34926 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Rozsah hledání

Typ dokumentu

Autor

EuroVOC

Rok dokumentu

Nalezené záznamy legislativy EU

32021R0954 Vyhlášené znění 15.06.2021 (verze 0) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
32021R0953 Vyhlášené znění 15.06.2021 (verze 0) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)
32021D0617(01) Vyhlášené znění 17.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Radyd ze dne 14. června 2021, o jmenování jedné náhradnice správní rady Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) za Nizozemsko 2021/C 234 I/01
32021D0617(02) Vyhlášené znění 17.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady ze dne 14. června 2021, o jmenování jednoho člena a jedné náhradnice správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) za Lotyšsko 2021/C 234 I/02
32021R0952 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/952 ze dne 11. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)
32021R0951 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/951 ze dne 11. června 2021, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2021
32021D0942 Vyhlášené znění 11.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/942 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 2006/112/ES, pokud jde o stanovení seznamu třetích zemí, s nimiž Unie uzavřela dohodu o vzájemné pomoci s podobnou oblastí působnosti jako směrnice Rady 2010/24/EU a nařízení Rady (EU) č. 904/2010
32021R0941 Vyhlášené znění 11.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/941 ze dne 10. června 2021, které stanoví zvláštní postup pro identifikaci těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a pro provedení oprav ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce, aby se tato vozidla zohlednila (Text s významem pro EHP)
32021R0940 Vyhlášené znění 11.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/940 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz březové překližky pocházející z Ruska
32021R0939 Vyhlášené znění 11.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/939 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie
32012R0528 Aktuální znění 10.06.2021 (verze 5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP
32021R0963 Vyhlášené znění 16.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata (Text s významem pro EHP)
32021D0959 Vyhlášené znění 15.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2021/959 ze dne 10. června 2021 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2021)
32021D0945 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/945 ze dne 10. června 2021 o návrhu vyhlášky týkající se informací o čerstvosti ryb oznámené Rumunskem (oznámeno pod číslem C(2021) 4052) (Pouze rumunské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)
32021D0974 Vyhlášené znění 17.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/974 ze dne 9. června 2021, kterým se schvalují pozměněné vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (oznámeno pod číslem C(2021) 4021)
32021R0947 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí č. 466/2014/EU a zrušují nařízení (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Text s významem pro EHP)
32004F0757 Aktuální znění 09.06.2021 (verze 4) Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami
32021R0933 Vyhlášené znění 10.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/933 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19
32021R0932 Vyhlášené znění 10.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/932 ze dne 9. června 2021 kterým se pozastavuje povolení lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) a lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkových látek pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Zoetis Belgium S.A.) (Text s významem pro EHP)
32021R0934 Vyhlášené znění 10.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)
32021D0609(03) Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 2021/C 219 I/04
32021D0926 Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (EU) 2021/926 ze dne 7. června 2021 o postojích, které mají být jménem Evropské unie zaujaty písemným postupem účastníků Ujednání o státem podporovaných vývozních úvěrech a účastníků Odvětvové dohody o vývozních úvěrech pro civilní letadla ohledně žádostí Spojeného království stát se účastníkem uvedeného ujednání a účastníkem uvedené odvětvové dohody
32021D0925 Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (EU) 2021/925 ze dne 7. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Světovém fóru Evropské hospodářské komise OSN pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy změn celosvětových technických předpisů č. 4 a 9
32021D0922 Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/922 ze dne 7. června 2021, kterým se Dánsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů
32021D0921 Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/921 ze dne 7. června 2021…, kterým se Nizozemsku povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů
32021R0950 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/950 ze dne 7. června 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Recaș“ (CHOP))
32021R0949 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/949 ze dne 7. června 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Balatoni hal“ (CHZO))
32021D0919 Vyhlášené znění 08.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/919 ze dne 7. června 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2018/1939 o podpoře Unie usilující o dosažení univerzální platnosti a účinné provádění Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
32021R0917 Vyhlášené znění 08.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/917 ze dne 7. června 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)
32021D0908 Vyhlášené znění 04.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
32021R0907 Vyhlášené znění 04.06.2021 (verze 0) Nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku
32021D0914 Vyhlášené znění 07.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Text s významem pro EHP)
32021D0915 Vyhlášené znění 07.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/915 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách mezi správci a zpracovateli podle čl. 28 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a čl. 29 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (Text s významem pro EHP)
32021R0912 Vyhlášené znění 07.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/912 ze dne 4. června 2021, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
32021R0938 Vyhlášené znění 11.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/938 ze dne 4. června 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cerise des coteaux du Ventoux“ (CHZO))
32021R0937 Vyhlášené znění 11.06.2021 (verze 0) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/937 ze dne 4. června 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Hamburger Kümmel)
32021D0944 Vyhlášené znění 14.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/944 ze dne 3. června 2021 o prodloužení období sběru prohlášení o podpoře některých evropských občanských iniciativ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1042 (oznámeno pod číslem C(2021) 3879) (Pouze anglické znění je závazné)
32021D0936 Vyhlášené znění 10.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/936 ze dne 3. června 2021 o harmonizovaných normách týkajících se praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost vypracovaných na podporu nařízení (EU) 2019/2023 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2014
32021D0935 Vyhlášené znění 10.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (EU) 2021/935 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. zasedání odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k přijetí změn jednotných technických předpisů o lokomotivách a kolejových vozidlech pro přepravu osob, jednotných technických předpisů pro kolejová vozidla – nákladní vozy a jednotných technických předpisů týkajících se přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k přijetí jednotných technických předpisů pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati a jednotných technických předpisů pro subsystém infrastruktura, k aktualizaci odkazů na technické dokumenty uvedené v přípojku I jednotných technických předpisů o využití telematiky v nákladní dopravě a k revizi ATMF, pokud jde o subjekty odpovědné za údržbu
32021D0609(02) Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 2021/C 219 I/02
32021D0913 Vyhlášené znění 07.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/913 ze dne 3. června 2021 o harmonizovaných normách pro myčky nádobí pro domácnost vypracovaných na podporu nařízení (EU) 2019/2022 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017
32021D0906 Vyhlášené znění 07.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/906 ze dne 3. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2021) 4096) (Text s významem pro EHP)
32021D0607(01) Vyhlášené znění 07.06.2021 (verze 0) Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. června 2021, kterým se stanoví seznam zeměpisných označení chráněných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, v souvislosti s nimiž mají být podány žádosti o mezinárodní zápis podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 2021/C 215 I/02
32021D0918 Vyhlášené znění 08.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (EU) 2021/918 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT-EU, pokud jde o změnu rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 3/2016 o Středisku pro rozvoj podnikání
32021D0924 Vyhlášené znění 09.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (EU) 2021/924 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro kakao, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010
32021H0892 Vyhlášené znění 04.06.2021 (verze 0) Doporučení Rady (EU) 2021/892 ze dne 3. června 2021, kterým se mění doporučení Rady (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení
32021D0904 Vyhlášené znění 04.06.2021 (verze 0) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/904 ze dne 3. června 2021, kterým se mění společná akce 2008/124/SZBP o Misi Evropské unie v Kosovu (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.)* na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)
32021L0903 Vyhlášené znění 04.06.2021 (verze 0) Směrnice Komise (EU) 2021/903 ze dne 3. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách (Text s významem pro EHP)