Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 84185
262/2006 Sb. Zákoník práce 54304
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 28668
183/2006 Sb. Stavební zákon 26186
40/2009 Sb. Trestní zákoník 23555
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 21863
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 21514
500/2004 Sb. Správní řád 20718
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 19489
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 19351
141/1961 Sb. Trestní řád 15845
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 14505
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 14476
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 14391
561/2004 Sb. Školský zákon 13158
128/2000 Sb. Zákon o obcích 11887
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 11093
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 10630
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 10460
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 10081
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9299
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 8998
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8266
254/2001 Sb. Vodní zákon 7746
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7725
280/2009 Sb. Daňový řád 7659
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7498
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7498
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 7455
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 7341
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7078
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6971
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 6865
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6855
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 6804
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6751
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6749
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6309
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6147
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6142
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 5967
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 5771
458/2000 Sb. Energetický zákon 5471
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5325
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5256
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5172
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5025
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 5023
120/2001 Sb. Exekuční řád 4951
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4913
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4803
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4725
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 4606
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4577
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4505
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4451
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4367
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4367
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4360
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4308
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4279
121/2000 Sb. Autorský zákon 4147
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4111
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4107
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4097
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3974
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3795
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3689
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3650
150/2002 Sb. Soudní řád správní 3637
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3591
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3580
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3536
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3516
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3510
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3507
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3506
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3451
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3365
166/1999 Sb. Veterinární zákon 3204
289/1995 Sb. Lesní zákon 3187
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 3116
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3114
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3062
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3007
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2924
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2917
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2882
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2872
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2846
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2846
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2789
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2788
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2777
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2759
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2750
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2741
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2731
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2725
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2698
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2686
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2656
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 2650
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 2648
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2645
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2634
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2602
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2588
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2566
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2565
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2563
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2405
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 2398
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2386
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2383
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2374
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2374
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 2337
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 2307
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2306
Přesunout nahoru