Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

 
Návštěv
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
66
82/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 19. září 1949)
60
111/2009 Sb. m. s. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
57
96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
53
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
53
123/2003 Sb. m. s. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)
46
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání
32
10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
28
62/2008 Sb. m. s. Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím
23
62/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
22
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
21
91/2001 Sb. m. s. Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
17
71/2012 Sb. m. s. Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
16
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
16
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
16
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
16
141/2001 Sb. m. s. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
15
53/2014 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
15
71/2007 Sb. m. s. Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
14
22/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
13
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
13
115/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
13
50/2013 Sb. m. s. Smlouva mezi členskými státy Evropské unie a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
13
4/2017 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny
12
33/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělaní mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
12
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
12
14/2020 Sb. m. s. Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
12
6/2002 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské o dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
11
79/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
11
66/2011 Sb. m. s. Přístup k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
11
43/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
11
12/2017 Sb. m. s. Opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině
11
14/2015 Sb. m. s. Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
11
74/2012 Sb. m. s. Hostitelská dohoda o umístění, podpoře, výsadách a imunitě mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
11
39/2014 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických
10
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
10
77/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
10
104/2006 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání částí studia rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
10
92/2006 Sb. m. s. Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
10
97/2001 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
10
99/2003 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
10
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
10
14/2000 Sb. m. s. Evropská sociální charta
10
27/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích
9
76/2004 Sb. m. s. Evropská úmluva o státním občanství
9
17/2004 Sb. m. s. Oprava českého překladu změní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Estonskou republikou
9
71/2010 Sb. m. s. Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
9
33/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi  
9
57/2014 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ruskou federací
9
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
9
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968)
8
55/2014 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
8
20/2017 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
8
21/2017 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
8
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
8
87/2011 Sb. m. s. Změna harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
8
118/2005 Sb. m. s. Dohoda o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky
8
38/2003 Sb. m. s. Úmluva o soukromých agenturách práce
8
55/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
8
8/2020 Sb. m. s. Dohoda o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice mezi vládou České republiky a Běloruské republiky
8
10/2020 Sb. m. s. Dohoda o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
8
47/2019 Sb. m. s. Smlouva o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
8
19/2020 Sb. m. s. Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
7
20/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
7
39/2019 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných zápasech a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech
7
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
7
8/2000 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
7
108/2004 Sb. m. s. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
7
111/2001 Sb. m. s. Úmluva týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech
7
81/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích
7
37/2002 Sb. m. s. Smlouva o hraniční dokumentárním díle společných státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
7
94/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
7
42/2002 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou
7
36/2016 Sb. m. s. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
7
23/2016 Sb. m. s. Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie – INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
7
18/2015 Sb. m. s. Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
7
22/2012 Sb. m. s. Dohoda o převozu těl zemřelých
6
100/2011 Sb. m. s. Výpověď Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království
6
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
6
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
6
77/2013 Sb. m. s. Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
6
102/2013 Sb. m. s. Změna Dohody o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
6
74/2013 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
6
15/2017 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
6
19/2017 Sb. m. s. Příloha I a Příloha II
6
53/2017 Sb. m. s. Minamatská úmluva o rtuti  
6
28/2016 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
6
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
6
42/2016 Sb. m. s. Přístup České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket z Vesmírného střediska Guayana
6
81/2010 Sb. m. s. Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
6
32/2011 Sb. m. s. Příloha I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
6
31/2010 Sb. m. s. Příloha D Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
6
77/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
6
101/2009 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku
6
106/2009 Sb. m. s. Úmluva o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
6
93/2006 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o přistoupení 9 evropských států k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků
6
89/2006 Sb. m. s. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou
6
61/2007 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem
6
38/2008 Sb. m. s. Smlouva o otevřeném nebi
6
58/2002 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
6
68/2002 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
6
48/2002 Sb. m. s. Přístup ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
6
1/2002 Sb. m. s. Přístup k Dohodě o statutu ozbrojených sil mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy
6
126/2000 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky
6
129/2000 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Kanadou
6
141/2000 Sb. m. s. Evropská úmluva o odškodnění obětí násilných trestných činů
6
22/2001 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
6
124/2004 Sb. m. s. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
6
136/2004 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckou republikou
6
137/2004 Sb. m. s. Dohoda o ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny
6
13/2005 Sb. m. s. Evropská úmluva o krajině
6
14/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
6
45/2005 Sb. m. s. Dohoda o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa do Československa přes Glucholazy mezi republikou Československou a republikou Polskou
6
91/2005 Sb. m. s. Úmluva o styku s dětmi
6
45/2003 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
6
1/2003 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou a Správní ujednání k jejímu provedení
6
100/2003 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
6
5/2000 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
6
53/2019 Sb. m. s. Změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
6
57/2019 Sb. m. s. Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
6
Přesunout nahoru