Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
146944
262/2006 Sb. Zákoník práce
84120
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
45271
183/2006 Sb. Stavební zákon
41099
40/2009 Sb. Trestní zákoník
40960
500/2004 Sb. Správní řád
35032
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
32235
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
28355
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
26947
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
26344
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
26123
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
25685
141/1961 Sb. Trestní řád
23235
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
22623
128/2000 Sb. Zákon o obcích
17545
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
17323
561/2004 Sb. Školský zákon
17275
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
16866
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
16848
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
15392
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14608
280/2009 Sb. Daňový řád
12680
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
12566
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
12555
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
12087
254/2001 Sb. Vodní zákon
11265
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
10958
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
10790
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
10164
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
9706
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
9705
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
9603
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
9475
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
9283
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
9271
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
8881
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
8739
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
8401
240/2000 Sb. Krizový zákon
8322
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
8070
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
7907
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
7870
177/1996 Sb. Advokátní tarif
7578
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
7400
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
7103
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
6735
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
6677
150/2002 Sb. Soudní řád správní
6677
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
6632
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
6614
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
6569
121/2000 Sb. Autorský zákon
6559
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
6518
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
6484
458/2000 Sb. Energetický zákon
6412
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
6379
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
6184
120/2001 Sb. Exekuční řád
6135
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
6060
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
6050
1/1993 Sb. Ústava České republiky
6010
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5972
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
5882
211/2020 Sb. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
5877
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
5762
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
5710
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5573
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5520
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
5457
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
5375
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
5299
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
5201
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
5194
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
5192
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
5049
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
4970
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
4908
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4879
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4877
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
4840
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
4772
289/1995 Sb. Lesní zákon
4698
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4676
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4662
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
4647
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
4642
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
4565
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
4558
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
4489
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
4351
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
4326
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
4226
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
4202
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
4158
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
4144
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
4054
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
4048
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
4038
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
4004
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3949
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3895
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3856
255/2012 Sb. Kontrolní řád
3755
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3721
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3709
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3651
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
3628
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
3593
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
3579
205/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3538
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
3515
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
3459
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
3459
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
3428
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
3383
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
3298
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3233
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém
3233
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
3211
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
3205
Přesunout nahoru