Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32014D0119Rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Autoři
Ze dne 05.03.2014
Vyhlášeno 06.03.2014
Nabytí účinku 06.03.2014
Konec platnosti 06.03.2022

přidejte vlastní popisek

▼B

ROZHODNUTÍ RADY 2014/119/SZBP

ze dne 5. března 2014

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na UkrajiněČlánek 1

▼M2

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží osobám odpovědným za zneužití ukrajinských státních prostředků a za porušování lidských práv na Ukrajině, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným, jak jsou uvedeny v příloze, nebo které tyto osoby vlastní, drží či kontrolují.

Pro účely tohoto rozhodnutí se osobou odpovědnou za zneužití ukrajinských státních prostředků rozumí i každá osoba, kterou ukrajinské orgány vyšetřují v souvislosti se:

a) 

zneužitím ukrajinských veřejných prostředků nebo majetku či se spoluúčastí na těchto činech nebo

b) 

zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta na ukrajinských veřejných prostředcích nebo majetku, či v souvislosti se spoluúčastí na těchto činech.

▼B

2.  
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze ani v jejich prospěch.
3.  

Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud zjistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb kterékoliv z fyzických osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c) 

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) 

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí nejméně dva týdny před udělením povolení příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení, které bylo uděleno podle tohoto odstavce.

4.  

Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 1 na seznam uvedený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jež upravují práva osob uplatňujících takové nároky;

c) 

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze; a

d) 

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.  
Odstavec 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazením na seznam v příloze, jestliže se dotčený členský stát ujistil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedené v odstavci 1.
6.  

Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a) 

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b) 

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2; nebo

c) 

plateb splatných na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo které jsou v dotčeném členském státě vykonatelné,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1.

Článek 2

1.  
Na základě vývoje na Ukrajině Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme změny seznamu uvedeného v příloze.
2.  
Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jí umožní se k záležitosti vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 3

1.  
V příloze jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů podle čl. 1 odst.1 na seznam.
2.  
V příloze jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty či orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

Pro dosažení co největšího účinku opatření podle čl. 1 odst. 1 a 2 podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

▼M5

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M11

Toto rozhodnutí se použije do dne 6. března 2022. Ve vztahu k položce č. 17 přílohy se opatření uvedená v článku 1 použijí do dne 6. září 2021.

▼M5

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude odpovídajícím způsobem prodlouženo či změněno.

▼M3
PŘÍLOHA

▼M9

A.    Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 1

▼M3 

Jméno (anglický přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

narozen dne 9. července 1950 v Jenakijevě (Doněcká oblast); bývalý prezident Ukrajiny

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku.

6.3.2014

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Narozen dne 20. ledna 1963 v Kosťantynivce (Doněcká oblast); bývalý ministr vnitra

Osoba, proti níž ukrajinské orgány vedou trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a v souvislosti se zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta ukrajinskému veřejnému rozpočtu nebo majetku.

6.3.2014

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

narozen dne 6. února 1954 v Sergejivce (Doněcká oblast); bývalý ukrajinský nejvyšší státní zástupce

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

narozen dne 16. října 1959; bývalý náměstek ministra vnitra

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.

6.3.2014

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

narozen dne 10. července 1973 v Jenakijevě (Doněcká oblast); syn bývalého prezidenta; podnikatel

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.

6.3.2014

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

narozen dne 19. března 1976 v Kramatorsku (Doněcká oblast); syn bývalého nejvyššího státního zástupce; místopředseda poslaneckého klubu Strany regionů v ukrajinské Nejvyšší radě

Osoba, proti níž vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu účasti na těchto činech.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

narozen dne 21. září 1985 v Charkově; podnikatel

Osoba, proti které vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta na ukrajinských veřejných prostředcích nebo majetku.

6.3.2014

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M3

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вiкторович Клименко)

narozen dne 16. listopadu 1980 v Makijivce (Doněcká oblast), bývalý ministr příjmů a daní

Osoba, proti které vedou ukrajinské orgány trestní řízení z důvodu zneužití veřejných prostředků nebo majetku a z důvodu zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění sebe nebo třetí osoby, čímž vznikla ztráta na ukrajinských veřejných prostředcích nebo majetku.

15.4.2014

▼M10 —————

▼M11

B.    Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu

Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle trestního řádu Ukrajiny

Článek 42 trestního řádu Ukrajiny (dále jen „trestní řád“) stanoví, že každá osoba, která je podezřelá nebo obviněná v trestním řízení, má právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Mezi tato práva náleží právo být informován o tom, z jakého trestného činu je dotyčná osoba podezřelá nebo obviněná; právo být výslovně a bez prodlení informován o svých právech podle trestního řádu; právo mít při první žádosti přístup k obhájci; právo předkládat návrhy týkající se procesních úkonů a právo napadnout rozhodnutí, úkony a opomenutí vyšetřovatele, veřejného žalobce a vyšetřujícího soudce.

Článek 303 trestního řádu rozlišuje mezi rozhodnutími a opomenutími, která lze napadnout před zahájením soudního řízení (první odstavec), a rozhodnutími, jednáními a opomenutími, která lze posoudit u soudu během přípravného řízení (druhý pododstavec). Článek 306 trestního řádu stanoví, že stížnosti proti rozhodnutím, jednáním nebo opomenutím vyšetřovatele nebo veřejného žalobce musí posoudit vyšetřující soudce místního soudu v přítomnosti stěžovatele nebo jeho obhájce či právního zástupce. Článek 308 trestního řádu stanoví, že stížnosti ve věci nedodržení přiměřené lhůty během vyšetřování před zahájením soudního řízení ze strany vyšetřovatele nebo veřejného žalobce mohou být podány u nadřízeného veřejného žalobce a musí o nich být rozhodnuto do tří dnů od podání. Článek 309 trestního řádu kromě toho stanoví, která rozhodnutí vyšetřujících soudců mohou být napadena opravným prostředkem a že jiná rozhodnutí mohou být předmětem soudního přezkumu v průběhu přípravného řízení u soudu. Řada procesních vyšetřovacích úkonů je navíc možná pouze s výhradou rozhodnutí vyšetřujícího soudce nebo soudu (například zajištění majetku podle článků 167 až 175 a opatření k zajištění podle článku 176 až 178 trestního řádu).

Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu jednotlivých osob zařazených na seznam

1. 

Viktor Fedorovych Yanukovych

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Janukovyče na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména rozhodnutí Vrchního protikorupčního soudu Ukrajiny ze dne 11. srpna 2020, v němž soud přezkoumal stížnost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny a udělil povolení k zadržení pana Janukovyče. Vyšetřující soudce v soudním rozhodnutí potvrdil, že existuje důvodné podezření, že se pan Janukovyč podílel na trestném činu týkajícím se zpronevěry, a potvrdil postavení pana Janukovyče jakožto podezřelého v trestním řízení.

Vrchní protikorupční soud rovněž uvedl, že pan Janukovyč pobývá od roku 2014 mimo Ukrajinu. Uvedený soud dospěl k závěru, že existují dostatečné důvody se domnívat, že se pan Janukovyč skrývá před vyšetřovacími orgány v přípravném řízení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Janukovyč vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že v rozhodnutí Vrchního protikorupčního soudu popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Janukovyčovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

2. 

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Zacharčenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 21. května 2018, 23. listopadu 2018 a 27. listopadu 2019 o povolení k zadržení pana Zacharčenka.

Rada má navíc informace o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Zacharčenkovi. Dne 12. února 2020 se vyšetřovací orgán rozhodl zařadit pana Zacharčenka na mezinárodní seznam hledaných osob a postoupil odboru mezinárodní policejní spolupráce ukrajinské národní policie žádost o zápis do databáze Interpolu.

Dne 28. února 2020 bylo obnoveno vyšetřování před zahájením soudního řízení a byly provedeny procesní a vyšetřovací úkony. Dne 3. března 2020 vyšetřující orgán vyšetřování před zahájením soudního řízení pozastavil s tím, že pan Zacharčenko se před vyšetřujícím orgánem a soudem skrývá, aby se vyhnul trestní odpovědnosti, že místo jeho pobytu není známo a že již byly provedeny veškeré vyšetřovací (pátrací) a procesní úkony, jež lze v nepřítomnosti podezřelých osob provést. Proti tomuto rozhodnutí o pozastavení bylo možné podat opravný prostředek.

V situaci, kdy obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu neuplatňuje, nelze konstatovat jejich porušení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Zacharčenko vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že výše popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Zacharčenkovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

3. 

Viktor Pavlovych Pshonka

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Pšonky na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 22. prosince 2014 bylo doručeno písemné sdělení o podezření ze spáchání trestného činu, skutečnost, že proti rozhodnutí ze dne 16. června 2017 o přerušení trestního stíhání bylo možné podat opravný prostředek, a rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 12. března 2018, 13. srpna 2018 a 5. září 2019, jimiž povolil, aby byl pan Pšonka zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Pšonkovi. Dne 24. července 2020 byla příslušným orgánům Ruské federace zaslána žádost o mezinárodní právní pomoc s cílem zjistit místo pobytu pana Pšonky a vyslechnout jej. Tato žádost dosud nebyla vyřízena. Dne 24. července 2020 bylo vyšetřování před zahájením soudního řízení pozastaveno z důvodu procesních úkonů, jež je nutno provést v rámci mezinárodní spolupráce.

Žádosti o mezinárodní právní pomoc, jež byly ruským orgánům zaslány v roce 2016 a v roce 2018, byly zamítnuty.

Vrchní protikorupční soud Ukrajiny svým rozhodnutím ze dne 2. října 2020 zamítl opravný prostředek podaný právním zástupcem pana Pšonky, jenž navrhoval zrušení sdělení o podezření ze dne 23. prosince 2014. Uvedený soud konstatoval, že sdělení o podezření bylo doručeno v souladu s trestním řádem Ukrajiny, a potvrdil postavení pana Pšonky jakožto podezřelého v trestním řízení.

Dne 7. května 2020 a dne 9. listopadu 2020 Vrchní protikorupční soud Ukrajiny zamítl návrh na zahájení řízení na základě stížnosti právních zástupců na nečinnost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny v průběhu trestního řízení. Uvedená rozhodnutí potvrdil dne 1. června 2020 a 26. listopadu 2020 odvolací senát Vrchního protikorupčního soudu.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Pšonka vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že okolnosti popsané v rozhodnutí Vrchního protikorupčního soudu, jež lze přičíst panu Pšonkovi, a dřívější nevyřízení žádostí o mezinárodní právní pomoc významně přispěly k délce vyšetřování.

6. 

Viktor Ivanovych Ratushniak

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Ratušnaka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 21. května 2018, 23. listopadu 2018 a 4. prosince 2019, jimiž povolil, aby byl pan Ratušnak zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Ratušnakovi. Dne 12. února 2020 se vyšetřovací orgán rozhodl zařadit pana Ratušnaka na mezinárodní seznam hledaných osob a postoupil odboru mezinárodní policejní spolupráce ukrajinské národní policie žádost o zápis do databáze Interpolu.

Dne 28. února 2020 bylo obnoveno vyšetřování před zahájením soudního řízení za účelem provedení procesních a vyšetřovacích úkonů. Dne 3. března 2020 vyšetřující orgán vyšetřování před zahájením soudního řízení pozastavil s tím, že pan Ratušnak se před vyšetřujícím orgánem a soudem skrývá, aby se vyhnul trestní odpovědnosti, že místo jeho pobytu není známo a že již byly provedeny veškeré vyšetřovací (pátrací) a procesní úkony, jež lze v nepřítomnosti podezřelých osob provést. Proti tomuto rozhodnutí o pozastavení bylo možné podat opravný prostředek.

V situaci, kdy obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu neuplatňuje, nelze konstatovat jejich porušení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Ratušnak vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že výše popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Ratušnakovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

7. 

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Janukovyče na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Janukovyčovi, který pobývá v Ruské federaci a vyhýbá se vyšetřování.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Janukovyč vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že výše popsané okolnosti, jež lze přičíst panu Janukovyčovi, významně přispěly k délce vyšetřování.

9. 

Artem Viktorovych Pshonka

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Pšonky na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 29. prosince 2014 bylo doručeno písemné sdělení o podezření ze spáchání trestného činu, skutečnost, že proti rozhodnutí ze dne 16. června 2017 o přerušení trestního stíhání bylo možné podat opravný prostředek, a rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 12. března 2018, 13. srpna 2018 a 5. září 2019, jimiž povolil, aby byl pan Pšonka zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

Rada disponuje informacemi o tom, že ukrajinské orgány přijaly opatření za účelem pátrání po panu Pšonkovi. Dne 24. července 2020 byla příslušným orgánům Ruské federace zaslána žádost o mezinárodní právní pomoc s cílem zjistit místo pobytu podezřelého a vyslechnout jej. Žádost dosud nebyla vyřízena. Dne 24. července 2020 bylo vyšetřování před zahájením soudního řízení pozastaveno z důvodu procesních úkonů, jež je nutno provést v rámci mezinárodní spolupráce.

Žádost o mezinárodní právní pomoc, jež byla ruským orgánům zaslána v roce 2018, byly zamítnuta.

Vrchní protikorupční soud Ukrajiny svým rozhodnutím ze dne 8. července 2020 zamítl opravný prostředek podaný právním zástupcem pana Pšonky, jenž navrhoval zrušení rozhodnutí ze dne 30. dubna 2015 o pozastavení vyšetřování před zahájením soudního řízení. Uvedený soud rovněž konstatoval, že sdělení o podezření bylo doručeno v souladu s trestním řádem Ukrajiny, a potvrdil postavení pana Pšonky jakožto podezřelého v trestním řízení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Pšonka vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že okolnosti popsané v rozhodnutí Vrchního protikorupčního soudu, jež lze přičíst panu Pšonkovi, a dřívější nevyřízení žádostí o mezinárodní právní pomoc významně přispěly k délce vyšetřování.

12. 

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Kurčenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládá to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 7. března 2018, jímž povolil zvláštní vyšetřování in absentia. Kromě toho byla obhajoba informována o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení dne 28. března 2019 a bylo jí umožněno, aby se seznámila s vyšetřovacím spisem. Rada disponuje informacemi o tom, že probíhá seznamování obhajoby s vyšetřovacím spisem.

Odvolací soud v Oděse ve svém rozhodnutí ze dne 29. dubna 2020 vyhověl návrhu státního zástupce a uložil předběžné opatření ve formě vzetí pana Kurčenka do vazby. Uvedený soud rovněž konstatoval, že pan Kurčenko v roce 2014 opustil Ukrajinu a že místo jeho pobytu není známo. Rovněž konstatoval, že se pan Kurčenko skrývá před orgány provádějícími vyšetřování před zahájením soudního řízení, aby se vyhnul trestní odpovědnosti.

Rada byla informována o tom, že ukrajinské orgány zaslaly dne 29. dubna 2020 Ruské federaci žádost o mezinárodní právní pomoc; tato žádost byla dne 28. července 2020 vrácena bez vyřízení.

V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva se Rada domnívá, že období, kdy se pan Kurčenko vyhýbá vyšetřování, nemohou být započtena při stanovení období, jež je relevantní pro posouzení dodržení práva na soudní proces v přiměřené lhůtě. Rada má tedy za to, že okolnosti popsané v rozhodnutí Odvolacího soudu v Oděse, jež lze přičíst panu Kurčenkovi, a dřívější nevyřízení žádosti o mezinárodní právní pomoc významně přispěly k délce vyšetřování.

17. 

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Trestní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že právo pana Klymenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu, včetně základního práva na projednání jeho záležitosti v přiměřené lhůtě nezávislým a nestranným soudem, byly v trestním řízení, z něhož Rada vycházela, dodrženy. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 1. března 2017 a ze dne 5. října 2018, jimiž povolil zvláštní vyšetřování in absentia. Rada konstatuje, že obhajoba byla informována o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení v roce 2017 a v roce 2018 a od té doby jí bylo umožněno, aby se seznámila s vyšetřovacím spisem v daném trestním řízení. Obhajoba stále přezkoumává a posuzuje velké množství dokumentů, které jsou k dispozici v souvislosti s vyšetřování před zahájením soudního řízení. Rada má za to, že dlouhé období věnované seznámení se se spisem je nutno přičíst obhajobě.