Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
103079
262/2006 Sb. Zákoník práce
60138
40/2009 Sb. Trestní zákoník
29732
183/2006 Sb. Stavební zákon
29392
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
29101
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
26554
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
23746
500/2004 Sb. Správní řád
22944
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
21367
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
21181
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
20653
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
19085
141/1961 Sb. Trestní řád
15993
561/2004 Sb. Školský zákon
15358
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
14413
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
13307
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
12957
128/2000 Sb. Zákon o obcích
11010
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
10370
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
9970
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
9709
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
9000
280/2009 Sb. Daňový řád
8897
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
8804
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
8288
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
8273
254/2001 Sb. Vodní zákon
7995
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
7764
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
7720
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
7682
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
7257
177/1996 Sb. Advokátní tarif
7170
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
6949
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
6807
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
6780
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
6687
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
6672
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
6520
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
6331
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
6064
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
6033
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
5958
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
5923
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
5775
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5625
285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
5622
458/2000 Sb. Energetický zákon
5526
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
5339
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
5306
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
5231
121/2000 Sb. Autorský zákon
5116
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5061
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
5008
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
4918
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
4733
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
4628
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4579
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
4538
240/2000 Sb. Krizový zákon
4388
120/2001 Sb. Exekuční řád
4330
150/2002 Sb. Soudní řád správní
4234
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
4178
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
4164
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
4049
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
4042
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4035
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4019
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
3982
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
3939
264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
3856
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
3847
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
3845
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
3701
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
3683
1/1993 Sb. Ústava České republiky
3630
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
3594
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
3579
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3554
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
3546
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
3435
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
3430
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
3401
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3371
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
3368
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3318
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3307
255/2012 Sb. Kontrolní řád
3304
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
3272
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
3218
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
3180
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
3163
333/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
3157
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3124
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
3064
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3047
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3043
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
3028
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
3025
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
2998
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
2983
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
2974
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
2920
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
2917
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
2917
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
2887
289/1995 Sb. Lesní zákon
2851
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
2821
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
2819
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
2810
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
2788
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
2771
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
2692
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
2689
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
2687
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
2616
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
2583
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2561
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
2559
350/2020 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
2557
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
2536
Přesunout nahoru