Nařízení vlády č. 253/1946 Sb.Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-253
Částka 106/1946
Platnost od 30.12.1946
Účinnost od 30.12.1946
Aktuální znění 30.12.1946

253.

Vládní nařízení

ze dne 13. prosince 1946

o zřízení obvodní rady pro Prahu VII

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:


Čl. I

(1) Dosavadní obvod obvodní rady pro Prahu I až VII, stanovený v § 12, odst. 1 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1945, č. 46 Sb., o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy, se rozděluje na dvě části.

(2) Části města: Praha I - Staré Město, Praha II - Nové Město, Praha III - Malá Strana, Praha IV - Hradčany, Praha V - Josefov a Praha VI - Vyšehrad tvoří obvod obvodní rady pro Prahu I až VI.

(3) Část města Praha VII - Holešovice - Bubny tvoří obvod obvodní rady pro Prahu VII.

Čl. II

(1) Obvodní rady pro Prahu I až VI a pro Prahu VII se vytvoří a zvolí své složky podle zásad stanovených ve vládním nařízení ze dne 27. května 1946, č. 120 Sb., o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění, a v předpisech podle něho vydaných.

(2) Podrobnosti stanoví ministr vnitra směrnicemi, v nichž zejména určí lhůty pro podání listin kandidátů.

(3) Působnost dosavadní obvodní rady pro Prahu I až VII a všech jejích složek (komisí a pod.) končí ustavením obvodních rad pro Prahu I až VI a pro Prahu VII. Funkcionáři dosavadní obvodní rady pro Prahu I až VII zůstávají však ve svých funkcích až do doby, kdy se ujmou funkce funkcionáři nově zvolení.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Zmrhal v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
120/1946 Sb. Vládní nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění
46/1945 Sb. Vládní nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy
43/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1946 Aktuální znění (exportováno 01.04.2020 20:15)
0. 30.12.1946 Vyhlášené znění