Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

 
Návštěv
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
77
123/2003 Sb. m. s. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)
68
39/2019 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných zápasech a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech
65
18/2006 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu
63
38/2008 Sb. m. s. Smlouva o otevřeném nebi
56
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání
54
10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
51
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
49
111/2009 Sb. m. s. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
48
121/2003 Sb. m. s. Dohoda o válečných hrobech mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
40
141/2001 Sb. m. s. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
32
124/2004 Sb. m. s. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
31
96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
29
62/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
28
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
28
104/2013 Sb. m. s. Úmluva o počítačové kriminalitě
25
141/2000 Sb. m. s. Evropská úmluva o odškodnění obětí násilných trestných činů
24
6/2003 Sb. m. s. Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce
24
82/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 19. září 1949)
24
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
23
58/2007 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
23
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
22
100/2003 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
21
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
19
76/2004 Sb. m. s. Evropská úmluva o státním občanství
19
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
19
50/2013 Sb. m. s. Smlouva mezi členskými státy Evropské unie a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
18
43/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
17
28/2010 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
17
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
16
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
16
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968)
15
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
15
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
14
5/2020 Sb. m. s. Změna limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
14
60/2008 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
14
102/2011 Sb. m. s. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
14
37/2013 Sb. m. s. Schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
13
31/2007 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
13
124/2009 Sb. m. s. Dohoda o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
13
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
13
56/2017 Sb. m. s. Dohoda o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
12
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
12
115/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
12
102/2004 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Dohodě o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
12
91/2006 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
12
76/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje dohoda o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
11
94/2003 Sb. m. s. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
11
14/2000 Sb. m. s. Evropská sociální charta
11
37/2002 Sb. m. s. Smlouva o hraniční dokumentárním díle společných státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
10
138/2001 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 160/1996 Sb., o přístupu k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
10
22/2001 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
10
94/2000 Sb. m. s. Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
10
87/2000 Sb. m. s. Dohoda o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
10
108/2006 Sb. m. s. Přístup k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
10
92/2013 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
10
105/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
9
20/2016 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
9
33/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělaní mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
9
55/2001 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
9
19/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
9
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
8
15/2000 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě
8
19/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu
8
20/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
8
122/2000 Sb. m. s. Seznam hraničních přechodů na státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou
8
9/2003 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
8
104/2006 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání částí studia rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
8
32/2006 Sb. m. s. Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
8
108/2004 Sb. m. s. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
8
135/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckou republikou
8
42/2005 Sb. m. s. Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
8
34/2010 Sb. m. s. Dohoda o účasti deseti evropských států v Evropském hospodářském prostoru
8
77/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
8
102/2012 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Polskou republikou
8
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
8
30/2016 Sb. m. s. Program spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
7
53/2014 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
7
71/2012 Sb. m. s. Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
7
74/2013 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
7
10/2016 Sb. m. s. Dohoda o rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
7
109/2004 Sb. m. s. Přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin
7
6/2002 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské o dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
7
55/2002 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace
7
97/2001 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
7
11/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
7
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
7
14/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
7
7/2018 Sb. m. s. Odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
7
72/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
6
28/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
6
101/2000 Sb. m. s. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
6
25/2000 Sb. m. s. Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů
6
26/2000 Sb. m. s. Evropská úmluva o filmové koprodukci
6
68/2002 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
6
40/2002 Sb. m. s. Smlouva o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
6
130/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení a Správní ujednání k jejímu provádění mezi mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
6
133/2003 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán
6
13/2005 Sb. m. s. Evropská úmluva o krajině
6
91/2005 Sb. m. s. Úmluva o styku s dětmi
6
84/2008 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky
6
79/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
6
16/2007 Sb. m. s. Ujednání o zřízení hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice), kterým se mění Příloha 1 a Příloha 2 k Dohodě o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
6
60/2013 Sb. m. s. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
6
48/2013 Sb. m. s. Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie
6
68/2012 Sb. m. s. Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob
6
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
6
7/2015 Sb. m. s. Změny přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
5
57/2012 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky
5
65/2012 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království
5
8/2012 Sb. m. s. Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Kanadou
5
19/2013 Sb. m. s. Změny článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
5
77/2013 Sb. m. s. Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
5
63/2015 Sb. m. s. Ujednání o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky
5
86/2007 Sb. m. s. Přístup k Reviznímu aktu Úmluvy o udělování evropských patentů
5
71/2007 Sb. m. s. Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
5
43/2009 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 70/2002 Sb. m. s.
5
85/2008 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
5
79/2008 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky
5
45/2005 Sb. m. s. Dohoda o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy mezi republikou Československou a republikou Polskou
5
Přesunout nahoru