Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
117532
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
77978
262/2006 Sb. Zákoník práce
74224
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
37100
40/2009 Sb. Trestní zákoník
36580
183/2006 Sb. Stavební zákon
35346
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
30901
500/2004 Sb. Správní řád
28756
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
23081
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
22980
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
20367
141/1961 Sb. Trestní řád
19026
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
17134
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
16953
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
16938
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
16174
561/2004 Sb. Školský zákon
16098
128/2000 Sb. Zákon o obcích
15985
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14395
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
12475
280/2009 Sb. Daňový řád
12456
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
12378
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
12166
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
11934
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
11587
254/2001 Sb. Vodní zákon
11251
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
11208
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
11183
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
11056
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
10451
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
9913
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
9800
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
9526
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
9220
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
9115
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
9072
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
9039
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
9034
177/1996 Sb. Advokátní tarif
8939
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
8554
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
8522
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
8040
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
7681
458/2000 Sb. Energetický zákon
7471
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
7259
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
7068
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
7054
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
6923
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
6685
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
6657
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
6580
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
6461
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
6219
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
6123
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
6082
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
6023
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
6013
121/2000 Sb. Autorský zákon
6005
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5809
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
5808
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
5658
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
5645
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5610
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
5562
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
5480
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
5425
358/2019 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
5386
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
5343
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
5284
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
5273
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
5271
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
5264
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
5247
120/2001 Sb. Exekuční řád
5232
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
5213
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
5183
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
5157
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4900
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
4899
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4838
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
4632
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
4613
150/2002 Sb. Soudní řád správní
4577
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
4514
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
4488
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
4454
289/1995 Sb. Lesní zákon
4421
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
4382
1/1993 Sb. Ústava České republiky
4309
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4300
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
4294
255/2012 Sb. Kontrolní řád
4287
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
4227
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4221
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
4210
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
4177
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
4073
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
4037
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
4028
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
3990
166/1999 Sb. Veterinární zákon
3964
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
3883
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
3864
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3860
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
3837
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3784
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
3773
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3758
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
3653
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3635
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
3622
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3594
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
3582
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
3509
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
3498
300/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
3483
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
3459
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
3449
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
3422
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
3395
Přesunout nahoru