Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
104370
262/2006 Sb. Zákoník práce
71848
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
50655
40/2009 Sb. Trestní zákoník
34417
183/2006 Sb. Stavební zákon
31204
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
30689
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
28440
500/2004 Sb. Správní řád
26267
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
20702
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
18574
141/1961 Sb. Trestní řád
18371
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
18003
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
17081
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
16300
561/2004 Sb. Školský zákon
15016
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
14582
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
14184
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
14056
128/2000 Sb. Zákon o obcích
13789
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
13302
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
12618
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
11573
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
11397
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
11132
280/2009 Sb. Daňový řád
10835
254/2001 Sb. Vodní zákon
10629
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
10585
358/2019 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
10391
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
9863
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
9580
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
9487
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
9166
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
8958
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
8867
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
8848
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
8451
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
8425
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
8417
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
8147
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
8044
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
7817
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
7813
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
7754
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
7560
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
7315
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
7048
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
6905
177/1996 Sb. Advokátní tarif
6729
121/2000 Sb. Autorský zákon
6657
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
6606
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
6427
458/2000 Sb. Energetický zákon
6122
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
6056
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
6014
300/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
5980
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
5959
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
5871
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
5846
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
5738
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
5662
289/1995 Sb. Lesní zákon
5646
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5612
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5438
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
5314
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
5281
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
5189
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5159
1/1993 Sb. Ústava České republiky
5145
166/1999 Sb. Veterinární zákon
5142
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
5111
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
5049
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
5037
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
5025
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
4992
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
4938
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
4885
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4861
150/2002 Sb. Soudní řád správní
4826
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
4814
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
4809
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
4763
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4734
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
4723
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
4707
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4696
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4682
120/2001 Sb. Exekuční řád
4638
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
4392
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
4345
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4320
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4215
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
4178
333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
4140
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
4059
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
4058
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3984
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
3948
255/2012 Sb. Kontrolní řád
3942
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
3922
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3871
310/2019 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
3807
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
3651
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3627
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
3620
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
3570
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3414
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3395
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3370
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
3359
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
3330
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
3316
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3298
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3223
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
3169
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
3159
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
3157
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
3151
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
3125
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
3052
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
3040
Přesunout nahoru