Vyhláška č. 148/1945 Sb.Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-148
Částka 60/1945
Platnost od 07.12.1945
Účinnost od 07.12.1945
Aktuální znění 07.12.1945

148.

Vyhláška

Ministerstva ochrany práce a sociální péče

ze dne 23. listopadu 1945

o sociálním pojištění osob přidělených k práci

Ministerstvo ochrany práce a sociální péče stanoví v dohodě se Slovenskou národní radou podle § 11 ve spojení s § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti:


I.

Všeobecná ustanovení

§ 1

Tato vyhláška upravuje sociální pojištění osob přidělených k práci podle dekretu presidenta republiky ze dne 1. října 1945, č. 88 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti (dále dekret).

§ 2

(1) Dosavadní pracovní poměr, podle § 9, odst. 1 dekretu dále trvající, nezakládá během přidělení k práci pojistnou povinnost.

(2) Pokud se z této vyhlášky nepodává nic jiného, použije se na pracovní poměr založený přidělením k práci všeobecných předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění.

II.

Pojištění u dosavadního nositele pojištění (v dosavadním odvětví pojištění)

§ 3

(1) Osoby přidělené k práci, jejichž dosavadní pracovní poměr podle § 9, odst. 1 dekretu nezaniká a které na základě pracovního poměru založeného přidělením by byly pojištěním povinny v jiném odvětví nemocenského nebo důchodového pojištění, a v důchodovém pojištění též u jiného nositele téhož pojištění, budou na svůj návrh pojištěny v dosavadním odvětví pojištění u svého dosavadního nositele.

(2) Nový zaměstnavatel zašle návrh spolu s přihláškou dosavadnímu nositeli pojištění osoby přidělené k práci . Návrh může podati i osoba přidělená k práci. Bude-li návrh prokazatelně odevzdán poště nejpozději pátého dne po dni nástupu přidělené práce neb dojde-li nositeli pojištění v této lhůtě, jest účinný od přidělení k práci. Jinak jest návrh účinný od počátku měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl návrh prokazatelně odevzdán poště nebo došel nositeli pojištění.

(3) Nositel pojištění provede pojištění ve třídě služného (v pensijním - vyměřovacím - základě), v níž byla osoba přidělená k práci zařaděna před přidělením. V pojištění u bratrských pokladen je rozhodným průměrný započitatelný výdělek v posledním roce povinného pojištění. Ke změnám ve služebních požitcích (v platu) nastalým v dosavadním pracovním poměru během přidělení k práci se nepřihlíží, leč by šlo o změnu vyplývající ze všeobecných platových úprav nebo ze zvláštních služebních smluv.

(4) Návrh podle odstavce 1 může osoba přidělená k práci kdykoliv odvolati. Odvolání návrhu předloží zaměstnavatel nositeli pojištění s odhláškou. Jest účinné od počátku měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl návrh prokazatelně odevzdán poště nebo došel nositeli pojištění.

§ 4

(1) V oboru důchodového pojištění platí § 3 obdobně pro osoby přidělené k práci , které bezprostředně před přidělením byly dobrovolně pojištěny nebo byly bez zaměstnání a jejichž nároky z pojištění počátkem poměru založeného přidělením k práci dosud trvají.

(2) Pojištění se provede ve třídě služného (v pensijním základě), v níž osoba přidělená k práci byla zařaděna v posledním povinném pojištění před přidělením. V provisním pojištění je rozhodným průměrný započitatelný výdělek v posledním roce povinného pojištění.

§ 5

Osoba přidělená k práci hradí z příspěvků, které mají býti placeny podle §§ 3 a 4, nejvýše díl, který by hradila, kdyby byla pojištěna podle všeobecných předpisů. Za osoby, které jsou přiděleny k zemědělským pracím na dobu nejvýše šesti týdnů, platí se nositeli pojištění jen příspěvky, které by se platily podle všeobecných předpisů.

III.

Zvláštní ustanovení v nemocenském pojištění

§ 6

Závisí-li poskytování dávek nemocenského pojištění na dovršení čekací doby, sčítá se doba získaná v nemocenském pojištění během přidělení k práci a doba získaná v nemocenském pojištění před přidělením k práci.

§ 7

Osoby přidělené k práci, které jsou zaměstnány v týdnu celkem více než 24 hodiny, podléhají povinnému nemocenskému pojištění, i když vykonávají práce nebo služby pouze příležitostně nebo jako vedlejší zaměstnání.

§ 8

(1) Jsou-li manželky osob, pojištěných v nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, podle § 7 povinny pojištěním v jiném odvětví nemocenského pojištění, poskytnou se na návrh peněžité dávky při porodu a úmrtí podle předpisů o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, které by jim bylo poskytnouti jako rodinným příslušníkům, kdyby nepodléhaly povinnému nemocenskému pojištění podle § 7.

(2) Tyto dávky je povinen platiti nositel pojištění příslušný během přidělení k práci. Má nárok n a náhradu rozdílu proti nositeli nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.

(3) Pro manželky osob pojištěných v nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.

IV.

Zvláštní ustanovení v důchodovém pojištění

§ 9

(1) Z pojistné povinnosti důchodového pojištění jsou vyňaty osoby přidělené k práci, jimž jsou od jejich dosavadního zaměstnavatele zaručeny pensijní nároky, na základě nichž byly dosud vyňaty z pojistné povinnosti.

(2) Doba přidělení k práci platí pro odpočivné a zaopatřovací nároky jako doba zaměstnání v pracovním poměru před přidělením k práci.

§ 10

Platí-li se za osoby vyňaté podle § 9 z důchodového pojištění podle platných platových předpisů pensijní příspěvek, platí nový zaměstnavatel dosavadnímu zaměstnavateli díl pensijního příspěvku, který dosud platila osoba přidělená k práci . Osoba přidělená k práci hradí novému zaměstnavateli z toho jednu polovinu, nejvýše však díl příspěvku, který by sama platila v důchodovém pojištění.

§ 11

Poživatelé důchodů z veřejnoprávního sociálního pojištění a poživatelé odpočivných nebo zaopatřovacích požitků z prostředků veřejných nepodléhají po dobu přidělení k práci důchodovému pojištění. Poměr založený přidělením k práci nemá vlivu na požívání důchodu ze sociálního pojištění a na požívání odpočivných a zaopatřovacích požitků.

§ 12

Byla-li osoba přidělená k práci v dosavadním pracovním poměru připojištěna podle pensijního zákona nebo byla-li pojištěna u příplatkového ústavu podle pensijního zákona nebo byl-li placen podle zvláštních ustanovení stanov příslušného náhradního ústavu mimo běžnou úhradu též sanační příspěvek, hradí nový zaměstnavatel za trvání dosavadního pracovního poměru příspěvky připojištění nebo pojištění u příplatkového ústavu, připadající na dosavadního zaměstnavatele, jakož i celý sanační příspěvek.


V.

Ustanovení závěrečná

§ 13

Ministerstvo ochrany práce a sociální péče může učiniti opatření k odstranění příkrostí, které se při provádění této vyhlášky vyskytnou.

§ 14

Tato vyhláška platí na území celého státu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede ji ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry a se Slovenskou národní radou.


Dr. Šoltész v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
88/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
Odkazuje na
88/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.12.1945 Aktuální znění (exportováno 22.01.2021 01:46)
0. 07.12.1945 Vyhlášené znění