Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
149617
262/2006 Sb. Zákoník práce
119780
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
73852
240/2000 Sb. Krizový zákon
62376
40/2009 Sb. Trestní zákoník
46674
183/2006 Sb. Stavební zákon
30832
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
29160
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
27091
500/2004 Sb. Správní řád
26834
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
24299
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
24204
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
21958
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
20227
141/1961 Sb. Trestní řád
18601
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
17735
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
17025
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
16707
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
16157
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
15885
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
14386
561/2004 Sb. Školský zákon
13893
128/2000 Sb. Zákon o obcích
13688
280/2009 Sb. Daňový řád
13356
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12173
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
12121
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
10663
254/2001 Sb. Vodní zákon
10654
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
10037
106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
9405
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
9382
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
9003
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
8950
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
8881
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
8551
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
8543
71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ...
8482
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
8052
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
7742
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
7629
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
7526
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
7380
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
7376
1/1993 Sb. Ústava České republiky
7372
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
7252
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
7060
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
6897
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
6809
458/2000 Sb. Energetický zákon
6607
177/1996 Sb. Advokátní tarif
6470
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
6406
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
6376
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
6369
120/2001 Sb. Exekuční řád
6167
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5947
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
5910
121/2000 Sb. Autorský zákon
5725
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
5685
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5604
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
5598
84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech
5586
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
5531
150/2002 Sb. Soudní řád správní
5501
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5480
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
5374
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
5276
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny
5199
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu
5088
256/2013 Sb. Katastrální zákon
4840
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
4801
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4756
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
4752
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
4746
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
4737
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4717
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
4684
166/1999 Sb. Veterinární zákon
4680
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
4478
289/1995 Sb. Lesní zákon
4387
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
4379
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
4377
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
4353
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
4304
148/2013 Sb. Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
4282
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
4281
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
4236
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod.
4211
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
4096
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4079
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
4073
135/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
3979
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
3953
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
3944
99/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 241 o výjimce ze zákazu prodeje ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění republiky, resp. s pracovním povolením
3933
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
3910
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
3908
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
3891
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
3862
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
3787
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
3763
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
3689
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
3677
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3660
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
3659
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
3580
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
3578
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
3565
126/2006 Sb. Rozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu
3515
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3463
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
3402
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
3383
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3367
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
3366
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
3354
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
3337
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3310
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
3293
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
3244
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3242
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
3233
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
3180
Přesunout nahoru