Nařízení vlády č. 221/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-221
Částka 97/1946
Platnost od 13.12.1946
Účinnost od 01.07.1946
Aktuální znění 01.07.1946

221.

Vládní nařízení

ze dne 15. listopadu 1946,

jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 17, odst. 3 a § 21, odst. 1, zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):


§ 1

Příloha vládního nařízení č. 103/1927 Sb. se doplňuje takto:

 
V  oboru  státní  správy
(resortu) 
 Ve slu žební  třídě   se zřizují  kategorie  úředníků  služby  pro služební  obor
(úřad, ústav) 
 a předepisuje se pro ustanovení
na služební  místo  zásadně jako  předběžné  vzdělání 
 Titulový  přídomek 
podle  § 10,  případně  zvláštní  úřední  titul 
podle  § 7,  odst. 1,  e) 
 Do kategorie se převádějí podle § 3 úředníci            
 1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.
Minister stvo  pošt  IV  nižší pomocné technické  ministerstvo    vyšší  předběžné vzdělání, než podává
obecná škola 
 pomocné technické služby        
 ředitelství pošt, poštovní hospodářská ústředna,
telegrafní stavební úřady, poštovní úřady 
 poštovní spořitelna 

§ 2

Příloha vládního nařízení č. 132/1931 Sb. se doplňuje takto:

 
V oboru státní správy (resortu)  ve služeb. třídě  v kategorii úředníků služby  se stanoví zvláštní podmínky pro
1. ustanovení 
    a) čekatelem 
    b) úředníkem
2. povýšení
Ministerstvo pošt  IV  nižší pomocné technické 1. a) vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola, vyučení potřebnému řemeslu a nejméně 9 let tomuto řemeslu odpovídající odborné služby v oboru ministerstva poš
    b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky z nižší pomocné technické služby v oboru ministerstva pošt; od této zkoušky jsou osvobozeni zaměstnanci, kteří s prospěchem vykonali nebo nejpozději do konce roku 1947 vykonají odbornou zkoušku řemeslnickou (§ 7, odst. 2 vl. nař. č. 16/1927 Sb.) podle předpisů, platných 1. července 1946.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a provede je ministr pošt.


Dr. Zenkl v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1946 Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 04:33)
0. 01.07.1946 Vyhlášené znění