Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Cílem návrhu zákona je prostřednictvím novel pěti daňových předpisů zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 na ekonomiku České republiky.

Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 se předkládá na základě aktuální potřeby zmírnit ekonomické dopady na zaměstnavatele v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Zákon reaguje na nouzový stav vyhlášený v důsledku boje s novým koronavirem. Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí, odpočty úroků z hypoték od základu daně z příjmů a prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 15 let.

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, a další související zákony

Novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Cílem novely je rozšíření tzv. kompenzačního bonusu i na fyzické osoby, které jsou společníky společností s ručením omezeným s jedním či dvěma společníky, popřípadě se společníky, kteří jsou členy jedné rodiny.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Zákon především novelizuje daňový řád. Těžištěm zákona jsou čtyři základní témata: (i) podpora elektronizace, (ii) zjednodušení kontrolních postupů, (iii) revize sankčního systému a (iv) vracení daňového odpočtu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při...

Novela zavádí, že pro účely prominutí pojistného se nebudou za poskytovatele zdravotních služeb považovat tzv. malé lékárny, na které by vynětí z úpravy o prominutí penále dopadalo zvláště tvrdě.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

Předmětem návrhu je zavedení ošetřovatelského volna, které má usnadnit skloubení péče rodiny o příbuzné a pracovního života.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Cílem novely je usnadnit ředitelům škol jejich manažerské působení ohledně určení počtu a působnosti jeho zástupců. K tomu má dojít změnou v počtu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitelů škol.    

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně zákoníku práce

Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, podpora cyklistiky a kultivace vztahů mezi motoristy a cyklisty.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela školského zákona zakotvuje, že ministerstvo může stanovit vyhláškou konkrétní pravidla pro distanční a kombinovanou formu vzdělávání, a to především pro vzdělávání základní. 

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl stanovit pro zaměstnance v soukromém sektoru o týden delší dovolenou – celkem tedy 5 týdnů.

Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Cílem zákona je především pomoci zaměstnavatelům v ekonomické oblasti během současné pandemii a to konkrétně prostřednictvím možnosti odložení plateb pojistného a snížením plateb pojistného.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela zpřesňuje právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožňuje efektivní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.

Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Návrh vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Návrh stanoví způsob zahrnutí kompenzace nákladů a výpadků v poskytování hrazených zdravotnických služeb vzniklých v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Novela upřesňuje náležitosti „pacientského souhrnu“ jako součásti zdravotnické dokumentace, včetně jeho jednotlivých položek a jejich kódování v ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Zákon řeší situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Zákon řeší problém plnění kvalifikačních předpokladů v souvislosti s omezeními zavedenými v důsledku boje proti šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Novelou zákona se reaguje i na skutečnost, že Městský soud v Praze svým rozsudkem některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví zrušil jako nezákonná.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Novela ruší daňovou podporu produktů, které jsou navrženy jako podpora spoření na stáří.

Návrh vyhlášky o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Vyhláška reaguje na novelu zákona o potravinách, která zavedla ustanovení, které umožňuje uvádět na potravině informaci slovy „česká potravina“, grafické znázornění stanovené prováděcím právním předpisem (logo „česká potravina“) nebo jinou informaci zejména slovní, obrazovou nebo grafickou naznačující, že země původu potraviny je Česká republika, pokud jde o potravinu stanovenou prováděcím právním předpisem, jejíž výroba proběhla na území České republiky.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela zavádí výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Hlavním důvodem novely nařízení vlády je transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady. Novelou jsou též provedeny úpravy v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách

Implementace EU legislativy do českého právního řádu v oblasti bankovnictví a přidružených zákonů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění p

Novela ruší ustanovení, kterým se s účinností od 1. 9. 2020 stanovuje povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Novela vyhlášky reaguje především na zpřesnění podmínek výkonu trestu odnětí svobody, provedenou zákonem č. 165/2020 Sb., dále také na doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a na některé praktické poznatky Vězeňské služby.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru

Návrh zákona je předkládán s cílem zachování právní jistoty ohledně možnosti věřitele požadovat zaplacení ceny peněz při předčasném splacení spotřebitelského úvěru.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška provádějící zákon o matrikách, jménu a příjmení

Novela vyhlášky reaguje na aktuální novelu zákona o matrikách.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Novela posiluje postavení ředitelů škol a jejich odpovědnosti v oblasti odborné a pedagogické úrovně vzdělávání a školských služeb a v oblasti vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je povinná implementace unijního práva v oblasti daně z přidané hodnoty a dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem Evropské unie, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury.

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon řádně transponouje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení ...

Zákon reaguje na aktuální potřebu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Novela upravuje především postupy související s registrací odběrných a předávacích míst a postupy pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Novela zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení.

Návrh zákona, kterým se mění zákono ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Hlavním důvodem novely je povinnost implementace pravidel zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019.

Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

Zákon stanovuje právní rámec pro kompenzace nákladů, které poskytovatelům zdravotních služeb vznikly v souvislosti s probíhající epidemií onemocnění COVID-19.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem novely zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Zákon zakotvuje oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh zákona o dani z hazardních her

V souvislosti s komplexní změnou právní úpravy provozování hazardních her, kterou přináší nový zákon o hazardních hrách a z důvodu zrušení stávajícího zákona o loteriích a jiných podobných hrách, je třeba podrobit revizi rovněž současný systém zdanění provozovatelů hazardních her a zdanění výherců daní z příjmů fyzických osob.

Návrh vyhlášky o požadavcích na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky je přizpůsobení požadavků na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, banány, brambory a výrobky z nich novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo použitelným předpisům Evropské unie.

Poslanecký návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona o kompenzačním bonusu v souvislo

Navrhovatelé navrhují způsoby, jak pomoci se stabilizací ekonomiky především prostřednictvím zvýšení ošetřovného, prominutím silniční daně, odkladu splatnosti daně z přidané hodnoty, změny v souvislosti s nárokem na nemocenskou nebo změny zákona o kompenzačním bonusu.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu.

Zákon zmírňuje dopady pandemie onemocnění COVID-19 na sektor cestovního ruchu, zároveň však zachovává rovnováhu mezi oprávněnými zájmy podnikatelů v cestovním ruchu a zákazníků.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Zákon je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Novela vyhlášky usiluje o zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů, aby byly odstraněny pochybnosti o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci jsou významnými informačními systémy a bylo tak možné zajistit fungování orgánů veřejné moci, výkon jejich působnosti, a celkově efektivně chránit kyberprostor České republiky.

Návrh zákona o dražbách a o změně zákona o živnostenském podnikání

Navržená právní úprava má za cíl zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň má dojít k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem novely je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Novela zákona navyšuje soudní poplatky v souladu s růstem české ekonomiky tak, aby byly obnoveny a posíleny jejich funkce.

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Zákon reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Stávající rozřazení vozidel do emisních kategorií je zastaralé a to je jedním z důvodů, proč dosud nejsou nízkoemisní zóny podle § 14 zákona o ochraně ovzduší obcemi vyhlašovány. Efekt nízkoemisní zóny by při současných parametrech vozidel v jednotlivých kategoriích byl velmi nedostatečný ve srovnání s vynaloženými prostředky.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon reaguje na trvalou integraci seniorních zaměstnanců do zaměstnaneckých struktur a jejich udržení v režimu řádného zaměstnání. 

Poslanecký návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky

Návrh zákona má zakotvit právo v hotovosti platit a povinnost hotovost v obchodním styku přijímat jako ústavní právo.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Cílem novely zákona je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláškao potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Novela vyhlášky zohledňuje nutnost adaptace požadavků na potraviny stanovených novou harmonizovanou úpravu pro vybrané druhy potravin představovanou přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, ...

Nařízením vlády se stanovují příslušné hodnoty potřebné pro výpočet důchodů přiznávaných v roce 2018 a výše zvýšení vyplácených důchodů. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Novelou je vyhláška uvedena do vzájemného souladu s novelou školského zákona, kterou se zavádí změna financování.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Novela zavádí dosud chybějící definici tržní hodnoty, a dále zajišťuje souladu s aktuálním stavem právního řádu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Právní úprava má za cíl zvýšení úrovně ochrany zvířat v České republice, zpřísnění podmínek chovu vybraných velkých šelem a primátů, řádné transpozici směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, zlepšení fungování institutu zvláštního opatření, a to zejména ve vztahu k financování těchto opatření, předběžné náhradní péče a propadnutí týraného zvířete, a odstranění výkladových a aplikačních problémů zákona na ochranu zvířat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech

Novela zákonů reaguje na potřebu uvést stávající úpravu obou zákonů do souladu se sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a novou legislativu, týkající se ochrany osobních údajů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Novela odstraňuje obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace a dále poskytuje přiměřenou možnost obrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Novela rozšiřuje tzv. kompenzační bonus též na osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti v případě, že jim vznikla povinnost hradit pojistné na nemocenské pojištění.

Návrh vyhlášky o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vyhláška je předkládána jako prováděcí právní předpis k zákonu, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, a některé další zákony

Novela se zaměřuje zejména na zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe, harmonizaci zákona o GIBS a zákona o policii,doplnění některých institutů, které existují v zákoně o policii a zakotvení nových institutů, které doposud v právní úpravě týkající se GIBS nejsou.

Návrh stavebního zákona

Jedná se o nový stavební zákon, který zavádí novou soustavu státní stavební správy.

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Vyhláška stanovuje od 1. ledna 2020 sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, sazby stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela napravuje dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky zapracovává poznatky z praxe při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadanými žáky.

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh se věnuje problematice působení logopedů a asistentů pedagogů při výuce a v rámci školní družiny.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela má primárně za cíl transponovat do českého právního řádu nové směrnice z oblasti spotřebitelských smluv.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách

Novela vyhlášky č. 70/2012 Sb. upravuje věkovou hranici pro screeningovou kolonoskopii z 55 let na 50 let. Cílem novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. je provést nezbytnou změnu v seznamu zdravotních výkonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách

Novela upravuje způsoby financování sociálních služeb, snižuje administrativu při různých typech řízení, zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy a vylepšuje sociální péči pro osoby v terminálním stádiu a osoby, o které se není možno postarat v jejich přirozeném prostředí.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Novela transponuje evropskou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Cílem novely zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Návrh zákona je předkládán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do vnitrostátního právního řádu v oblasti elektronických komunikací.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela zákona zvyšuje některé slevy na dani pro fyzické osoby.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona reaguje na aktuální potřebu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, to vše v reakci na epidemii onecmonění COVID-19.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Novela zavádí poučovací povinnost krajských pobořek Úřadu práce, které jsou příslušné k rozhodování o dávce státní sociální podpory, poučit příjemce rodičovského příspěvku o jejich oznamovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni, včetně uvedení hrozících sankcí.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela reaguje na stav způsobený epidemií onemocnění COVID-19. V této situaci je administrativně náročné, aby každý pojištěnec při uplatňování nároku na ošetřovné v případech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona dokládal potvrzení o uzavření školského zařízení.

Návrh vyhlášky o územních pracovištích celních úřadů

Vyhláška ruší stávající vyhlášku č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, a nahrazuje ji novou vyhláškou obdobného obsahu.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Návrh zákona je předkládán s účelem zlepšení školského systému ve vztahu k žákům, kteří potřebují k výuce speciálního pedagoga.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela má motivační charakter pro dárce, kteří mohou ze základu daně odečíst vyšší částku darů, a to ve zdaňovacím období počínajícím v roce 2020.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Upřesňuje se posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce v návaznosti na novelu zákona o specifických zdravotních službách.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela má za cíl zvýšit ochranu zvířat zpřísněním norem trestního práva, která zvířata jako objekt trestného činu chrání.

Přesunout nahoru