Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nejpoužívanější dokumenty

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Zákon řeší problém plnění kvalifikačních předpokladů v souvislosti s omezeními zavedenými v důsledku boje proti šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Hlavním principem právní úpravy je zajištění kontinuity činnosti distributorů pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost stanovených zákonem o distribuci pojištění a zajištění i přes výpadek v oblasti konání odborných zkoušek z důvodu pandemie nemoci Covid-19 a vládních opatření k zabránení jejího šíření.

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Zákon prostřednictvím tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ, pro společníky vybraných společností s ručením omezeným a pro osoby pracující na základě DPP nebo DPČ zmírňuje následky, které jsou bezprostředním důsledkem omezení nebo zákazů podnikatelské činnosti, které byly zavedeny orgány státní správy jako součást opatření přijatých v návaznosti na aktuální nouzový stav ode dne 5. října 2020.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a...

Novela zákona obsahuje některé urgentní změny na poli insolvenčního práva, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2 a též prodloužit účinnost vybraných opatření zavedených zákonem č. 191/2020 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Cílem návrhu je zvýšení slev a zvýhodnění u daní z příjmů fyzických osob. Cílem jsou propopulační opatření a poskytnutí více finančních prostředků rodinám s dětmi.  

Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Zákon upravuje prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodejní doby ve vyjmenovaných svátcích a stanoveno omezení prodejní doby ve Štědrý den.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem novely je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Zákon prodlužuje období, během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb do 31. prosince 2022.

Návrh zákona o očkování proti onemocnění COVID-19 a o změně zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Obsahem zákona je úprava úhrady aplikace očkování proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 z veřejného zdravotního pojištění, úhrady distribuce tohoto očkování opět ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění a zajištění úhrady očkovacích látek proti zmíněné nemoci na náklady státního rozpočtu, a to pro všechny pojištěnce účastné v systému veřejného zdravotního pojištění České republiky.

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Novela implementuje směrnici 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci v části týkající se oddlužení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Jedná se o dvacátou novelu této vyhlášky. Patří k menším novelám, má jen 82 body a z nich velká část jen mění názvy položek.

Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daně z příjmů

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Hlavním cílem předloženého návrhu je vytvoření podmínek pro zkvalitnění výkonu znalecké činnosti. Tohoto cíle má být dosaženo zejména prostřednictvím povinnosti složit vstupní zkoušku znalce a pravidel upravujících náležitosti znaleckého posudku a postup při zpracování znaleckého posudku. Předložený návrh obsahuje též návrh právní úpravy některých otázek pojištění, průkaz znalce, znalecké pečetě apod.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Zákon reaguje na potřebu zajištění výplaty vybraných sociálních dávek v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.

Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020

Zákon poskytuje všem důchodcům jednotnou pevnou částku 5000 Kč.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Účelem nové úpravy je změnit pořadí, v jakém se bude hradit dluh na: „jistina – již určené náklady – úroky z prodlení – úroky“ oproti stávajícímu, pro dlužníka nevýhodnému, pořadí: „již určené náklady – úroky z prodlení – úroky – jistina“.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Novela zákona je legislativním opatřením, které reaguje na situaci vyvolanou pandemií COVID-19.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Cílem návrhu je systémově upravit nově chráněný účet, který by měl zabránit neoprávněným exekucím na účty povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům.

Věcný záměr zákona o účetnictví

Zákon o účetnictví by ve vazbě na koncepční rámec měl upravovat základní práva a povinnosti účetních jednotek, všeobecné účetní zásady a principy, obecné požadavky na účetnictví jako takové, včetně sankčních opatření, i jeho výstupy, kterými jsou zejména účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva, resp. zpráva vedení účetní jednotky.

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Novela posiluje právní postavení a právní jistotu obránce proti útočníkovi v mezích nutné obrany. 

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela zpřesňuje právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožňuje efektivní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.

Návrh stavebního zákona

Jedná se o nový stavební zákon, který zavádí novou soustavu státní stavební správy.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, a vyhláška č. 15/2005...

Dne 11. 7. 2020 nabyla platnosti novela školského zákona. Tyto zákonné změny musí být promítnuty i do prováděcího předpisu upravujícího konání maturitních zkoušek.

Poslanecký návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Předmětem návrhu je úprava poskytování ošetřovného rodičům dětí, které v důsledku epidemie koronaviru nemohou docházet do školského zařízení.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

Vyhláškou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh obsahuje soubor více legislativních opatření, z nichž dle názoru předkladatele jsou nejdůležitější návrhy na zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

Cílem návrhu je alespoň částečně, obdobně jako v roce 2016, kompenzovat negativní důsledky spojené se ztrátou zaměstnání na životní úroveň propouštěných zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z přidané hodnoty

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii řeší některé potenciální problémy v oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19.

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh vyhlášky právně upravuje hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na distanční způsob výuky v mimořádných situacích.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o investičních pobídkách a zákon o daních z příjmů

Cílem zákona je stimulace soukromých investic v hodnotě až přibližně 60 mld. Kč, které by nepřijetím této úpravy mohly být nepříznivě ovlivněny. Úprava nebude mít dodatečné rozpočtové dopady a zároveň významně přispěje ke zmírnění nepříznivých ekonomických důsledků pandemie koronaviru.

Návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Právní úprava má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice, zpřísnění podmínek chovu vybraných velkých šelem a primátů, řádné transpozici směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, zlepšení fungování institutu zvláštního opatření, a to zejména ve vztahu k financování těchto opatření, předběžné náhradní péče a propadnutí týraného zvířete, a odstranění výkladových a aplikačních problémů zákona na ochranu zvířat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Cílem předloženého návrhu je úprava institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti reflektující zkušenosti s předchozí úpravou během pandemie koronaviru.  

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Návrh zákona je předkládán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do vnitrostátního právního řádu v oblasti elektronických komunikací.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Novela zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Návrh novelizuje řadu právních předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu, pojišťovnictví či spotřebitelské úvěry. Dochází tak k zapracování úpravy práva Evropské unie ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry, krytým dluhopisům či úpravě udržitelného financování.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zakotuvje ve školském zákoně pravidla, kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Novela vyhlášky umožňuje přispívat z FKSP také na nové produkty, tj. peněžitý příspěvek na stravování a účet dlouhodobých investic.

Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Cílem novely je transpozice směrnice Komise EU upravující ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích v souvislosti s onemocněním SARS-CoV-2.

Návrh zastupitelstva na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ...

Novela explicitně zakotvuje právo obcí nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace poskytnuté v rámci dotačních programů za cenu nižší než cenu v místě a čase obvyklou, popř. i bezúplatně, za podmínky zachování využití takto nabytého majetku k uspokojování bytových potřeb nabyvatele takového majetku.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a některé další zákony

Nová právní úprava krizového zákona navazuje na novelu ústavního zákona o bezpečnosti, kde dochází na ústavní úrovni k zakotvení stavu nebezpečí.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Cílem každoroční novely vyhlášky je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z analýzy jejich údajů o prodejích.

Návrh vyhlášky o znalečném

Vyhláška zavádí systém určení znalečného, který zohlední vývoj inflace od roku 2003 (od roku 2003 se výše znalečného neměnila) a který je dostatečně motivační pro výkon znalecké činnosti.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Zákon zajišťuje zaměstnancům, státním zaměstnancům ve služebním poměru, vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů důvěryhodné kanály pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým zaměstnáním či službou, a ochranu v situacích, kdy učiní oznámení o podezření na protiprávní jednání a jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání či ve službě postiženi či znevýhodněni.

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon řádně transponouje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Hlavním smyslem novely je odstranění nedostatků transpozice směrnic EU vytýkané České republice Evropskou komisí. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou zaváděny nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady.

Návrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů

V souladu s účinností § 155b zákona o pobytu cizinců budou od 1. ledna roku 2021 spuštěny adaptačně-integrační kurzy, které budou muset povinně absolvovat cizinci po příjezdu do České republiky. Je proto nutné vydat prováděcí právní předpis, který stanoví podrobnosti provádění těchto kurzů.

Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí).

Cílem zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu. Zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků.

Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň silniční

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

Vyhláška stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zvyšují se částky životního a existenčního minima, a to jako reakce na aktuální nepříznivou situaci v souvislosti se šířením epidemie COVID -19.

Věcný záměr zákona o státním podniku Správa dálnic a silnic

Hlavním účelem věcného záměru je pomocí změny právní formy ŘSD s.p.o. na státní podnik vyřešit negativní stránky pramenící z její současné podoby.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je povinná implementace unijního práva v oblasti daně z přidané hodnoty a dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem Evropské unie, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury.

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Zákon řeší situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí

Novela prodlužuje časovou působnost zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru do 31. března 2021.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Novela zakotvuje jasné podmínky pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a u památkově chráněných staveb a zároveň členění staveb na jednotlivé kategorie podle vyhodnocení požární nebezpečnosti.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela má motivační charakter pro dárce, kteří mohou ze základu daně odečíst vyšší částku darů, a to ve zdaňovacím období počínajícím v roce 2020.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a další související zákony

Cílem navrhované právní úpravy je zmírnit dopady pandemie onemocnění COVID-19 na poskytovatele průvodcovských služeb.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Zákon reaguje na nouzový stav vyhlášený v důsledku boje s novým koronavirem. Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí, odpočty úroků z hypoték od základu daně z příjmů a prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 15 let.

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021

Vyhláška stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2021.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon zvyšuje přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Hlavním důvodem novely zákona je snaha odstranit stále ještě diskriminační charakter a povahu kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (a pro společníky společností s ručením omezeným), a to v tom smyslu, že jsou z možnosti čerpat jej vyloučeni ti občané, kteří jsou vedle svého živnostenského podnikání ještě zaměstnáni v rámci standardního pracovního poměru na částečný (nikoli plný) pracovní úvazek.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a další související zákony

Hlavním cílem novely je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, ve vztahu k průkazům vydávaným občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Novela dále reaguje na tzv. brexit a výstupovou dohodu. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.

Poslanecký návrh zákona o úpravě minimálního vyměřovacího základu v roce 2021

Cílem návrhu je pro rok 2021 zrušit mechanismus minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela má primárně za cíl transponovat do českého právního řádu nové směrnice z oblasti spotřebitelských smluv.

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, a další související zákony

Novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Cílem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je umožnit úhradu antigenních testů prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, jež stanoví vyjmenovaným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb povinnost provést preventivní vyšetření u svých zaměstnanců a pacientů, resp. uživatelů služeb, pomocí zmíněných testů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Návrh je předkládán za účelem transpozice předpisů Evropské unie do Českého právního řádu.

Návrh vyhlášky k formulářovým podáním pro daň z nemovitých věcí

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Návrh zákona, kterým se mění zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a některé související zákony

Návrh komplexně upravuje řadu problémů vzešlých během aplikační praxe jednotlivých právních předpisů, kdy má především zlepšit postavení pacientů, postavení dětí či ochranu osobních údajů uchovávaných v Národním zdravotnickém informačním systému.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Zákon především novelizuje daňový řád. Těžištěm zákona jsou čtyři základní témata: (i) podpora elektronizace, (ii) zjednodušení kontrolních postupů, (iii) revize sankčního systému a (iv) vracení daňového odpočtu.

Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Zákon reaguje na situaci, kdy v platných legislativních předpisech ČR v současnosti chybí vymezení opatření pro naplnění 3. pilíře Národního investičního plánu České republiky 2020 – 2050 v oblasti výstavby nových bloků jaderných elektráren.

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Novela zákona v první řadě zakotvuje stav nebezpečí na ústavní úrovni, přičemž nově bude moci stav nebezpečí vyhlásit na celém území státu nebo jeho části i vláda. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Návrh vyhlášky zakotvuje třísložkovou strukturu sazeb mýtného.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Novela upravuje stávající vyhlášku tak, aby představovala logický celek při poskytování školských poradenských služeb a bylo jednoznačně stanoveno, které služby mohou školská poradenská zařízení neveřejných zřizovatelů poskytovat za úplatu.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, poplatků za přístup do databáze a poplatků za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

Návrh zákona stanoví povinnost orgánu veřejné správy umožnit bezplatný přístup k ČSN normám v případě, že se tato stane na základě legislativní činnosti tohoto orgánu obecně závaznou.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Cílem návrhu je umožnění prodloužení délky kampaní na výměnu palivových souborů v jaderných elektrárnách na 13-18 měsíců.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a katastrální zákon

Novela zákona reaguje na klimatické změny a zefektivňuje realizaci pozemkových úprav.

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony

Řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků řízení o výkonu rozhodnutí a exekučního řízení.

Návrh zákona o odpadech

Zákon představuje novou úpravu nakládání s odpadem. Zákonem má mimo jiné dojít k oddělení právních režimů „standardního odpadu“ a „výrobků s ukončenou životností“.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o vodách

Novela usnadňuje stavění drobných vodních děl s cílem udržení vody v území.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách

Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona reaguje na aktuální potřebu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, to vše v reakci na epidemii onecmonění COVID-19.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětný návrh nově zakotvuje možnost udělit ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací také mladému nadějnému vědci.

Návrh vyhlášky o formulářových podáních pro daň z digitálních služeb

Vyhláška upravuje část tzv. formulářových podání při správě daní v souvislosti s legislativní úpravou § 72 daňového řádu provedenou zákonem č. 283/2020 Sb., která nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021. Tato zákonná úprava reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020.

Přesunout nahoru