Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
105767
262/2006 Sb. Zákoník práce
64599
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
38591
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
29369
183/2006 Sb. Stavební zákon
29094
40/2009 Sb. Trestní zákoník
28241
500/2004 Sb. Správní řád
24627
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
21679
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
20035
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
19976
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
19521
141/1961 Sb. Trestní řád
16763
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
14900
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
13145
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
12854
561/2004 Sb. Školský zákon
12082
128/2000 Sb. Zákon o obcích
12069
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
11241
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
10878
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
10310
280/2009 Sb. Daňový řád
9816
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
8884
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
8812
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
8589
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
8498
254/2001 Sb. Vodní zákon
8242
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
7888
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
7524
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
7498
177/1996 Sb. Advokátní tarif
7476
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
7297
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
7220
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
7014
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
6972
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
6938
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
6662
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
6659
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
6584
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
6476
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
6395
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
6154
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
6144
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
6053
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
5948
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
5715
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
5641
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
5413
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
5285
458/2000 Sb. Energetický zákon
5182
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
5170
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
5132
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5105
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5068
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
4968
163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
4938
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
4848
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
4845
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
4649
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4581
120/2001 Sb. Exekuční řád
4492
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
4448
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
4421
121/2000 Sb. Autorský zákon
4415
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
4309
256/2013 Sb. Katastrální zákon
4178
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4155
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
4139
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4079
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4040
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
3957
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
3925
150/2002 Sb. Soudní řád správní
3836
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
3744
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
3662
300/2020 Sb. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
3636
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
3627
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3525
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
3514
240/2000 Sb. Krizový zákon
3479
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3471
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
3454
289/1995 Sb. Lesní zákon
3426
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
3293
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
3276
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
3273
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
3209
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
3177
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3171
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
3169
1/1993 Sb. Ústava České republiky
3132
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3123
211/2020 Sb. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
3086
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
3085
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3072
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
3036
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
3007
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3007
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
2963
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
2933
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
2923
255/2012 Sb. Kontrolní řád
2900
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
2883
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
2865
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
2855
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
2839
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
2835
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
2792
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
2774
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
2772
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
2724
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
2715
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
2634
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
2582
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
2575
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
2567
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
2546
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
2528
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
2490
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
2476
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
2465
Přesunout nahoru