Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 92971
262/2006 Sb. Zákoník práce 55888
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 29860
183/2006 Sb. Stavební zákon 28559
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 26922
40/2009 Sb. Trestní zákoník 26638
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 23308
500/2004 Sb. Správní řád 22979
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 20925
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 20135
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 18732
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 17330
141/1961 Sb. Trestní řád 15385
561/2004 Sb. Školský zákon 15348
128/2000 Sb. Zákon o obcích 14354
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 13407
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12841
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 12060
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11701
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 11293
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10713
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 10334
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 10318
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 8920
254/2001 Sb. Vodní zákon 8585
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8561
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8214
280/2009 Sb. Daňový řád 8001
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7928
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7607
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7464
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7126
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6963
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6749
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6745
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6701
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6594
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6578
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6493
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6431
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6226
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6095
458/2000 Sb. Energetický zákon 5745
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5727
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5695
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 5657
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5531
121/2000 Sb. Autorský zákon 5407
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5224
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 5223
120/2001 Sb. Exekuční řád 5212
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5172
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5167
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5051
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4978
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4978
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4915
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4782
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4725
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4705
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4582
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4519
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4372
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4340
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4285
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4273
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4265
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4248
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4140
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4093
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4040
150/2002 Sb. Soudní řád správní 3912
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3880
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3874
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3866
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3845
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3827
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3826
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3809
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3780
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3767
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3750
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3701
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3584
289/1995 Sb. Lesní zákon 3450
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 3448
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3348
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 3312
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3303
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3229
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 3206
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3195
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3168
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3112
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3108
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3031
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3010
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2998
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2982
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2912
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2875
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2862
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2851
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2798
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2787
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2777
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2753
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2687
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 2649
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2648
240/2000 Sb. Krizový zákon 2643
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2606
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2603
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2568
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2558
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2510
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2491
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 2485
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2457
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2450
Přesunout nahoru