Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 100870
262/2006 Sb. Zákoník práce 55662
40/2009 Sb. Trestní zákoník 29464
183/2006 Sb. Stavební zákon 28015
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 27719
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 26551
500/2004 Sb. Správní řád 25715
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 25550
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 23002
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 21140
128/2000 Sb. Zákon o obcích 21096
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 19816
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 19335
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 17466
141/1961 Sb. Trestní řád 15234
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 13764
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 13650
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 13491
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12496
561/2004 Sb. Školský zákon 11882
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11612
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 11181
254/2001 Sb. Vodní zákon 10807
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 10320
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 9571
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9428
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 9285
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 9266
280/2009 Sb. Daňový řád 8979
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8468
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8388
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 8314
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7981
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 7797
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7741
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7663
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7466
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7198
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6813
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6809
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6785
458/2000 Sb. Energetický zákon 6496
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6437
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6437
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6311
121/2000 Sb. Autorský zákon 6116
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 6057
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5712
150/2002 Sb. Soudní řád správní 5575
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 5400
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5387
1/1993 Sb. Ústava České republiky 5373
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5277
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5220
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5202
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5108
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5032
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4998
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4982
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 4825
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 4777
120/2001 Sb. Exekuční řád 4755
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4754
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4717
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4562
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4405
255/2012 Sb. Kontrolní řád 4287
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4259
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4193
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4105
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4065
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 4040
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4032
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3854
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3840
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3839
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3804
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3775
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3731
289/1995 Sb. Lesní zákon 3715
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3675
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3662
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3645
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3607
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 3601
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3592
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3579
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3482
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3471
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3452
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3415
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3332
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3296
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3284
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3239
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3172
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3138
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3116
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3064
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3043
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3002
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 2978
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2976
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2970
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2950
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2918
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2903
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2857
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2852
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2833
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2830
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 2768
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2759
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2717
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2702
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2684
240/2000 Sb. Krizový zákon 2675
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 2675
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 2674
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2665
Přesunout nahoru