Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nejpoužívanější dokumenty

 
Návštěv
96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
745
38/2008 Sb. m. s. Smlouva o otevřeném nebi
166
111/2009 Sb. m. s. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
132
23/2019 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
97
23/2015 Sb. m. s. Smlouva o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
89
10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
80
62/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
77
82/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Ženeva, 19. září 1949)
76
100/2003 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
46
123/2002 Sb. m. s. Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Ukrajinou
42
104/2013 Sb. m. s. Úmluva o počítačové kriminalitě
41
44/2004 Sb. m. s. Smlouva o přistoupení států k Evropské Unii mezi dosavadními členskými státy Evropské unie a deseti evropskými zeměmi
36
123/2003 Sb. m. s. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva)
35
9/2017 Sb. m. s. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
34
48/2016 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o změně Smlouvy o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a usnadnění jejího používání
33
32/2016 Sb. m. s. Konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
31
50/2013 Sb. m. s. Smlouva mezi členskými státy Evropské unie a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
30
83/2010 Sb. m. s. Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a Marockým královstvím
24
30/2020 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
24
141/2001 Sb. m. s. Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
23
28/2016 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
22
9/2003 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
21
1/2020 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou a Korejskou republikou
21
53/2014 Sb. m. s. Rámcová smlouva o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
20
53/2015 Sb. m. s. Přístup k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
19
82/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
19
37/2013 Sb. m. s. Schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
19
33/2001 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělaní mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
19
60/2000 Sb. m. s. Úmluva o uznávání kvalifikaci týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu
19
32/2020 Sb. m. s. Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
18
39/2020 Sb. m. s. Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael
18
22/2019 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
17
84/2009 Sb. m. s. Římský statut Mezinárodního trestního soudu
17
33/2017 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi  
17
34/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
16
65/2014 Sb. m. s. Protokol o změně a doplnění Smlouvy o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejího Závěrečného protokolu
15
72/2014 Sb. m. s. Dohoda o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
15
83/2013 Sb. m. s. Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 8. listopadu 1968)
15
44/2001 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky
15
54/2001 Sb. m. s. Evropská úmluva o výkonu práv dětí
14
26/2000 Sb. m. s. Evropská úmluva o filmové koprodukci
14
31/2007 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
14
38/2014 Sb. m. s. Protokol o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky
14
20/2017 Sb. m. s. Změny Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)
14
33/2020 Sb. m. s. Dohoda č. 1 týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace
14
43/2000 Sb. m. s. Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
13
8/2019 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
13
23/2011 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie
13
142/2001 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky
13
119/2002 Sb. m. s. Výpověď Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci
12
83/2002 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Kanadou
12
62/2007 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Polskou republikou
12
86/2006 Sb. m. s. Ujednání, kterým se mění Protokol k provedení Dohody o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny
12
85/2007 Sb. m. s. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku
12
26/2005 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
12
78/2012 Sb. m. s. Dohoda o policejní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Belgického království
12
6/2015 Sb. m. s. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
11
91/2005 Sb. m. s. Úmluva o styku s dětmi
11
104/2006 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání částí studia rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky
11
115/2001 Sb. m. s. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
11
94/2003 Sb. m. s. Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
10
65/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
10
116/2004 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky
10
105/2013 Sb. m. s. Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
10
20/2016 Sb. m. s. Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
10
65/2010 Sb. m. s. Dohoda o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
10
38/2019 Sb. m. s. Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
10
28/2020 Sb. m. s. Prováděcí ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích
9
40/2020 Sb. m. s. Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a vládou Státu Izrael s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k EU
9
28/2010 Sb. m. s. Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
9
48/2009 Sb. m. s. Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
9
68/2012 Sb. m. s. Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob
9
24/2012 Sb. m. s. Protokol o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu mezi Ministerstvem školství České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky
9
1/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Černou Horou
9
92/2013 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
9
9/2019 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
9
1/2019 Sb. m. s. Přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
9
19/2017 Sb. m. s. Příloha I a Příloha II
9
105/2006 Sb. m. s. Smlouva o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
9
99/2006 Sb. m. s. Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
9
60/2008 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo
9
96/2003 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Ukrajinou
9
90/2002 Sb. m. s. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce
9
37/2002 Sb. m. s. Smlouva o hraniční dokumentárním díle společných státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
9
2/2002 Sb. m. s. Další dodatkový Protokol k Dohodě o statutu ozbrojených sil mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír
9
14/2000 Sb. m. s. Evropská sociální charta
9
21/2000 Sb. m. s. Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely
8
37/2000 Sb. m. s. Dohoda o spolupráci v boji proti terorizmu,organizovanému zločinu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
8
94/2000 Sb. m. s. Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady
8
130/2002 Sb. m. s. Smlouva o sociálním zabezpečení a Správní ujednání k jejímu provádění mezi mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií
8
43/2002 Sb. m. s. Přístup k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví
8
61/2008 Sb. m. s. Nahrazení vyhlášky č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR
8
97/2006 Sb. m. s. Ujednání o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
8
82/2006 Sb. m. s. Protokol k provedení Dohody o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny
8
124/2004 Sb. m. s. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
8
40/2006 Sb. m. s. Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
8
92/2005 Sb. m. s. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
8
94/2005 Sb. m. s. Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
8
13/2017 Sb. m. s. Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením  
8
2/2019 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou
8
41/2018 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán
8
13/2018 Sb. m. s. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Mongolskem
8
41/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Státem Izrael
8
74/2013 Sb. m. s. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
8
11/2015 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
8
18/2015 Sb. m. s. Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
8
50/2015 Sb. m. s. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
8
66/2011 Sb. m. s. Přístup k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
8
56/2009 Sb. m. s. Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
8
79/2009 Sb. m. s. Platnost dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem
8
72/2010 Sb. m. s. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a Republikou Černá Hora
8
48/2010 Sb. m. s. Protokol č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
7
102/2012 Sb. m. s. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Českou republikou a Polskou republikou
7
50/2014 Sb. m. s. Dohoda o obranné spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky
7
40/2014 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v boji proti trestné činnosti mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
7
55/2014 Sb. m. s. Smlouva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
7
32/2018 Sb. m. s. Změny Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
7
56/2016 Sb. m. s. Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
7
59/2016 Sb. m. s. Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
7
21/2017 Sb. m. s. Změny a doplňky Přílohy A a Přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
7
Přesunout nahoru