Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
92966
262/2006 Sb. Zákoník práce
53362
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
29289
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
27631
183/2006 Sb. Stavební zákon
27123
40/2009 Sb. Trestní zákoník
24399
500/2004 Sb. Správní řád
20876
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
19290
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
18741
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
18712
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
15673
141/1961 Sb. Trestní řád
14539
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
13034
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
12587
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
12297
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
10064
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
9001
128/2000 Sb. Zákon o obcích
8820
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
8479
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
7938
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
7784
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
7646
280/2009 Sb. Daňový řád
7626
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
7320
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
6966
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
6944
254/2001 Sb. Vodní zákon
6939
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
6706
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
6684
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
6649
561/2004 Sb. Školský zákon
6648
177/1996 Sb. Advokátní tarif
6360
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
6343
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
6304
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
6189
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
5987
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
5897
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
5640
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
5335
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5236
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
5210
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
5005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
5002
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
4939
458/2000 Sb. Energetický zákon
4914
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
4878
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
4671
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
4654
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
4644
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4622
285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
4572
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
4449
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
4286
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
4213
120/2001 Sb. Exekuční řád
4205
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
4115
256/2013 Sb. Katastrální zákon
4076
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
3977
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
3861
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
3764
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
3751
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
3705
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
3702
121/2000 Sb. Autorský zákon
3656
150/2002 Sb. Soudní řád správní
3510
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
3508
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3489
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
3474
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
3349
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
3325
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
3292
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
3289
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
3261
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3176
300/2020 Sb. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
3076
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
3024
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
2999
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
2999
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
2917
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
2908
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
2907
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
2903
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
2855
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2817
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
2797
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
2789
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
2751
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
2748
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
2724
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
2722
289/1995 Sb. Lesní zákon
2719
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
2640
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
2631
305/2020 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
2604
255/2012 Sb. Kontrolní řád
2569
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
2561
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
2537
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
2477
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
2473
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
2461
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
2456
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
2452
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
2425
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
2414
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
2414
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
2396
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
2382
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
2327
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
2309
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
2304
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
2296
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
2280
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2270
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
2270
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
2257
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2231
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
2190
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
2175
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
2166
23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
2101
Přesunout nahoru