Zákon č. 132/1946 Sb.Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-132
Částka 55/1946
Platnost od 17.06.1946
Účinnost od 17.06.1946
Aktuální znění 17.06.1946

132.

Zákon

ze dne 16. května 1946

o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Výměra výslužného státních zaměstnanců, kteří nemají podle platných předpisů nárok na plné výslužné po 35leté nebo kratší skutečné započitatelné služební době, činí až do prvých 10 let doby započitatelné pro nárok na výslužné 40 %, a za každý další započitatelný rok 2,4 % pensijní základny, nejvýše však 100 % této základny.

§ 2

Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci v činné službě, pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo předpisy podle tohoto zákona vydané.

§ 3

Dosud platné předpisy, které odporují tomuto zákonu, se zrušují s výjimkou předpisů o hodnocení doby započtené použitím částek vydaných podle předpisů o přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) a předpisů o nároku na výslužné a jeho výměře před dovršením 5 započitatelných roků.

§ 4

Ustanovení tohoto zákona se vztahují obdobně i na zaměstnance svazků územní samosprávy.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
66/1948 Sb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.06.1946 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 09:54)
0. 17.06.1946 Vyhlášené znění