Zákon č. 103/1946 Sb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-103
Částka 47/1946
Platnost od 21.05.1946
Účinnost od 01.01.1946
Aktuální znění 01.01.1947

103.

Zákon

ze dne 12. dubna 1946,

o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Soudcům, soudcovským čekatelům a konceptním úředníkům justiční správy, kteří mají podle § 4 zákona o organisaci soudů ze dne 27. listopadu 1896, čís. 217 ř. z., způsobilost k úřadu soudcovskému a jsou ustanoveni u některého soudu anebo justičního úřadu v činné službě, přísluší zvláštní přídavek měsíčně 700 Kčs, splatný se služným.

(2) Zaměstnancům účetní, vyšší pomocné soudní a kancelářské (i pomocné) služby v činné službě přísluší takový přídavek ve výši měsíčně 500 Kčs, zaměstnancům služby zřízenecké v činné službě měsíčně 400 Kčs.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti v zemích České a Moravskoslezské dnem 1. ledna 1946; provede jej vláda. Na Slovensko se rozšiřuje platnost zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 103 Sb., o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Je měněn
144/1947 Sb. Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
Je odkazován z
210/1947 Sb. Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
144/1947 Sb. Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
206/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů
103/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
Odkazuje na
103/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1947 144/1947 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.08.2019 18:08)
1. 01.01.1946 - 31.12.1946
0. 01.01.1946 Vyhlášené znění