Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
154126
262/2006 Sb. Zákoník práce
61884
183/2006 Sb. Stavební zákon
32045
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
30584
40/2009 Sb. Trestní zákoník
30484
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
28952
500/2004 Sb. Správní řád
26940
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
25052
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
23581
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
21181
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
19062
141/1961 Sb. Trestní řád
17331
128/2000 Sb. Zákon o obcích
16494
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
14157
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
14116
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
14032
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
13722
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12453
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
12008
561/2004 Sb. Školský zákon
11770
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
9519
280/2009 Sb. Daňový řád
9428
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
9351
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
9293
254/2001 Sb. Vodní zákon
9219
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
8668
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
8647
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
8496
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
8266
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
8147
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
7803
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
7634
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
7518
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
7501
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
7417
177/1996 Sb. Advokátní tarif
7367
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
7350
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
6969
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
6899
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
6862
458/2000 Sb. Energetický zákon
6619
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
6554
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
6204
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
5988
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5970
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5879
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
5770
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
5611
121/2000 Sb. Autorský zákon
5597
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
5532
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
5450
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
5306
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
5185
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
5135
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5101
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
5090
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5075
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
4967
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
4923
1/1993 Sb. Ústava České republiky
4825
150/2002 Sb. Soudní řád správní
4798
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4736
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4629
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
4592
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
4580
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4557
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
4538
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
4428
120/2001 Sb. Exekuční řád
4410
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
4308
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
4308
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4240
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4239
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
4201
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4167
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
4138
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4116
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
4022
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
3996
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3880
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3841
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
3822
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
3753
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
3734
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
3728
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3701
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
3701
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
3676
289/1995 Sb. Lesní zákon
3624
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
3564
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
3442
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
3438
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
3423
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
3400
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3346
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
3334
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3325
255/2012 Sb. Kontrolní řád
3283
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3249
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3187
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3144
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3134
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
3066
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
3003
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
3000
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
2912
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
2871
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
2861
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
2861
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
2838
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
2794
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
2784
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
2731
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
2715
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
2714
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový
2661
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
2645
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
2644
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2642
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
2635
Přesunout nahoru