Nařízení vlády č. 194/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-194
Částka 85/1946
Platnost od 30.10.1946
Účinnost od 30.10.1946
Aktuální znění 30.10.1946

194.

Vládní nařízení

ze dne 24. září 1946,

jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, § 99, odst. 1 a § 101, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


§ 1

(1) Příloha A vl. nař. č. 104/1927 Sb. se doplňuje takto:

 
Ve služební třídě   se zřizují služební kategorie důstojníků   a předepisuje se předběžné vzdělání pro ustanovení na služební místo, po případě se stanoví způsob doplňování kategorie takto:   Do té kategorie se převádějí podle § 5        
  2   3   4
I.   vojenských geometrů (I.sl.tř.)   úplné středoškolské a nej méně čtyřleté vysokoškolské vzdělání, ukončené úspěšným výkonem předepsaných 
státních zkoušek nebo doktorátem 
-  
II.   technické služby   úplné středoškolské vzdělá ní a absolvování dvouleté vojenské akademie; požada vek absolvování dvouleté vojenské akademie
se poklá dá za splněný u důstojníků, kteří mají předběžné vzdě lání předepsané pro ustano vení důstojníkem služeb pro vyšší úkony. 

(2) V příloze, uvedené v předchozím odstavci, se ve služební třídě II., kategorie důstojníků hospodářsko-správní služby, mění sloupec 3 a zní: "úplné středoškolské vzdělání a absolvování dvouleté vojenské akademie nebo dvouleté školy pro výchovu důstojníků správní služby z povolání"; sloupec 4 v této služební kategorii se škrtá.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.10.1946 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:39)
0. 30.10.1946 Vyhlášené znění