelství podle rozsahu zkoušky nebo měření, podle ztráty času a podle skutečných výloh.

§ 4

Poplatky za předměty uskladněné

Za přecejchování nových, dosud nepoužívaných předmětů, které se chovají na skladě pro prodej, vybere se poplatek ve výši 50% poplatků stanovených v § 1, požádá-li majitel písemně o toto přecejchování.

§ 5

Vybírání poplatků

(1) Poplatky podle §§ 1 a 2 se vybírají za všechny předměty předložené k cejchování, přecejchování nebo k úřední zkoušce bez ohledu na to, je-li předmět uznán za správný či nikoliv.

(2) Poplatky podle §§ 1 a 2 se nevybírají, zjistí-li se již při vnější prohlídce, že předmět je nesprávný, a to ani tehdy, je-li v důsledku toho zničiti na předmětě případné cejchovní kolky (značky). Toto ustanovení neplatí, koná-li se cejchování nebo přecejchování nebo úřední zkouška na žádost strany mimo úřední místnost příslušného úřadu.

(3) Zasílají-li se předměty k cejchování, přecejchování nebo k úřední zkoušce poštou, drahou a pod., jest odesilatel povinen zaplatiti veškeré výlohy spojené s dopravou, donáškou a balením.

Přirážky k cejchovním poplatkům za úřední cejchovní úkony provedené mimo místnosti úřadu

§ 6

Za úřední cejchovní úkony, provedené na žádost strany mimo úřední místnosti, vybírají se vedle příslušných cejchovních poplatků též přirážky k nim, které jsou současně s nimi splatné (§§ 7-10).

§ 7

(1) Při cejchování (přecejchování) předmětů používaných ve veřejném obchodě mimo úřední místnosti, jest žadatel povinen zaplatiti přirážku ve výši 5% cejchovních poplatků. Přirážka se zaokrouhlí nahoru na celých 10 Kčs.

(2) V případě, že úkon provádí cejchovní úřad v katastrálním území svého sídla, činí přirážka nejméně 100 Kčs za každý započatý kalendářní den a za každého vyslaného úředníka.

(3) Provádí-li se úřední úkon mimo katastrální území sídla cejchovního úřadu, činí přirážka nejméně 200 Kčs za každý započatý kalendářní den (včetně cesty tam a zpět) a za každého vyslaného úředníka.

(4) Za úřední cejchovní úkon, prováděný v jednom dnu na katastrálním území jedné obce pro několik žadatelů nebo sice pro jednoho žadatele, avšak v několika podnicích nebo v několika oddělených provozovnách, jest zaplatiti přirážku podle odstavce 1 za úkony provedené v každém podniku nebo v každé provozovně, nejméně však 50% minimální přirážky stanovené v odstavci 2, po případě 3. Tato 50 % přirážka se vybírá při výkonech mimo sídlo úřadu i v tom případě, když se provede sice pouze jediný výkon v jednom dnu na katastrálním území jedné obce pro jednoho žadatele, avšak žadatel poskytne bezplatně vhodný dopravní prostředek pro cejchovního úředníka k urychlení úředního výkonu.

§ 8

(1) Za provedení úředního úkonu jiného druhu než jsou uvedeny v § 7, zejména za zkoušky nebo ověřování normálních přístrojů, zařízení cejchovních stanic a pod. mimo úřední místnosti, jest žadatel povinen zaplatiti přirážku ve výši skutečných služebních výloh úředníků, zaokrouhlenou nahoru na celých 10 Kčs, nejméně však 100 Kčs za každý třebas jen započatý kalendářní den při úředním úkonu prováděném v katastrálním území sídla služebního úřadu, jinak nejméně 200 Kčs (včetně cesty tam a zpět) za každý třebas jen započatý kalendářní den při úředním úkonu, prováděném mimo katastrální území sídla služebního úřadu. Při zkoušení veřejných vážných se účtují výlohy v částce skutečných služebních výdajů zkušebního komisaře, nejméně však 50 % minimálních částek uvedených v předcházející větě.

(2) Činilo-li by 5 % příslušných zkušebních nebo cejchovních poplatků částky vyšší než jsou uvedeny v odstavci 1, zaplatí žadatel přirážku v této vyšší částce, zaokrouhlenou nahoru na celých 10 Kčs.

(3) Ustanovení § 7, odst. 4 platí obdobně.

§ 9

Byla-li mimo cejchovního úředníka vyslána k úkonu mimo úřad i pomocná síla (zřízenec), zaplatí za ni strana polovinu přirážek stanovených v §§ 7 a 8, nikoliv však méně než přirážku ve výši skutečných služebních výloh takové pomocné síly (takového zřízence), zaokrouhlenou nahoru na celých 10 Kčs.

§ 10

Nemůže-li býti úkon vinou strany proveden, zejména nebyly-li učiněny potřebné přípravy, jež zkouška k svému provedení vyžaduje (seřízení a vyčištění předmětů, opatření zkušebních pomůcek, pomocných sil, místností a pod.), nebo nejsou-li předložené předměty způsobilé k cejchování (přecejchování), jest žadatel povinen zaplatiti přirážku podle §§ 7 až 9.

§ 11

Při úředních úkonech mimo úřední místnosti jest žadatel povinen mimo přirážky hraditi i náklad spojený s dopravou cejchovních pomůcek na místo úředního úkonu a zpět, po případě k dalšímu místu úkonu, jakož i náhradu za jejich opotřebení a čištění podle příslušných ustanovení.

§ 12

(1) Na úhradu výdajů vzniklých zaměstnancům cejchovní služby při provádění prohlídek měr, závaží a vah jest povinna strana, u které byly pozastaveny necejchované, nepřecejchované nebo nezákonné míry, závaží, váhy a měřicí přístroje, používané ve veřejném obchodě nebo přechovávané v obchodní místnosti, nebo strana, u které cejchovní úředník při provádění revise zjistí jiné závady (na př. nedovolené manipulace s měrami a váhami pro poškozování kupujících), zaplatiti revisní poplatek ve výši desetinásobku příslušných cejchovních poplatků za pozastavené předměty, nejméně však 100 Kčs.

(2) Zaplacení revisního poplatku nemá vlivu na zavedení příslušného trestního řízení.


Oddíl II

Poplatky za zkoušky ručních střelných zbraní

§ 13

Ustanovení § 22, odst. 1 vládního nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 221 Sb., kterým se provádí zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů, se mění a zní:

"(1) Za zkoušky hlavní a zbraní platí se tyto poplatky:

I. Zbraně s dlouhými hlavněmi:

a)      zbraně s hladkými hlavněmi:  
1. první zkouška, za každý předepsaný výstřelKčs8.-
2. druhá zkouška, za každý předepsaný výstřelKčs6.-
3. třetí zkouška, za každý předepsaný výstřel12.-
4. čtvrtá zkouška, za každý předepsaný výstřel14.-
b) rýhované kulovnice, za každý výstřel.Kčs14.-
c)kulovničky a brokovnice do 9 mm (malorážky s okrajovým zapalováním), za každý předepsaný výstřel Kčs12.-
 ad a) až c): Za zkoušky samočinných nebo opakovacích zbraní, které patří mezi druhy zbraní uvedené v ustanovení písm. a), b) a c), platí se dvojnásobný poplatek  
d)pušky s hlavněmi smíšenými podle příslušných sazeb uvedených v ustanovení písm. a) a b).  

II. Zbraně s krátkými hlavněmi:

a)samočinné a opakovači pistole, za každý předepsaný vystřelKčs7. -
b)revolvery, zkouška černým nebo bezdýmným prachemKčs12.-
c)pistole na Flobertovy nebo revolverové náboje, za každý předepsaný vystřelKčs10.-
d)pistole s lůžkovým závěrem na brokové náboje podle sazby uvedené pod I, písm. a).“  

§ 14

Ustanovení § 3 vládního nařízení ze dne 24. září 1926, č. 179 Sb., jímž se uznávají belgické značky ručních střelných zbraní, se mění a zní:

„Poplatky za tuto kontrolní zkoušku činí:

za jednohlavňovou pušku nebo bambitkuKčs16.-
za dvouhlavňovou pušku nebo bambitkuKčs24.-
za trojhlavňovou nebo čtyřhlavňovou pušku Kčs30.-
za opakovací nebo samočinnou puškuKčs40.-
za jednohlavňovou pušku nebo bambitku pod 6 mm Kčs4.-
za dvouhlavňovou pušku nebo bambitku pod 6 mmKčs6.-
za revolver, opakovači nebo samočinnou bambitku.Kčs6.-
“.

Oddíl III

Závěrečné ustanovení

§ 15

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost všech předpisů odporujících tomuto nařízení, zejména se zrušují:

platnost vládního nařízení ze dne 22. listopadu 1919, č. 629 Sb., jímž stanoví se poplatky za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů,

platnost vládního nařízení ze dne 22. prosince 1920, č. 681 Sb., jímž stanoví se přirážky k poplatkům za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů,

a použivatelnost vládního nařízení ze dne 22. července 1942, č. 268 Sb., kterým se stanoví přirážky k cejchovním poplatkům za úřední cejchovní úkony, provedené mimo místnosti cejchovních úřadů.

§ 16

Pokud v době od 1. ledna 1946 do dne vyhlášení tohoto nařízení byly v zemích České a Moravskoslezské zálohově vybírány poplatky za úřední cejchování měr, vah a měřicích přístrojů, přirážky k nim a poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní ve výši odpovídající ustanovení tohoto nařízení, pokládají se za platně vybrané.

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou je ministři průmyslu a financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Hála v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Procházka v. r.

Kopecký v. r.

Majer v. r.

Laušman v. r.

Dr. Franek v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.12.1947 Aktuální znění (exportováno 11.08.2020 17:39)
0. 13.12.1947 Vyhlášené znění