Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení.

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník

Novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb. a zákon č. 582/1991 Sb.

Zákon rozšiřuje osobní působnost zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zvyšuje příspěvek na vybrané zvláštní pomůcky.

Návrh zákona o realitním zprostředkování

Novela má za cíl řešit opakující se problémy, které vznikají při praxi realitních kanceláří. Cílem úpravy je vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování, posílit ochranu klientů a zvýšit důvěru v realitní služby.

Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Zákon reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách

Novela upravuje způsoby financování sociálních služeb, snižuje administrativu při různých typech řízení, zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy a vylepšuje sociální péči pro osoby v terminálním stádiu a osoby, o které se není možno postarat v jejich přirozeném prostředí.

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Návrh zákona je předkládán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do vnitrostátního právního řádu v oblasti elektronických komunikací.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Hlavním smyslem novely je odstranění nedostatků transpozice směrnic EU vytýkané České republice Evropskou komisí. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou zaváděny nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Hlavním důvodem novely nařízení vlády je transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady. Novelou jsou též provedeny úpravy v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Zákon zakotvuje oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela zpřesňuje právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožňuje efektivní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.

Návrh stavebního zákona

Jedná se o nový stavební zákon, který zavádí novou soustavu státní stavební správy.

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, a zákon o správních poplatcích

Cílem novely je úprava oblastí rozhodování o nároku pojištěnce, oblasti stomatologie a ortodoncie a oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Novela má zajistit pro konkrétního pacienta dostupnost léčivých přípravků důležitých pro poskytování zdravotní péče. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodaření energií

Cílem novely zákona je zejména soulad evropské a národní právní úpravy regulující oblast zvyšování energetické účinnosti.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády zvyšuje částky životního minima a částku existenčního minima.

Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Cílem novely je postavit zdravotní služby prováděné v dětských domovech pro děti do tří let věku z úhradového hlediska na roveň zdravotním službám prováděným zdravotnickou záchrannou službou při poskytování přednemocniční neodkladné zdravotní péče.

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška stanovuje od 1. ledna 2020 sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Novela se zaměřuje na osoby dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné. Novela mimo jiné zavádí nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým budou moci být podpořeny znevýhodněné osoby. Tímto novým nástrojem je pracovní místo pro osobu mimořádně znevýhodněnou. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Cílem novely je nastavení jednotného modelu řízení školských poradenských zařízení v krajích České republiky, redukce nejednotnosti a krajových rozdílů např. v počtu a druhu doporučovaných podpůrných opatření na jednoho žáka. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Novela zákona o přestupcích především reaguje na vyhodnocení aplikační praxe v oblasti přestupků a zavádí nový trestný čin užití pyrotechniky v souvislosti se sportovní akcí.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Cílem předloženého návrhu je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody v reakci na přizpůsobování se změně klimatu a na opakující se hydrologické extrémy. Tato úprava dosud v právním řádu České republiky není dostatečně ošetřena a není tak možné s mimořádnou situací efektivně bojovat.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela má za cíl zvýšit ochranu zvířat zpřísněním norem trestního práva, která zvířata jako objekt trestného činu chrání.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl stanovit pro zaměstnance v soukromém sektoru o týden delší dovolenou – celkem tedy 5 týdnů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státním občanství České republiky

Cílem novely je názor zákonodárce, že se zhoršuje globální bezpečnostní situace, kvůli čemuž se zpřísňuje řada podmínek nabývání státního občanství České republiky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Novela transponuje směrnici EU. Tím uvádí stávající definice základních jednotek SI souladu s novými definicemi.

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích

Novela rozšiřuje pravomoci obecní policie pro případy neoprávněného užití vyhrazeného jízdního pruhu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Zákon zavádí transparentní obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů odpovídal nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018

Návrh zákona o státním rozpočtu legislativně zabezpečuje základní dokument finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky. Návrh státního rozpočtu na rok 2016 je předkládán jako schodkový. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Novela transponuje evropskou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších poskytovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Novela vyhlášky upravuje možnosti nahlížení do vybraných údajů vedených v systému eRecept v souvislosti s předepisováním a výdejem léčivých přípravků předepsaných na recept pro konkrétního pacienta.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Novela optimalizuje parametry hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb tak, aby při respektování pravidel rozpočtového práva odpovídaly aktuálním požadavkům na trh práce a vedly k efektivnímu využívání fondu jak organizacemi, tak jejich zaměstnanci. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a katastrální zákon

Novela zákona reaguje na klimatické změny a zefektivňuje realizaci pozemkových úprav.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o myslivosti

Novela reaguje na škody způsobené zvěří a omezuje vliv zvěře na obnovu lesa.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízení vlády upravuje podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Totéž platí i pro náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády realizuje zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců. Dále se začleňuje nový titul pro poskytování zvláštního příplatku na úseku sociálního pojištění a upravuje se odpočet praxe u některých státních zaměstnanců.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Novela posiluje postavení ředitelů škol a jejich odpovědnosti v oblasti odborné a pedagogické úrovně vzdělávání a školských služeb a v oblasti vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Cílem novely zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech

Novela zákonů reaguje na potřebu uvést stávající úpravu obou zákonů do souladu se sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a novou legislativu, týkající se ochrany osobních údajů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky zapracovává poznatky z praxe při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadanými žáky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 Zákon reaguje na aktuální problémy předmětné právní úpravy v praxi.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Návrh upravuje nové přílohy projektové dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona a vyhláškou o dokumentaci staveb. Mění požadavky na dokumentace pro různé druhy staveb, odstraňuje duplicity v dokumentacích a dává příklady, jak dokumentace mají vypadat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích

Hlavním cílem novely je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., a zákon č. 340/2015 Sb.

Novela rozšiřuje povinnost poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a omezuje výjimky z povinnosti uveřejňovat smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Novela zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách

Předkládaný návrh transponuje řadu směrnice Evropského parlamentu a rady a mění odkazy na zákon o veřejných zakázkách, v němž došlo k přečíslování ustanovení.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška provádějící zákon o matrikách, jménu a příjmení

Novela vyhlášky reaguje na aktuální novelu zákona o matrikách.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Základními cíli novely zákonů jsou předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády o seznamech návykových látek na elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“ a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Novela vyhlášky znovu zavádí tzv. dvoupoložkové elektronické recepty na základě reflexe poznatků z odborné praxe.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela zavádí transparentní účet pro neziskové organizace, které nejsou primárně založeny na členském principu, aby veřejnost mohla kontrolovat původ peněžních prostředků, které jsou zasílány za jejich činnost ze zahraničí.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Vyhláška je předkládána k provedení nových ustanovení zákona o léčivech k zajištění předávání výsledků léčby jednotlivých pacientů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Cílem novely zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství.

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a některých dalších zákonů

Cílem zákona je implementace právní úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU  o audiovizuálních mediálních službách.

Návrh zákona o odpadech

Zákon představuje novou úpravu nakládání s odpadem. Zákonem má mimo jiné dojít k oddělení právních režimů „standardního odpadu“ a „výrobků s ukončenou životností“.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o vodách

Novela usnadňuje stavění drobných vodních děl s cílem udržení vody v území.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o lesích

Cílem novely je snaha vytvořit předpoklady pro efektivnější zpracování současné kalamity v lesích a co nejrychlejší a kvalifikované odstranění jejích krátkodobých i dlouhodobých následků.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Hlavním cílem novelizace je bližší úprava podmínek výkonu trestu odnětí svobody.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Novela zákona reaguje na některé problémy, které se objevují v oblasti pohonných hmot při aplikaci zákona o pohonných hmotách v praxi. Zpřesňují se a doplňují výjimky z definice distributora pohonných hmot. Další změny se týkají evidence výdeje pohonných hmot včetně povinností s tím spojených a struktury dat dobíjecích stanic zapisovaných do evidence dobíjecích stanic.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Novela odstraňuje zákaz vykonávat práce stejně druhově vymezené u stávajícího zaměstnavatele v době čerpání rodičovské dovolené, pokud půjde o pracovně právní vztah ve formě dohody o provedení práce.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon doplňuje skutkové podstaty přestupku „zásah do integrity osob“, včetně stanovení odpovídající sankce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela má primárně za cíl transponovat do českého právního řádu nové směrnice z oblasti spotřebitelských smluv.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela uvádí právní řád do souladu s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů a částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o vodách

Cílem novely je úprava požadavku na stavby z hlediska nakládání se srážkovými vodami, úprava podmínek pro využití srážkových a odpadních vod k závlaze pozemku, úprava podmínek pro vypouštění odpadních vod vznikajících jako produkt lidského metabolismu do podzemních vod přes půdní vrstvy.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Navrhovaná právní úprava vychází z předpokladu, že dosavadní zákon o zeměměřictví plní v zásadě již v dnešní podobě potřebu upravit činnosti v tomto oboru, a vyžaduje tak pouze dílčí změny, které by uvedly tuto právní úpravu do souladu s technickým vývojem v oboru zeměměřictví.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění energetický zákon

Návrh má za cíl usnadnit zákazníkům (spotřebitelům) uplatňování práv v oblasti volby dodavatele energií.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Cílem novely je umožnit osobě registrované k dani z přidané hodnoty požádat o zrušení této registrace po 6 měsících od jejího provedení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře

Účelem novely zákona je především zvýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině na 300 000 Kč a u 2 a více dětí narozených současně na 1,5 násobek částky 300 000 Kč (tzn. na 450 000 Kč).

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem novely zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Zákon nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

Vyhláška provádí zákon o léčivech, zavádí novinky v souvislosti se systémem eRecept a provádí předpis, který upřednostňuje elektronické preskripce léků před listinnými.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Novela zákona navyšuje soudní poplatky v souladu s růstem české ekonomiky tak, aby byly obnoveny a posíleny jejich funkce.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti

Cílem novely zákona je změna maximální výše příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

Hlavním účelem zákona je provedení adaptace právního řádu České republiky na přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, resp. využívání invazních nepůvodních druhů.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Novela je předkládána z důvodu aktualizace výčtu rizik ohrožení života nebo zdraví a zvýšené neuropsychické zátěže při výkonu služby vojáků z povolání pro účely nároku na zvláštní příplatek.

Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška je vydávána z důvodu nové právní úpravy, která rozdělí vydávání společných vyhlášek v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků. Ministerstvo zemědělství tak bude zmocněno k vydání samostatné vyhlášky pro oblast léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. 

Přesunout nahoru