Nařízení vlády č. 152/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-152
Částka 63/1946
Platnost od 10.07.1946
Účinnost od 10.07.1946
Aktuální znění 10.07.1946

152.

Vládní nařízení

ze dne 14. června 1946,

jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, toto:


§ 1.

(1) Zřizuje se Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova o třech stupních jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky.

(2) Bližší ustanovení o tomto řádu obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování řádu cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.


STANOVY

Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova.

Čl. 1

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova se zřizuje se souhlasem presidenta republiky nařízením československé vlády jako vojenské vyznamenání pro velitele jednotek československé nebo některé spojenecké armády, kteří vedouce své jednotky v bojích druhé světové války k vítězství, přispěli k osvobození Československé republiky zejména tím, že projevili:

a) osobní statečnost, která měla vynikající vliv na splnění daného bojového úkolu jednotky vlastní, sousední nebo jednotky vyšší nebo

b) vynikající bojovou činnost při plnění povinností velitele jednotky.

Čl. 2

(1) Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova má tři stupně a to:

a) I. stupeň: zlatou hvězdu Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

b) II. stupeň: stříbrnou hvězdu Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

c) III. stupeň: medaili Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova.

(2) I. stupeň se uděluje zpravidla velitelům vyšších jednotek, jejich zástupcům a náčelníkům štábu armády.

(3) II. stupeň se uděluje zpravidla náčelníkům štábu sboru, divise a velitelům vojskových těles.

(4) III. stupeň se uděluje zpravidla velitelům praporů, oddílů, setnin a čet.

(5) Řádových vyznamenání jest 500 I. stupně, 1 000 II. stupně a 5 000 kusů III. stupně.

Čl. 3

Popis řádu

(1) Základem řádu I. a II. stupně je osmicípá hvězda v průměru 70 mm, v jejímž středu je relief jednookého Žižky a kolem reliefu heslo "Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte"; III. stupeň je kruhový terč o průměru 35 mm, na jehož líci jsou tentýž relief a heslo jako u I. a II. stupně a na rubu v horní části nápis "Československý" velitelský řád Jana Žižky z Trocnova" a pod ním zkřížené palcáty.

(2) I. stupeň je stříbrný a celý pozlacený, II. a III. stupeň je celý stříbrný.

(3) I. a II. stupeň je jednostranný a připíná se na pravou stranu prsou šroubkem a matičkou. III. stupeň nosí se na stuze popsané v dalším odstavci na levé straně prsou.

a) Řád se vyznačuje, nenosí-li se in natura, stuhou 40 mm dlouhou a 10 mm širokou, barvy černé s rudým 5 mm širokým proužkem uprostřed. Barva stuhy symbolisuje husitský praporec černé barvy s rudým kalichem ve středu praporce.

b) I. a II. stupeň řádu se vyznačují dvěma zkříženými palcáty připevněnými na stužce; I. stupeň se rozlišuje palcáty pozlacenými, II. stupeň palcáty postříbřenými. Hlavice palcátů jsou obráceny vzhůru, rukojeti dolů.

(5) Řád následuje v pořadí za řádem Bílého lva za vítězství.

Čl. 4

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova se uděluje doživotně a bezplatně. Zároveň s řádem dostává vyznamenaný příslušný diplom.

Čl. 5

V případě úmrtí vyznamenané osoby ponechává se řád s diplomem dědicům na památku. Nesmějí řád však nositi.

Čl. 6

Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova propůjčuje president republiky na návrh vlády; uděluje-li se řád jako vyznamenání za statečnost před nepřítelem, propůjčuje jej president republiky, po případě ministr národní obrany nebo příslušný velitel vojska, zmocní-li je k tomu president republiky.

Čl. 7

Vyznamenaný pozbývá Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova, byl-li soudem odsouzen pro trestný čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů, vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků. Odsouzený je v tomto případě povinen vrátiti Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova spolu s diplomem ministerstvu národní obrany.

Čl. 8

Věci Československého velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova spravuje ministerstvo národní obrany.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.07.1946 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 04:10)
0. 10.07.1946 Vyhlášené znění