Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

 
Návštěv
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
66
79/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
64
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání
52
62/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
45
29/2003 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
36
26/2005 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
35
96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
30
62/2007 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
29
100/2003 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
26
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
22
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
21
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
21
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
20
111/2009 Sb. m. s. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
20
10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
20
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
19
39/2019 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových a jiných zápasech a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech
16
123/2003 Sb. m. s. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)
15
33/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělaní mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
15
5/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999
15
82/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 19. září 1949)
13
4/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020
12
28/2010 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
12
124/2004 Sb. m. s. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
11
82/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
11
3/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
10
105/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
10
20/2016 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
10
91/2006 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
10
57/2001 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
10
91/2002 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
10
115/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
9
2/2006 Sb. m. s. Smlouva o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Českou republikou a Polskou republikou
9
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
8
2/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
8
8/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
8
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
8
41/2009 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem
8
65/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
8
76/2004 Sb. m. s. Evropská úmluva o státním občanství
8
85/2007 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku
8
94/2003 Sb. m. s. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
8
96/2003 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
8
130/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení a Správní ujednání k jejímu provádění mezi mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
8
133/2002 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o založení „EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě
7
90/2002 Sb. m. s. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
7
45/2003 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
7
104/2006 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání částí studia rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
7
29/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Norským královstvím a Evropskou unií
7
76/2005 Sb. m. s. Změna sdělení č. 26/2005 Sb. m. s. o Smlouvě o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
7
60/2000 Sb. m. s. Úmluva o uznávání kvalifikaci týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu
7
94/2000 Sb. m. s. Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
7
48/2010 Sb. m. s. Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
7
68/2013 Sb. m. s. Jednací a důkazní řád Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednací a důkazní řád Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů
7
50/2013 Sb. m. s. Smlouva mezi členskými státy Evropské unie a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
7
102/2011 Sb. m. s. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
7
44/2017 Sb. m. s. Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
7
1/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
7
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou
6
20/2017 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
6
102/2012 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Polskou republikou
6
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968)
6
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
6
62/2014 Sb. m. s. Nóta o změnách v oblasti spolupráce policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
6
2/2017 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Albánskou republikou
6
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
6
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
6
90/2009 Sb. m. s. Dohoda o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
6
65/2011 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
6
63/2000 Sb. m. s. Smlouva o přechodu a společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
6
25/2000 Sb. m. s. Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů
6
14/2000 Sb. m. s. Evropská sociální charta
6
108/2004 Sb. m. s. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
6
135/2004 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tureckou republikou
6
91/2005 Sb. m. s. Úmluva o styku s dětmi
6
60/2008 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
6
141/2001 Sb. m. s. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
6
90/2001 Sb. m. s. Evropský zákoník sociálního zabezpečení
6
33/2002 Sb. m. s. Přístup ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském
6
68/2002 Sb. m. s. Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
5
73/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a státem Izrael
5
25/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
5
97/2001 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
5
38/2003 Sb. m. s. Úmluva o soukromých agenturách práce
5
77/2008 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
5
108/2006 Sb. m. s. Přístup k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
5
19/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu
5
132/2000 Sb. m. s. Evropská úmluva o osvojení dětí
5
54/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti vojenské geografie mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny
5
58/2010 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
5
17/2011 Sb. m. s. Zrušení sdělní o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
5
75/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
5
12/2017 Sb. m. s. Opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině
5
4/2014 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném zastupování ve vydávání víz mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
5
74/2012 Sb. m. s. Hostitelská dohoda o umístění, podpoře, výsadách a imunitě mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
5
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
5
44/2019 Sb. m. s. Dohoda o statusu vojenského a civilního personálu a o statusu velitelství a ozbrojených sil mezi členskými státy Evropské unie
5
41/2019 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
5
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
4
11/2018 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
4
52/2017 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky
4
17/2013 Sb. m. s. Ujednání o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky
4
22/2013 Sb. m. s. Ujednání o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo
4
9/2014 Sb. m. s. Öprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu
4
20/2015 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
4
65/2016 Sb. m. s. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
4
43/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
4
64/2015 Sb. m. s. Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
4
42/2009 Sb. m. s. Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem
4
41/2010 Sb. m. s. Oprava v textu Úmluvy o právech dítěte
4
99/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
4
69/2007 Sb. m. s. Smlouva o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů
4
31/2007 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
4
30/2009 Sb. m. s. Dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií
4
79/2005 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky
4
1/2003 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou a Správní ujednání k jejímu provedení
4
133/2003 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán
4
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
4
107/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť.
4
112/2001 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti školství a vědy mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace
4
Přesunout nahoru