Vyhláška č. 82/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-82
Částka 39/1946
Platnost od 03.05.1946
Účinnost od 03.05.1946
Aktuální znění 03.05.1946

82.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 6. dubna 1946

o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1

Částky, podle nichž se řídí příslušnost finančních úřadů a důchodkových soudů, upravená v §§ 501, 516 a 517 trestního zákona důchodkového, se zvyšují na stonásobek.

§ 2

Částky, jimiž se podle § 173 úředního návodu z roku 1835 k trestnímu zákonu důchodkovému řídí příslušnost finančních úřadů a důchodkových soudů, se zvyšují na třicetinásobek.

§ 3

(1) Finanční úřady I. stolice mohou v upouštěcím řízení zmírniti nebo zcela prominouti pokutu, uvedenou v § 541, č. 1 trestního zákona důchodkového a v § 1, č. 1 nařízení ministerstva financí ze dne 26. února 1851, částka XIII, č. 52 ř. z. z roku 1852, nepřesahuje-li tato pokuta 5 000 Kčs a jde-li o případy hodné zvláštního zřetele.

(2) Finanční úřady II. stolice mohou v případech uvedených v odstavci 1 zmírniti nebo zcela prominouti pokutu, nepřesahuje-li 40 000 Kčs.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Je odkazován z
62/1948 Sb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiesteni a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.05.1946 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 22:42)
0. 03.05.1946 Vyhlášené znění