Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník

Novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Zákon je předkládán jako mimořádné opatření v oblasti nemocenského pojištění.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Zákon reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, konkrétně na nemožnost konání přijímacích zkoušek na střední školy, maturitních a závěrečných zkoušek v termínech stanovených školským zákonem.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je prodloužení lhůty pro OSVČ k předložení přehledu příjmů a výdajů za rok 2019 a odpuštění penále z neodvedeného pojistného v období nouzového stavu a období bezprostředně následujícím.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Novela zakotvuje nové možnosti řešení problému s vozidly odstavenými na pozemních komunikacích.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákoník práce

Novela má za cíl stanovit pro zaměstnance v soukromém sektoru o týden delší dovolenou – celkem tedy 5 týdnů.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Zákon upravuje prominutí plateb pojistného na důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v období mezi březnem a srpnem 2020. Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a zachovat jejich schopnost pokračovat v podnikání i po jeho skončení v plném rozsahu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích

Návrh zákona je předkládán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do vnitrostátního právního řádu v oblasti elektronických komunikací.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony

Zákon zejména adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 a dále reaguje na dílčí nedostatky stávající právní úpravy, které vyplynuly z praxe.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Novela má za cíl zvýšit ochranu zvířat zpřísněním norem trestního práva, která zvířata jako objekt trestného činu chrání.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Novela zpřesňuje právní úpravy podmínek činnosti obecní policie, včetně strážníků obecní policie, a umožňuje efektivní zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Novela zákona mění způsob financování specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů prostřednictvím tzv. rezidenčních míst podle zákona o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Hlavním důvodem novely nařízení vlády je transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady. Novelou jsou též provedeny úpravy v národní části předpisu, které převážně vycházejí z komplikací a nedostatků v praxi.

Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Nařízení vlády zvyšuje částky životního minima a částku existenčního minima.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 Zákon reaguje na aktuální problémy předmětné právní úpravy v praxi.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Novela stanovuje v rámci základních povinností při hospodaření s majetkem České republiky povinnost spravovat majetek s péčí řádného hospodáře.

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

Zákon reaguje na aktuální potřebu přijmout opatření v sociálním zabezpečení vzniklých v návaznosti na vyhlášený nouzový stav při epidemii v roce 2020.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je povinná implementace unijního práva v oblasti daně z přidané hodnoty a dílčí změny právní úpravy v souvislosti s právem Evropské unie, ke kterým dochází na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a judikatury.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství

Novela zakládá Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Zákon nově stanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát.

Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony

Řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků řízení o výkonu rozhodnutí a exekučního řízení.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Zákon nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení

Cílem překládaného návrhu je prostřednictvím parametrické změny zvýšit nezabavitelnou částku, čímž dojde ke zvýšení zbývajících finančních prostředků povinných v exekuci a dlužníků v insolvenci k zajišťování výživy a bydlení rodiny.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, naka

Zařazení nemoci COVID-19 do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, bude trestné. Požadavek reaguje zejména na aktuální pandemickou situaci.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon reaguje na aktuální potřebu úprav v oblasti zaměstnanosti v návaznosti na přijatá mimořádná opatření při epidemii v roce 2020.

Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Zákon zavádí právo dlužníka využít tzv. ochrannou dobu, v rámci které se odkládá splácení již sjednaných úvěrů o zákonem stanovenou dobu, ve které se předpokládá trvání nejintenzívnějších ekonomických dopadů krize COVID-19.

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, a některé další zákony

Cílem novely zákona je, aby v případě pachatelek závažné trestné činnosti bylo možné přistoupit k omezení jejich osobní svobody i po dobu těhotenství a mateřství.

Návrh stavebního zákona

Jedná se o nový stavební zákon, který zavádí novou soustavu státní stavební správy.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Cílem předloženého návrhu je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody v reakci na přizpůsobování se změně klimatu a na opakující se hydrologické extrémy. Tato úprava dosud v právním řádu České republiky není dostatečně ošetřena a není tak možné s mimořádnou situací efektivně bojovat.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Novela odstraňuje obstrukce na straně povinných subjektů při vyřizování žádostí o informace a dále poskytuje přiměřenou možnost obrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Novela zákona reaguje na některé problémy, které se objevují v oblasti pohonných hmot při aplikaci zákona o pohonných hmotách v praxi. Zpřesňují se a doplňují výjimky z definice distributora pohonných hmot. Další změny se týkají evidence výdeje pohonných hmot včetně povinností s tím spojených a struktury dat dobíjecích stanic zapisovaných do evidence dobíjecích stanic.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., zákon č. 141/1961 Sb., zákon č. 418/2011 Sb.

Zákon zejména navyšuje jednotlivé hranice škody v trestním zákoníku a posiluje roly stran v trestním řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státním občanství České republiky

Cílem novely je názor zákonodárce, že se zhoršuje globální bezpečnostní situace, kvůli čemuž se zpřísňuje řada podmínek nabývání státního občanství České republiky.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb. a zákon č. 582/1991 Sb.

Zákon rozšiřuje osobní působnost zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zvyšuje příspěvek na vybrané zvláštní pomůcky.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela zdaňuje výplatu podstatného objemu dividend do zahraničí.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění daňový řád

Novela upravuje formát daňového identifikačního čísla (DIČ) tak, aby u podnikajících fyzických osob neobsahovalo rodné číslo.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Zákon upravuje zákon o státním rozpočtu na rok 2020 tak, aby reflektoval současnou situaci vyhlášeného nouzového stavu a co nejvěrohodněji odrážel očekávané skutečnosti a potřeby.

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Zákon je dalším opatřením reagujícím na situaci způsobenou epidemií onemocnění COVID-19, v tomto případě se jedná o řešení komplikací způsobených v oblasti vysokého školství. Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů má v jejich případě dopad na přijímací řízení, na přijímání a zápis studentů ke studiu, na konání státních a dalších zkoušek a na průběh akademického roku.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o správních poplatcích

Návrh upravuje oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některé další otázky pracovněprávních vztahů úředníků

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Novela vyhlášky znovu zavádí tzv. dvoupoložkové elektronické recepty na základě reflexe poznatků z odborné praxe.

Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Zákon reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška provádějící zákon o matrikách, jménu a příjmení

Novela vyhlášky reaguje na aktuální novelu zákona o matrikách.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

Novela zavádí dosud chybějící definici tržní hodnoty, a dále zajišťuje souladu s aktuálním stavem právního řádu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákon č. 131/2015 Sb.

Novela nastavuje opatření a nástroje, které by mohly být aplikovány již od počátku roku 2021 tak, aby se mohly zajištovat nové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela vyhlášky zapracovává poznatky z praxe při vzdělávání dětí se speciálními potřebami a nadanými žáky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Novela implementuje směrnici Rady (EU) 2018/131 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013.

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Novela přesunuje průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu ze živnosti volné mezi živnosti vázané. V průběhu projednávání novely v Poslanecké sněmovně byl podán pozměnovací návrh týkající se zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tato změna spočívá v úpravě průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Novela transponuje směrnici EU. Tím uvádí stávající definice základních jednotek SI souladu s novými definicemi.

Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony

Zákon upravuje 4 tematické celky z oblasti daní napříč různými daňovými předpisy – podporu elektronizace, zjednodušení kontrolních principů, revizi sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon řádně transponouje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Novela zákona rozšiřuje omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona rozšiřuje okruh nástrojů měnové politiky a také okruh subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu, a to v souvislosti s řešením dopadů šíření nemoci COVID-19.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění energetický zákon

Návrh má za cíl usnadnit zákazníkům (spotřebitelům) uplatňování práv v oblasti volby dodavatele energií.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty

Cílem novely je umožnit osobě registrované k dani z přidané hodnoty požádat o zrušení této registrace po 6 měsících od jejího provedení.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Zákon reaguje na aktuální potřebu přijmout opatření v evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

Novela zákona prodlužuje lhůtu pro přechod z volné na vázanou živnost o 4 měsíce, a to v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o bankách, a zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Novela vytváří podmínky pro vznik tzv. bankovní identity. Bankovní identita představuje jednoduchou a bezplatnou formu přístupu ke službám e-Governmentu i online službám soukromého sektoru pro přibližně 5 milionů občanů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon obalech

Novela upravuje problematiku zpětného odběru, stanovení poplatků za zpětný odběr a k úpravě definic.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády o stan

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství je nutné specifikovat pro základní školy, speciální školy a střední školy vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Dále bude stanoveno pravidlo snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy tak, aby bylo zajištěno efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a kompetence rozložení počtu snížení hodin přímé pedagogické činnosti a určení počtu zástupců ředitele školy byla ponechána řediteli školy.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Zákon má ústavně zakotvit právo občanů České republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo.

Návrh zákona o realitním zprostředkování

Novela má za cíl řešit opakující se problémy, které vznikají při praxi realitních kanceláří. Cílem úpravy je vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování, posílit ochranu klientů a zvýšit důvěru v realitní služby.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o vodách

Novela usnadňuje stavění drobných vodních děl s cílem udržení vody v území.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Novela má za cíl zlepšit oblast výzkumu a vývoje na území České republiky přijetím modernějšího právního předpisu. Ten by měl zahrnovat lepší financování z rozpočtu, lepší hodnocení dosažených výsledků, lepší podporu rozsáhlých výzkumných struktur a další.

Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

Věcná podstata zákona spočívá v zavedení jednotného všeobecného územně správního členění vycházejícího ze spojeného modelu výkonu veřejné správy.

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Zákon zakotvuje oblast bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení moderním způsobem, neboť v současnosti se tato oblast řídí v mnohém překonanými právními předpisy.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o evidence tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a v souladu se závazkem uvedeným v Programovém prohlášení vlády dále změny, které reagují na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 vyhlášený pod č. 8/2018 Sb. V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %. Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

Návrh nařízení vlády stanoví další překážky ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Novela reaguje především na přehodnocení systému rostlinolékařské péče na úrovni Evropské unie.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Vyhláška je předkládána k provedení nových ustanovení zákona o léčivech k zajištění předávání výsledků léčby jednotlivých pacientů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách

Novela upravuje způsoby financování sociálních služeb, snižuje administrativu při různých typech řízení, zpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy a vylepšuje sociální péči pro osoby v terminálním stádiu a osoby, o které se není možno postarat v jejich přirozeném prostředí.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona o správních poplatcích a zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Novela reaguje na nutnost implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích. Dále dochází k navazujícím změnám v zákoně o správních poplatcích a zákoně o regulaci reklamy.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády realizuje zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v pracovním poměru a státních zaměstnanců. Dále se začleňuje nový titul pro poskytování zvláštního příplatku na úseku sociálního pojištění a upravuje se odpočet praxe u některých státních zaměstnanců.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela uvádí právní řád do souladu s evropskými předpisy, které stanoví výši finančních limitů a částek pro zadávání veřejných zakázek a jejich vyjádření v českých korunách.

Návrh vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Jediným cílem vyhlášky je poskytnout vojákovi z povolání při zabezpečení péče o dítě mladší 13 let, dítě nebo osobu v domácnosti, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, a osamělému vojákovi, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do skončení povinné školní docházky, služební volno z důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny na základě mimořádných opatření při epidemii v roce 2020. 

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení ...

Zákon reaguje na aktuální potřebu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění p

Novela ruší ustanovení, kterým se s účinností od 1. 9. 2020 stanovuje povinnost zaměstnat ve třídě mateřské školy, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, dalšího nepedagogického pracovníka.

Návrh vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

Návrh vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území, která představují uzavřené pěstební oblasti pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky a zákon o Celní správě České republiky

Návrh rozšiřuje oprávnění Policie České republiky a orgánů Celní správy České republiky ve vztahu k výběru nedoplatku na pokutách dle zákona o silničním provozu, silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích.

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Cílem novely zákona je, aby byly požadavky osobnostního posouzení žadatelů o svěření nezletilého dítěte do péče použity pro prověření všech žadatelů, včetně osob příbuzných či blízkých.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Přesunout nahoru