Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
133155
262/2006 Sb. Zákoník práce
69205
40/2009 Sb. Trestní zákoník
42136
183/2006 Sb. Stavební zákon
33151
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
32289
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
29776
500/2004 Sb. Správní řád
29500
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
26211
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
25960
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
25001
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
23541
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
22109
141/1961 Sb. Trestní řád
20146
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
19192
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
15899
561/2004 Sb. Školský zákon
15081
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
14783
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
13125
240/2000 Sb. Krizový zákon
12888
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
12470
128/2000 Sb. Zákon o obcích
12436
280/2009 Sb. Daňový řád
11694
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
10653
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
10255
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
9730
254/2001 Sb. Vodní zákon
9509
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
9412
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
8821
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
8562
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
8537
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
8230
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
8182
177/1996 Sb. Advokátní tarif
7822
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
7789
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
7700
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
7350
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
7321
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
7162
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
7042
1/1993 Sb. Ústava České republiky
7016
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
6974
121/2000 Sb. Autorský zákon
6557
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
6520
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
6468
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
6344
458/2000 Sb. Energetický zákon
6249
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
6215
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
6214
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
6175
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
5898
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
5790
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5789
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5761
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
5699
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
5557
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
5538
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
5535
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
5380
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
5308
333/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
5285
150/2002 Sb. Soudní řád správní
5214
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
5071
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
4980
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
4959
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4872
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4852
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
4841
285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
4736
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
4725
120/2001 Sb. Exekuční řád
4694
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
4685
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
4620
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
4484
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
4310
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
4236
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4222
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4135
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
4130
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
4113
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
4094
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3996
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
3935
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
3923
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
3908
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
3856
386/2020 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
3845
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
3826
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
3758
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
3757
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
3739
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
3724
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
3686
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3584
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
3572
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
3562
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
3561
255/2012 Sb. Kontrolní řád
3557
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3506
289/1995 Sb. Lesní zákon
3495
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3455
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
3436
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
3424
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
3395
421/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1074 o změně usnesení vlády ČR č. 1022 o omezení provozu škol
3342
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
3329
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3302
264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
3275
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
3208
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
3171
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
3171
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3157
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
3151
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3148
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3124
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
3097
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
3058
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
3010
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
2996
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
2954
166/1999 Sb. Veterinární zákon
2916
Přesunout nahoru