Zákon č. 110/1947 Sb.Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-110
Částka 51/1947
Platnost od 01.07.1947
Účinnost od 01.07.1947
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Minulé znění 01.07.1947 - 31.12.1965

110.

Zákon

ze dne 10. června 1947,

kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Živnost vulkanisérská se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).

§ 2

Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona

a) samostatně provozoval živnost vulkanisérskou nebo

b) byl nejméně po 5 let zaměstnán v živnosti vulkanisérské nebo při výrobě pneumatik odbornými pracemi vulkanisérskými nebo

c) byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.

§ 3

Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je odkazován z
85/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
42/1970 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1947 - 31.12.1965
0. 01.07.1947 Vyhlášené znění