Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 67127
262/2006 Sb. Zákoník práce 45270
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 24433
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 22052
183/2006 Sb. Stavební zákon 21750
40/2009 Sb. Trestní zákoník 18070
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 17126
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 16553
500/2004 Sb. Správní řád 16322
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 15540
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 12085
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 11710
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 11691
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 11585
141/1961 Sb. Trestní řád 10391
128/2000 Sb. Zákon o obcích 8878
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8805
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 8291
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 8089
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 7393
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 7279
254/2001 Sb. Vodní zákon 7067
561/2004 Sb. Školský zákon 6942
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6644
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6341
280/2009 Sb. Daňový řád 6265
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6251
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6157
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 5999
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5986
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 5935
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5883
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 5820
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 5677
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5297
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5239
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 5171
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5161
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5084
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 4946
458/2000 Sb. Energetický zákon 4804
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 4717
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4350
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4321
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4210
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4209
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4139
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4103
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 4082
120/2001 Sb. Exekuční řád 4036
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 3956
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3907
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3851
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3847
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3840
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 3698
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3571
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 3569
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3447
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3425
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3421
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3359
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3294
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3286
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3273
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3207
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3130
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3124
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3116
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3031
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3009
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3008
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2879
121/2000 Sb. Autorský zákon 2848
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 2844
1/1993 Sb. Ústava České republiky 2844
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 2817
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2783
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2668
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2609
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2607
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2506
289/1995 Sb. Lesní zákon 2495
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 2487
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2478
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2460
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2387
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 2387
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2367
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2347
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2267
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2264
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2262
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2261
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2239
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2203
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2200
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2198
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2172
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2147
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2142
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2136
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2072
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2035
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 2021
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2014
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 1998
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 1995
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 1965
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 1950
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 1950
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 1939
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 1923
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 1905
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 1887
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 1872
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 1837
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 1835
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 1809
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1784
Přesunout nahoru