Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

10 A 186/2014 - 41Rozsudek KSCB ze dne 04.11.2015
23 Cdo 2765/2012Rozsudek NS ze dne 23.05.2017 Právo na informace
Pl. ÚS 8/20 #1Usnesení ÚS ze dne 21.04.2020
2 Cdon 1566/96Rozhodnutí NS ze dne 30.04.1997 Účinky prohlášení konkursu na postavení dlužníka (úpadce) a postavení správce konkursní podstaty při vymáhání pohledávek úpadce. Diformita soudních rozhodnutí z hlediska přípustnosti dovolání proti usnesení.
9 Afs 81/2007 - 60Rozsudek NSS ze dne 09.10.2007 Daně - daň z přidané hodnoty
5 Tdo 1364/2016Usnesení NS ze dne 31.05.2017 K naplnění znaků veřejná zakázka, člen hodnotící komise a prospěch u skutkové podstaty trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku; k naplnění znaku úřední osoby u skutkové podstaty
23 Cdo 938/2016Usnesení NS ze dne 02.01.2017 Přerušení řízení
22 Af 5/2010 - 57Rozsudek KSOS ze dne 27.02.2012 Daň z příjmů: sleva na dani
10 A 186/2014 - 57Rozsudek MSPH ze dne 19.12.2016
30 A 6/2013 - 144Usnesení KSPL ze dne 20.02.2013
31 Af 120/2012 - 55Rozsudek KSBR ze dne 28.05.2014
3 Af 27/2015 - 76Rozsudek MSPH ze dne 19.09.2018
22 Af 63/2016 - 48Rozsudek KSOS ze dne 17.05.2018
5 Afs 192/2004 - 63Rozsudek NSS ze dne 15.09.2005 Daně - daň z přidané hodnoty
II. ÚS 1111/17Usnesení ÚS ze dne 27.06.2017 Bezdůvodné obohacení; důkaz/volné hodnocení; odůvodnění; Promlčení
II. ÚS 1940/10Nález ÚS ze dne 11.11.2010 K povinnosti řádně odůvodnit příkaz k provedení domovní prohlídky
28 Cdo 1075/2011Usnesení NS ze dne 16.11.2011
25 Cdo 1791/2018Usnesení NS ze dne 28.06.2018 Přípustnost dovolání
III. ÚS 1299/20 #1Usnesení ÚS ze dne 19.05.2020 Doprava; Správní soudnictví; Vlastnictví; pozemek; interpretace
II. ÚS 2597/18 #1Nález ÚS ze dne 09.04.2020 Neposouzení všech zákonných podmínek (oboustranné trestnosti) k nařízení domovní prohlídky v rámci právní pomoci cizozemskému orgánu obecným soudem
8 Afs 14/2018 - 81Rozsudek NSS ze dne 06.02.2020 Daně - daň z příjmů
IV. ÚS 1102/19Usnesení ÚS ze dne 21.01.2020 Byt; společenství vlastníků jednotek
III. ÚS 1329/18Nález ÚS ze dne 23.10.2018 K aplikaci nesprávného právního předpisu obecným soudem
5 Tdo 818/2013Usnesení NS ze dne 16.10.2013 Opilství; Zabezpečovací detence
29 A 133/2015 - 112Rozsudek KSBR ze dne 07.12.2016
32 Odo 253/2005Rozsudek NS ze dne 28.03.2007
2 As 322/2016 - 39Rozsudek NSS ze dne 22.03.2017 Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
5 Afs 73/2012 - 41Rozsudek NSS ze dne 13.03.2013 Daň z převodu nemovitostí: podmínky osvobození od daně
Pl. ÚS 33/17Usnesení ÚS ze dne 27.02.2018
1 Afs 39/2010 - 124Rozsudek NSS ze dne 08.07.2010 Daně - daň z příjmů
22 Cdo 5159/2014Rozsudek NS ze dne 09.12.2015 K důvodům zamítnutí žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
10 A 174/2016 - 143Rozsudek MSPH ze dne 27.04.2018 Řízení před soudem: přezkoumatelnost aktů a úkonů prezidenta republiky ve správním soudnictví Školství: jmenování profesorem; jmenování prezidentem
8 Ads 194/2019 - 27Rozsudek NSS ze dne 17.02.2020 Sociální ochrana - Státní sociální podpora
28 Cdo 3531/2019Rozsudek NS ze dne 04.02.2020 Přechodná (intertemporální) ustanovení; Bezdůvodné obohacení; Promlčení; Domácnost
30 Cdo 3812/2017Rozsudek NS ze dne 18.12.2018 Odpovědnost státu za škodu; Právo na informace; Správní řízení
6 As 126/2019 - 21Rozsudek NSS ze dne 14.11.2019 Správní řízení: učinění podání; doručení podání
24 Cdo 3035/2019Usnesení NS ze dne 28.11.2019 Pozůstalost (o. z.); Vady řízení; Dokazování
2 As 77/2017 - 70Rozsudek NSS ze dne 22.05.2019 Bezpečnost práce
19 Ad 45/2018 - 44Rozsudek KSOS ze dne 30.08.2019
I. ÚS 574/19Usnesení ÚS ze dne 16.04.2019 detence; duševní porucha; Znalecký posudek; Dokazování; důkaz/volné hodnocení; odůvodnění
7 Afs 229/2018 - 29Rozsudek NSS ze dne 16.08.2018 Daně - daň z přidané hodnoty
22 Af 63/2017 - 56Rozsudek KSOS ze dne 23.07.2018
8 Tdo 1181/2017Usnesení NS ze dne 31.01.2018 Doživotí; Výjimečný trest; Zabezpečovací detence
9 A 235/2015 - 92Rozsudek MSPH ze dne 25.11.2016
57 A 8/2018 - 51Usnesení KSPL ze dne 21.02.2018
II. ÚS 2219/16Usnesení ÚS ze dne 31.01.2017 výživné/pro dítě; styk rodičů s nezletilými dětmi; důkaz/volné hodnocení
I. ÚS 3160/16Usnesení ÚS ze dne 06.01.2017 řízení/zastavení; Exekuce; úvěr; Smlouva; rozhodčí nález; rozhodce; Podjatost
3 Tdo 1708/2016Usnesení NS ze dne 18.01.2017 Doprava; Ublížení na zdraví z nedbalosti
II. ÚS 1747/07 #1Nález ÚS ze dne 29.11.2007 Zánik kupní smlouvy s rozvazovací podmínkou - otázka dobré víry nabyvatele
IV. ÚS 753/09 #1Usnesení ÚS ze dne 24.06.2010
Pl. ÚS 43/93Nález ÚS ze dne 12.04.1994 Trestný čin hanobení Parlamentu, vlády a Ústavního soudu - výklad pojmu rozhodnutí prezidenta, kontrasignace
7 As 242/2016 - 43Rozsudek NSS ze dne 02.03.2017 Školství: jmenování profesorem; kontrasignace předsedy vlády
2 As 274/2016 - 68Rozsudek NSS ze dne 23.03.2017 Pozemky a zeměměřictví
28 Cdo 2825/2016Usnesení NS ze dne 24.01.2017 Bezdůvodné obohacení; Promlčení
Pl. ÚS 4/09Usnesení ÚS ze dne 08.06.2010 Kompetenční spor; platební výměr; Odvolání; poučení
IV. ÚS 1145/16Usnesení ÚS ze dne 13.09.2016 správní delikt; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; příslušnost
4 Aps 3/2005 - 35Rozsudek NSS ze dne 27.04.2006 Ostatní
Pl. ÚS 12/17Nález ÚS ze dne 07.11.2017 Rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování profesorem nelze žalovat jako nečinnost
III. ÚS 2453/11Nález ÚS ze dne 29.02.2012 Dokazování (znaleckými posudky) při ukládání zabezpečovací detence
I. ÚS 2/93Nález ÚS ze dne 07.07.1994 Důkazní řízení před obecnými soudy a před Ústavním soudem
III. ÚS 2663/17Usnesení ÚS ze dne 10.10.2017 daňový poradce; zmocnění; Zastoupení
28 Cdo 3890/2016Usnesení NS ze dne 11.04.2017 Bezdůvodné obohacení
4 Tdo 1759/2016Usnesení NS ze dne 17.01.2017 - výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku - nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku - loupež podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku - vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku
3 A 86/2017 - 66Rozsudek MSPH ze dne 16.08.2017
2 Afs 70/2007 - 55Rozsudek NSS ze dne 16.05.2008 Daň z příjmů: prodej nemovitostí; zdanění převodu pozemků vzniklých rozdělením
9 Ads 104/2016 - 35Rozsudek NSS ze dne 28.07.2016 Zaměstnanost
10 A 186/2015 - 83Rozsudek MSPH ze dne 21.09.2016
2 As 292/2015 - 43Rozsudek NSS ze dne 09.02.2016 Bezpečnost práce
4 Ans 9/2007 - 197Rozsudek NSS ze dne 21.05.2008 Ostatní
7 As 18/2005 - 90Rozsudek NSS ze dne 15.12.2005 Zemědělství, myslivost a rybářství
7 As 30/2005 - 67Rozsudek NSS ze dne 15.12.2005 Zemědělství, myslivost a rybářství
Komp 1/2008 - 107Usnesení NSS ze dne 17.12.2008 Kompetenční spory: k pojmu „spor“; spor o neexistující pravomoc
6 Tdo 625/2016Usnesení NS ze dne 09.06.2016 Důvod dovolání pro právní vady rozhodnutí; Důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku; Mimořádné opravné prostředky; Vražda předem uvážená; Zabezpečovací detence
21 Cdo 4733/2015Rozsudek NS ze dne 19.12.2016 Okamžité zrušení pracovního poměru; Pracovní kázeň
26 Cdo 3862/2015Rozsudek NS ze dne 17.12.2015 Vyklizení bytu; Společný nájem bytu manžely; společenství vlastníků jednotek; Vlastnictví bytů; Smlouva o převodu bytu nebo nebytového prostoru (jednotky)
8 Tdo 637/2014Usnesení NS ze dne 11.06.2014 Hodnocení důkazů; Zabezpečovací detence
23 Cdo 4815/2010Rozsudek NS ze dne 19.03.2012 Odpovědnost za vady
7 Tdo 213/2011Usnesení NS ze dne 11.05.2011
4 As 162/2018 - 27Rozsudek NSS ze dne 11.09.2018 Bezpečnost práce
28 Cdo 1374/2018Rozsudek NS ze dne 16.07.2018 Bezdůvodné obohacení; Promlčení
9 As 424/2017 - 42Rozsudek NSS ze dne 19.04.2018 Pozemní komunikace
1 As 170/2018 - 52Usnesení NSS ze dne 21.06.2018 Školství a věda
I. ÚS 3765/17Nález ÚS ze dne 12.06.2018 K zodpovězení otázky viditelnosti v době dopravní nehody
3 Tdo 6/2018Usnesení NS ze dne 24.01.2018 Recidiva; Samostatný trest; Souhrnný trest
33 Cdo 2748/2018Rozsudek NS ze dne 23.10.2019 Vodovody; Smlouva
22 Cdo 487/2019Rozsudek NS ze dne 26.06.2019 Společné jmění manželů
25 Cdo 1127/2018Rozsudek NS ze dne 27.06.2019 Náhrada škody
7 Azs 305/2019 - 22Rozsudek NSS ze dne 10.10.2019 Pobyt cizinců
5 Afs 307/2017 - 33Rozsudek NSS ze dne 21.03.2019 Daně - daň z příjmů
4 Afs 313/2019 - 42Rozsudek NSS ze dne 08.01.2020 Daně - daň z příjmů
46 A 181/2017 - 58Rozsudek KSPH ze dne 24.02.2020
6 Tdo 1332/2018Usnesení NS ze dne 21.11.2018 Právnická osoba; Trestní odpovědnost; Vydírání
7 Tdo 136/2020Usnesení NS ze dne 26.02.2020 Dovolací důvody; Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti; Ublížení na zdraví z nedbalosti; Zproštění obžaloby
Nao 13/2012 - 70Usnesení NSS ze dne 28.03.2012 Právo na informace
10 Af 26/2018 - 53Rozsudek MSPH ze dne 04.06.2020
III. ÚS 1131/20 #1Usnesení ÚS ze dne 08.06.2020 Předběžné opatření; rozhodnutí procesní; Odvolání; Doručování
25 Cdo 1773/2020Usnesení NS ze dne 25.06.2020 Odklad vykonatelnosti
50 A 20/2012 - 81Rozsudek KSPH ze dne 22.11.2012 Místní referendum: informační kampaň; přípustnost otázky
IV. ÚS 1355/18 #2Nález ÚS ze dne 12.05.2020 Svévolný postup orgánu činného v trestním řízení - předání peněz zajištěných v rámci trestního řízení do zahraničí
21 Cdo 506/2013Rozsudek NS ze dne 07.01.2015 Konkurenční doložka; Pracovní poměr; Dohoda o rozvázání pracovního poměru
26 Cdo 5789/2017Usnesení NS ze dne 15.11.2018 Pravomoc soudu; společenství vlastníků jednotek
3 Tdo 360/2015Usnesení NS ze dne 15.04.2015 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
6 Tdo 372/2014Usnesení NS ze dne 26.03.2014 Hodnocení důkazů; Zabezpečovací detence
4 Tdo 436/2014Usnesení NS ze dne 08.04.2014 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
29 A 254/2018 - 136Rozsudek KSBR ze dne 24.07.2019
25 Cdo 5599/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2018 Náhrada škody; Náklady řízení
30 Cdo 4962/2016Rozsudek NS ze dne 10.10.2018 Odpovědnost státu za škodu; Zadostiučinění (satisfakce); Likvidace dědictví; Konkurs
10 A 90/2019 - 107Rozsudek MSPH ze dne 17.03.2020
9 Azs 39/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 21.04.2020 Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
7 Tdo 1225/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020 Peněžitý trest; Pojistný podvod; Úmysl
24 Cdo 3958/2019Usnesení NS ze dne 23.01.2020 Odklad vykonatelnosti
27 Cdo 2027/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2020 Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ]; Lhůty; Spolek (o. z.) [ Korporace (o. z.) ]
30 A 18/2017 - 82Rozsudek KSBR ze dne 14.03.2019
10 Azs 150/2019 - 41Rozsudek NSS ze dne 11.07.2019 Pobyt cizinců
22 Cdo 2769/2018Rozsudek NS ze dne 28.11.2019 Výměněk (o. z.); Darování; Vlastnictví; Katastr nemovitostí
22 Af 5/2017 - 41Rozsudek KSOS ze dne 27.02.2019
5 Tdo 595/2018Usnesení NS ze dne 17.04.2019 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu; Subjektivní stránka; Subsidiarita trestní represe; Úřední osoba; Veřejná zakázka
25 Cdo 3/2018Rozsudek NS ze dne 30.10.2019 Náhrada škody; Pojištění odpovědnosti za škodu
21 Cdo 5716/2017Usnesení NS ze dne 28.05.2019 Zástavní právo; Exekuce; Smlouva o úvěru; Dědění; Dědické řízení; Splatnost pohledávky
27 Cdo 162/2019Usnesení NS ze dne 29.05.2019 Obchodní podíl; Dědění
Přesunout nahoru