Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády realizuje zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců. Dále se začleňuje nový titul pro poskytování zvláštního příplatku na úseku sociálního pojištění a upravuje se odpočet praxe u některých státních zaměstnanců.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích

Hlavním cílem novely je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády má za cíl zvýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální možné výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7,5 %.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Zákon zakotvuje oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Zákon upravuje novelu zákona o matrikách, o správních poplatcích, o státním občanství České republiky, o základních registrech, o ověřování a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

Novela optimalizuje parametry hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb tak, aby při respektování pravidel rozpočtového práva odpovídaly aktuálním požadavkům na trh práce a vedly k efektivnímu využívání fondu jak organizacemi, tak jejich zaměstnanci. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře

Účelem novely zákona je především zvýšení rodičovského příspěvku z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině na 300 000 Kč a u 2 a více dětí narozených současně na 1,5 násobek částky 300 000 Kč (tzn. na 450 000 Kč).

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o vodách

Novela usnadňuje stavění drobných vodních děl s cílem udržení vody v území.

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

Vyhláška provádí zákon o léčivech, zavádí novinky v souvislosti se systémem eRecept a provádí předpis, který upřednostňuje elektronické preskripce léků před listinnými.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Novela doplňuje 50 obcí, jejichž obecní úřady budou provádět agendu ověřování. Zároveň novela vyřazuje 4 obecní úřady ze seznamu úřadů provádějících vidimaci a legalizaci.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 Zákon reaguje na aktuální problémy předmětné právní úpravy v praxi.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky zapracovává poznatky z praxe při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadanými žáky.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb

Cílem zákona je komplementárně promítnout současně předkládaný zákon o správě voleb především do stávajících volebních zákonů, případně do dalších dotčených zákonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Novela mění způsob úhrady časového poplatku za užití zpoplatněných pozemních komunikací a způsob prokazování a kontroly této úhrady.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Novela do českého matričního práva přivádí novinku v podobě stanovení způsobu označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s příslušnými dokumenty.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Novela zákona o přestupcích především reaguje na vyhodnocení aplikační praxe v oblasti přestupků a zavádí nový trestný čin užití pyrotechniky v souvislosti se sportovní akcí.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Návrh poslanců na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Zákon upravuje zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné činnosti, dále stanovuje způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávních celků při její podpoře.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Návrh zákona o zbraních

Návrh zákona o zbraních je předkládán jako součást nové regulace držení zbraní a upravuje zejména kategorie zbraní a střeliv, nakládání s nimi a problematiku zbrojních průkazů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Cílem předloženého návrhu je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody v reakci na přizpůsobování se změně klimatu a na opakující se hydrologické extrémy. Tato úprava dosud v právním řádu České republiky není dostatečně ošetřena a není tak možné s mimořádnou situací efektivně bojovat.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

Novela rozšiřuje okruh osob osvobozených od rozhlasového a televizního poplatku s ohledem na jejich sociální situaci.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela má primárně za cíl transponovat do českého právního řádu nové směrnice z oblasti spotřebitelských smluv.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela zpřesňuje právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožňuje efektivní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Hlavním cílem je zejména právně zakotvit podrobnosti o technickém způsobu vedení ověřovacích knih a způsobu provádění oprav v ověřovacích doložkách.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Vyhláška zajišťuje vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci, a to prostřednictvím stanovení základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2020.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Zákon zavádí toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % pro řidiče.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Cílem novely zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodaření energií

Cílem novely zákona je zejména soulad evropské a národní právní úpravy regulující oblast zvyšování energetické účinnosti.

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

Obsahem návrhu zákona je provedení změn v reakci na to, že některá ustanovení současně platné pracovněprávní úpravy se z hlediska praxe jeví jako nevyhovující, popřípadě překonaná a ve shodě s názorem sociálních partnerů je třeba provést jejich změny, a to též s ohledem na vývoj judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Vedle zakotvení valorizačního mechanismu minimální mzdy se navrhuje též koncepční změna úpravy dovolené, zpřesnění a doplnění právní úpravy doručování, změna v jednorázovém odškodnění pozůstalých a změny v zákoně o inspekci práce navazující na dřívější novou kodifikaci v oblasti přestupků.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Novela vyjímá ze zákazu prodeje ve vymezených státních a ostatních svátcích prodej ve velkoobchodech.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Tato novela patří jen k menším novelám vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Nařízení vlády upravuje podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Totéž platí i pro náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Cílem novely vyhlášky je zvýšit zájem o studium na vojenské střední škole a zatraktivnit podmínky tohoto studia pro absolventy základních škol.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a zákon o úřednících územních samosprávných celků

Cílem návrhu je především ustanovit pravomoc Ministerstva vnitra dovolat tajemníka obecních či krajských úřadů.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem novely zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o lesích

Cílem novely je snaha vytvořit předpoklady pro efektivnější zpracování současné kalamity v lesích a co nejrychlejší a kvalifikované odstranění jejích krátkodobých i dlouhodobých následků.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon

Novela navrhuje zavedení fikce vydání souhlasného závazného stanoviska dotčeného orgánu a zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Hlavním důvodem novely nařízení vlády je transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady. Novelou jsou též provedeny úpravy v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenské policii

Základním cílem novely zákona je zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí skutečně účelné a účinné podmínky pro plnění jí svěřených úkolů a tam, kde je to důvodné a sjednotit tyto podmínky pro shodné případy s jejich normativním řešením v dalších zákonech.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Zákon je reakcí na nedostatky v řízení o udělení mezinárodní ochrany, které byly indikovány od poslední novely zákona o azylu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Novela transponuje směrnici EU. Tím uvádí stávající definice základních jednotek SI souladu s novými definicemi.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Návrh reaguje na nutnost implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Dále dochází k navazujícím změnám v zákoně o správních poplatcích a zákoně o regulaci reklamy.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády

Novela nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů, zvyšuje dolní (nárokové) hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků, definuje nové zvláštní příplatky, a to vše jak pro zaměstnance v pracovním poměru, tak pro státní zaměstnance. Dále upravuje zařazení vybraných prací do platových tříd.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Novela odstraňuje obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace a dále poskytuje přiměřenou možnost obrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., a zákon č. 340/2015 Sb.

Novela rozšiřuje povinnost poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a omezuje výjimky z povinnosti uveřejňovat smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník

Navrhovaná novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela upravuje trestný čin poškození finančních zájmů Evropské Unie podle § 260 trestního zákoníku a povádí adaptační úprava ohledně postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropských žalobců k Úřadu evropského veřejného žalobce.

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Novela rozšiřuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě i na jednotky v rodinném domě.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze

Novela navrhuje omezení odměn pro uvolněné členy zastupitelstva, kteří zároveň vykonávají funkci v celostátní politice.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Vyhláška mění rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným v roce 2020.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Novela zákona navyšuje soudní poplatky v souladu s růstem české ekonomiky tak, aby byly obnoveny a posíleny jejich funkce.

Návrh zákona o správě voleb

Zákon zavádí novou koncepci úpravy voleb, kdy tento předpis má za cíl stát se obecným předpisem ke správě voleb pro všechny volební zákony. Jeho předmětem je tedy úprava územního vymezení voleb, dnů voleb, volebních okrsků, kandidátních listin apod., které jsou  při všech volbách stejné.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Novela zákona zprošťuje zejména vodáky odpovědnosti za přestupek týkající se požití alkoholu nebo užití jiných návykových látek.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací...

Novela nařízení vlády reaguje na novelu vodního zákona tím, že upravuje způsob vydání a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových diskontinuálně.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

Novela aktualizuje seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie s ohledem na vývoj počtů personálu v některých odbornostech a činnostech. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Novelou se prodlužuje přechodné období stanovené vyhláškou o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Materiál se předkládá za účelem úpravy odměňování lékařů orgánu sociálního zabezpečení v souvislosti s jejich převedením ze státní služby do pracovního poměru.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl stanovit pro zaměstnance v soukromém sektoru o týden delší dovolenou – celkem tedy 5 týdnů.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Poslanecký návrh zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Návrh zefektivňuje právní úpravu procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

Zákon zakotvuje nadstavbovou funkcionalitu systému povinné elektronické preskripce – tzv. lékový záznam pacienta. 

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Cílem návrhu zákona je umožnit podřadit režim dluhů nezletilých dlužníků zvýhodněnému režimu oddlužení za účelem jejich vymanění z dluhové pasti.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státním občanství České republiky

Cílem novely je názor zákonodárce, že se zhoršuje globální bezpečnostní situace, kvůli čemuž se zpřísňuje řada podmínek nabývání státního občanství České republiky.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Novela upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o katastru nemovitostí

Návrh zapracovává příslušné předpisy práva EU.

Návrh vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Vyhláška je vydávána z důvodu nové právní úpravy, která rozdělí vydávání společných vyhlášek v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků. Ministerstvo zemědělství tak bude zmocněno k vydání samostatné vyhlášky pro oblast léčivých přípravků při poskytování veterinární péče.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Novela odstraňuje zákaz vykonávat práce stejně druhově vymezené u stávajícího zaměstnavatele v době čerpání rodičovské dovolené, pokud půjde o pracovně právní vztah ve formě dohody o provedení práce.

Návrh nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Nařízení vlády stanovuje od 1. ledna 2020 do 31. prosince téhož roku výši nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších poskytovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Novela vyhlášky upravuje možnosti nahlížení do vybraných údajů vedených v systému eRecept v souvislosti s předepisováním a výdejem léčivých přípravků předepsaných na recept pro konkrétního pacienta.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Novela rozšiřuje působnost Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Novela vyhlášky dává do souladu vykazování finančních výkazů bank a družstevních záložen, tzn. úvěrových institucí v návaznosti na novou metodiku a xbrl taxonomii EBA a s tím související technické úpravy sběru dat podle evropských požadavků.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Zákon zařazuje mezi významné dny České republiky 21. srpna jako památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Návrh zákona o dražbách a o změně zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o dražbách)

Navržená právní úprava má za cíl zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň má dojít k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon lesích

Cílem zákona je zajištění podmínek pro minimalizaci dopadů mimořádných situací v lesích majících charakter kalamity.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění

Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá ve zvýšení základní výměry důchodu z 10 % průměrné mzdy na 10,6 % průměrné mzdy.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Novela zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Návrh zákona se předkládá na základě potřeby odložit zavedení tzv. elektronické neschopenky v oblasti nemocenského pojištění a vytvořit novou právní úpravu elektronické neschopenky prostřednictvím řádného legislativního procesu.

Návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh zákona uceleně upravuje distribuci pro celý segment retailových nebankovních úvěrů.Zákonem dojde též k implementaci směrnice 2014/17/EU o hypotečních úvěrech.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Přesunout nahoru