Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 93850
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 67661
262/2006 Sb. Zákoník práce 59865
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31050
183/2006 Sb. Stavební zákon 30044
40/2009 Sb. Trestní zákoník 29040
500/2004 Sb. Správní řád 25332
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 23934
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 20978
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 20777
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 20158
128/2000 Sb. Zákon o obcích 18046
141/1961 Sb. Trestní řád 16695
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16040
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 15531
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15367
561/2004 Sb. Školský zákon 15331
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 14498
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14108
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 14067
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 12688
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 10580
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10502
254/2001 Sb. Vodní zákon 10389
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 10309
280/2009 Sb. Daňový řád 9972
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9895
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 9315
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8897
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8830
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 8639
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 8040
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 8025
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 7734
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7725
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7640
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 7304
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7290
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 7202
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 7155
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7133
458/2000 Sb. Energetický zákon 6924
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6731
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6594
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 6218
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 6169
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6108
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5951
121/2000 Sb. Autorský zákon 5708
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5577
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5406
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5367
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 5296
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 5291
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5284
256/2013 Sb. Katastrální zákon 5223
120/2001 Sb. Exekuční řád 5139
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5037
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5030
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4972
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4917
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 4858
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4816
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4757
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4682
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4584
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4579
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 4513
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4504
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4438
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4362
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4344
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4329
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 4309
255/2012 Sb. Kontrolní řád 4302
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4286
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4254
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4229
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 4216
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4211
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 4162
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 4107
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 4056
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3984
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3971
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3953
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 3693
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3672
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3643
333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 3636
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3597
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3593
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3567
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3559
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3540
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 3540
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3468
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3467
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3425
289/1995 Sb. Lesní zákon 3416
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 3400
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3389
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3357
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3332
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3304
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3244
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 3236
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3232
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3225
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3223
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 3204
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3173
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3152
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3121
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 3101
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3087
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3081
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3041
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 3033
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2975
Přesunout nahoru