Dekret č. 33/1945 Sb.Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-33
Částka 17/1945
Platnost od 10.08.1945
Účinnost od 10.08.1945
Aktuální znění 10.08.1945

33.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 2. srpna 1945

o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:


§ 1

(1) Českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého státního občanství.

(2) Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.

(3) Tento dekret se nevztahuje na Němce a Maďary, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) přihlásili v úředním hlášení za Čechy nebo Slováky.

(4) Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v této době přihlásili za Němce nebo Maďary, jsouce donuceni nátlakem nebo okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, neposuzují se podle tohoto dekretu jako Němci nebo Maďaři, schválí-li ministerstvo vnitra osvědčení o národní spolehlivosti, které vydá příslušný okresní národní výbor (okresní správní komise) po přezkoumání uvedených skutečností.

§ 2

(1) Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství.

(2) Žádost o zjištění, že československé státní občanství zachovává, lze podati do šesti měsíců od počátku účinnosti tohoto dekretu u místně příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise), anebo bydlí-li žadatel v cizině, u zastupitelského úřadu. Rozhoduje o ní ministerstvo vnitra na návrh zemského národního výboru, na Slovensku Slovenské národní rady. Tyto osoby jest až do vyřízení žádosti považovati za československé státní občany, vydal-li jim okresní národní výbor (okresní správní komise) nebo zastupitelský úřad osvědčení o okolnostech, uvedených v předchozím odstavci.

(3) O zachování československého státního občanství příslušníků československých vojenských jednotek, kteří jsou německé nebo maďarské národnosti, rozhodne v nejkratší době z moci úřední ministerstvo vnitra na návrh ministerstva národní obrany. Až do úředního rozhodnutí jest je považovati za československé státní občany.

§ 3

Osoby, které pozbyly československého státního občanství podle § 1, mohou do šesti měsíců ode dne, který bude určen vyhláškou ministra vnitra, otištěnou ve Sbírce zákonů a nařízení, žádati u místně příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise) nebo zastupitelského úřadu o jeho vrácení. O takovéto žádosti rozhodne podle volné úvahy ministerstvo vnitra na návrh zemského národního výboru, na Slovensku Slovenské národní rady; nesmí jí však vyhověti, jestliže žadatel porušil povinnosti československého státního občana. Pokud vládním nařízením nebude stanoveno jinak, platí i pro tyto případy všeobecné předpisy o nabývání československého státního občanství.

§ 4

(1) Pro účely tohoto dekretu se posuzují provdané ženy a nezletilé děti samostatně.

(2) Žádosti podle § 3, které podají manželky a nezletilé děti československých státních občanů, jest posuzovati blahovolně. Až do rozhodnutí o nich jest žadatele považovati za československé státní občany.

§ 5

Češi, Slováci a příslušníci jiných slovanských národů, kteří se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18 dekretu presidenta republiky č. 16/1945 Sb.) ucházeli o udělení německé nebo maďarské státní příslušnosti, aniž k tomu byli donuceni nátlakem, anebo zvláštními okolnostmi, pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.


§ 6

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry zahraničních věcí a národní obrany.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v . r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
40/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
252/1949 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
119/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
77/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
76/1948 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské
254/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
51/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů
Je odkazován z
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky
412/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších předpisů
121/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
30/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě valstnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
65/1994 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
392/1992 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
93/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
456/1990 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
113/1973 Sb. Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
72/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
1/1957 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního zákona
34/1953 Sb. Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství
86/1950 Sb. Trestní zákon
40/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
29/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
252/1949 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti
251/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
119/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti
116/1949 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
63/1949 Sb. Zákon o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí
59/1949 Sb. Zákon o odnětí vojenské hodnosti některým důstojníkům, rotmistrům a poddůstojníkům vojska mimo činnou službu
20/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě stálých seznamů voličských
319/1948 Sb. Zákon o zlidovění soudnictví
213/1948 Sb. Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů
77/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
33/1948 Sb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
107/1947 Sb. Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic
101/1947 Sb. Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
17/1947 Sb. Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
254/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
252/1946 Sb. Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
227/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
184/1946 Sb. Vyhláška ministra sociální péče o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
164/1946 Sb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
145/1946 Sb. Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
143/1946 Sb. Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
134/1946 Sb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
83/1946 Sb. Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
28/1946 Sb. Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
161/1945 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
157/1945 Sb. Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
156/1945 Sb. Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
154/1945 Sb. Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
99/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
98/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu
71/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
Odkazuje na
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.08.1945 Aktuální znění (exportováno 20.04.2021 11:24)
0. 10.08.1945 Vyhlášené znění