Zákon č. 20/1946 Sb.Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-20
Částka 8/1946
Platnost od 16.02.1946
Účinnost od 01.06.1945
Aktuální znění 01.06.1945

20.

Zákon

ze dne 10. ledna 1946

o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) U dětí zaměstnanců uvedených v § 2, které studují na vysokých školách a jejichž vysokoškolské studium se zdrží přes dokončený 24. rok věku v důsledku uzavření českých vysokých škol nebo pro národní, politickou nebo rasovou persekuci, anebo v důsledku účasti na domácím nebo zahraničním odboji, prodlužuje se věková hranice 24 roků stanovená pro nárok na výchovné o dobu, která odpovídá době tohoto zdržení.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nárok na příspěvek na výchovu nebo sirotčí pensi (článek I, § 8, odst. 1, a § 9, odst. 1, zákona č. 2/1920 Sb., o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance, a předpisy obdobné), při čemž podmínka studia s řádným prospěchem (článek I, § 8, odst. 1, č. 2, zákona č. 2/1920 Sb.) platí také pro oprávněné děti ženského pohlaví (článek I, § 8, odst. 1, č. 1, téhož zákona).


§ 2

(1) Ustanovení tohoto zákona platí pro státní zaměstnance, jejichž služební a platové poměry jsou upraveny platovým zákonem č. 103/1926 Sb. nebo učitelským zákonem č. 104/1926 Sb. nebo předpisy podle nich vydanými, a pro jejich pozůstalé.

(2) Ustanovení tohoto zákona platí přiměřeně i pro zaměstnance svazků územní samosprávy, jejichž platové poměry jsou upraveny podle obdoby předpisů uvedených v odstavci 1, a pro jejich pozůstalé.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1945; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Dr. Stránský v. r. také za ministra Dr. Ripku

Ďuriš v. r. tiež za ministra Dr. Šoltésze

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r. tiež za štát. taj. Lichnera

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r. tiež za ministra Masaryka

Kopecký v. r.

gen. Dr. Fernjenčík v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
7/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
147/1946 Sb. Vyhláška ministra dopravy o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1945 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 05:43)
0. 01.06.1945 Vyhlášené znění