Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 89772
262/2006 Sb. Zákoník práce 48249
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31660
183/2006 Sb. Stavební zákon 27106
500/2004 Sb. Správní řád 22552
40/2009 Sb. Trestní zákoník 22382
128/2000 Sb. Zákon o obcích 21785
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 20158
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 19871
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 17620
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 17405
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 17354
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16267
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 15930
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 14331
561/2004 Sb. Školský zákon 13584
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12903
141/1961 Sb. Trestní řád 12404
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11180
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 10450
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 10277
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10107
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 9850
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 9552
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 9299
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8893
177/1996 Sb. Advokátní tarif 8666
254/2001 Sb. Vodní zákon 8443
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8290
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8024
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 7919
280/2009 Sb. Daňový řád 7845
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 7804
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7559
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7351
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 6909
193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6542
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6499
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6384
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6323
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6316
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6008
121/2000 Sb. Autorský zákon 5876
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5745
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 5516
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5458
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5407
458/2000 Sb. Energetický zákon 5357
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5307
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5229
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5201
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5123
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5121
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4904
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4884
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4816
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4753
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4670
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4666
120/2001 Sb. Exekuční řád 4643
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4565
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4544
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4542
289/1995 Sb. Lesní zákon 4347
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4259
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4225
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4096
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4077
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4061
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3948
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 3885
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3867
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3829
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3819
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3749
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3677
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3651
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3574
206/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 3433
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3425
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3390
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3303
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3299
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3234
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3228
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3111
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3073
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3018
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2989
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2986
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2980
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2977
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2898
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2892
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2840
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2829
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2749
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2725
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2704
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2625
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2622
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2610
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2609
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2579
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2577
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2576
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2537
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2519
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2516
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2482
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2434
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2423
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2410
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2395
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2392
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2344
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2326
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 2300
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 2269
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2262
Přesunout nahoru