Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

 
Návštěv
111/2009 Sb. m. s. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
67
15/2000 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě
39
79/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
37
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
27
61/2007 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem
25
49/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
23
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
21
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
17
88/2000 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Moldavskou republikou
16
51/2019 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
13
44/2002 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu k ní
12
31/2007 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
12
93/2006 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o přistoupení 9 evropských států k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků
11
10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
11
8/2000 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických
11
29/2003 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
11
17/2004 Sb. m. s. Oprava českého překladu změní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Estonskou republikou
10
79/2005 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
10
27/2000 Sb. m. s. Výpověď Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
10
3/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
10
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
10
12/2016 Sb. m. s. Protokol k úpravě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny
10
59/2017 Sb. m. s. Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou  
9
6/2008 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
9
24/2008 Sb. m. s. Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání
9
33/2000 Sb. m. s. Úmluva o dočasném použití
9
132/2000 Sb. m. s. Evropská úmluva o osvojení dětí
9
6/2002 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské o dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
9
42/2002 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou
8
81/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích
8
63/2000 Sb. m. s. Smlouva o přechodu a společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
8
62/2005 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
8
18/2006 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu
8
124/2004 Sb. m. s. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
8
14/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
8
30/2005 Sb. m. s. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou
8
50/2003 Sb. m. s. Finanční memorandum tykající se účasti České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II
8
22/2008 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
8
22/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 19/2007 Sb. m. s. o vyhlášení nového znění Přípojku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
8
56/2009 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
8
65/2011 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
8
102/2011 Sb. m. s. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
8
102/2012 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Polskou republikou
8
21/2017 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
8
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
8
53/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
8
50/2019 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
8
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
8
47/2019 Sb. m. s. Smlouva o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
7
5/2017 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Chilskou republikou
7
51/2017 Sb. m. s. Pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos  
7
89/2012 Sb. m. s. Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě
7
17/2014 Sb. m. s. Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)
7
30/2014 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
7
99/2011 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky
7
34/2010 Sb. m. s. Dohoda o účasti deseti evropských států v Evropském hospodářském prostoru
7
48/2010 Sb. m. s. Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
7
73/2010 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
7
112/2009 Sb. m. s. Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací mezi Českou republikou a Gruzií
7
107/2009 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky
7
37/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
7
14/2007 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
7
59/2006 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 3 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
7
73/2006 Sb. m. s. Ukončení platnosti Smlouvy o zamezení vzniku dvojího státního občanství mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
7
76/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění a doplňuje dohoda o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
7
86/2003 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 39/1996 Sb., o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
7
34/2005 Sb. m. s. Doplnění sdělení o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
7
91/2004 Sb. m. s. Jednostranné prohlášení Evropské investiční banky k úpravě závazků vyplývajících z Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
7
111/2004 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy
7
56/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi do dvoustranných smluv mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky
7
52/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi do dvoustranných smluv mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
7
15/2001 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodní smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
7
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
7
138/2001 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 160/1996 Sb., o přístupu k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích
7
26/2002 Sb. m. s. Náhrada sdělení č. 159/1996 Sb., o přijetí Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu
7
20/2002 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
6
39/2002 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko
6
4/2002 Sb. m. s. Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství
6
13/2002 Sb. m. s. Dohoda o původů zboží a administrativní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
6
100/2001 Sb. m. s. Dohoda o ekonomicko obchodní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
6
104/2001 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky
6
124/2002 Sb. m. s. Ujednání o změně Přílohy č. 1 Dohody o o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
6
130/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení a Správní ujednání k jejímu provádění mezi mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
6
140/2002 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci při pohraničním odbavování mezi Českou republikou a Polskou republikou
6
143/2002 Sb. m. s. Dohoda o obchodu s ocelářskými výrobky mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny
6
87/2002 Sb. m. s. Dohoda o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
6
21/2001 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody o sukcesi mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní a demokratické republiky
6
48/2001 Sb. m. s. Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
6
65/2001 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 2/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
6
59/2000 Sb. m. s. Ukončení dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o sukcesi do smluv mezi vládou České republiky a makedonskou vládou
6
70/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu pozměňující Protokol 3 mezi Českou republikou a Tureckou republikou
6
96/2000 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/99 Rady přidružení o přijetí podmínek pro účast České republiky v programech Společenství mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou
6
99/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
6
104/2000 Sb. m. s. Výpověď Dohody o podmínkách vzájemných cest občanů obou států mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik
6
17/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
6
20/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě
6
77/2004 Sb. m. s. Opravy Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
6
35/2005 Sb. m. s. Memorandum o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu mezi Norským královstvím a Českou republikou
6
24/2005 Sb. m. s. Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy
6
3/2005 Sb. m. s. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
6
111/2005 Sb. m. s. Dohoda evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
6
94/2003 Sb. m. s. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
6
21/2003 Sb. m. s. Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
6
28/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Polsko
6
60/2004 Sb. m. s. Finanční memorandum týkající se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Německem
6
48/2006 Sb. m. s. Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
6
52/2007 Sb. m. s. Ujednání o změně přílohy č. 3 Dohody o hraničních přechodech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
6
58/2007 Sb. m. s. Přístup k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
6
63/2007 Sb. m. s. Platnost Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky
6
5/2010 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
6
21/2008 Sb. m. s. Opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
6
3/2009 Sb. m. s. Ukončení platnosti Smlouvy o úpravě dvojího státního občanství mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou
6
28/2010 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
6
9/2014 Sb. m. s. Öprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu
6
95/2012 Sb. m. s. Výpověď Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
6
71/2012 Sb. m. s. Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
6
43/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
6
19/2015 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
6
40/2019 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
6
5/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
6
Přesunout nahoru