Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 110124
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 62237
262/2006 Sb. Zákoník práce 58380
40/2009 Sb. Trestní zákoník 34557
183/2006 Sb. Stavební zákon 31554
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31038
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 28938
500/2004 Sb. Správní řád 26433
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 24683
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 21298
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 18778
141/1961 Sb. Trestní řád 17634
128/2000 Sb. Zákon o obcích 16465
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15114
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 14950
561/2004 Sb. Školský zákon 14941
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 14067
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 13506
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 12975
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 11074
280/2009 Sb. Daňový řád 11040
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10949
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9262
254/2001 Sb. Vodní zákon 9253
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 9099
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8883
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8839
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8448
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7887
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 7871
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 7815
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7794
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7748
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 7305
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 7222
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7135
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7109
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6988
458/2000 Sb. Energetický zákon 6705
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6694
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6063
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5866
120/2001 Sb. Exekuční řád 5795
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5793
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5723
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5676
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5629
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5512
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5511
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5482
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 5424
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5380
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5366
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 5361
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5325
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5213
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 5205
121/2000 Sb. Autorský zákon 5006
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4975
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4962
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 4946
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4936
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4786
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4739
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4703
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4653
289/1995 Sb. Lesní zákon 4650
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4565
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4540
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4512
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4504
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4493
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4473
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4356
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4303
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 4295
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4292
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4042
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3988
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3893
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3873
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3848
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3778
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3721
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3700
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3698
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3658
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 3657
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3656
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3623
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3575
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3467
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3319
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3300
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3247
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3210
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3192
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3173
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3140
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3122
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3092
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3085
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 3031
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3021
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3018
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3011
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2970
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2953
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2948
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 2918
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2906
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2881
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2829
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2812
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 2810
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 2779
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2759
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2698
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2684
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2673
Přesunout nahoru