Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 70614
262/2006 Sb. Zákoník práce 47372
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 25008
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 24622
183/2006 Sb. Stavební zákon 22403
40/2009 Sb. Trestní zákoník 19081
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 17548
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 17461
500/2004 Sb. Správní řád 17041
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 16031
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 13326
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 12718
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 12523
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 12364
141/1961 Sb. Trestní řád 10944
128/2000 Sb. Zákon o obcích 10324
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9283
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 9109
561/2004 Sb. Školský zákon 8982
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 8617
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 7752
254/2001 Sb. Vodní zákon 7158
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6796
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6720
280/2009 Sb. Daňový řád 6672
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 6615
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6471
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 6437
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6429
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6400
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 6193
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 6087
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6023
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 5977
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 5518
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5421
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5393
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5377
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5002
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 4989
458/2000 Sb. Energetický zákon 4981
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 4953
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4771
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4516
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4440
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4407
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4393
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 4335
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4297
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 4155
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4144
120/2001 Sb. Exekuční řád 4044
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3994
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3988
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 3973
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3943
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 3778
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3700
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3659
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3588
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3520
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3496
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3449
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3435
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3404
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3393
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3391
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3345
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3314
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3261
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3249
121/2000 Sb. Autorský zákon 3238
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3133
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3083
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3055
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2849
1/1993 Sb. Ústava České republiky 2848
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2828
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 2808
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2742
289/1995 Sb. Lesní zákon 2701
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2696
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2675
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 2641
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2590
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 2572
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2558
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2554
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2549
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2541
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 2536
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2500
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2456
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2433
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2433
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2373
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2358
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2329
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2298
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2253
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2239
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2232
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2221
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2161
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2157
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2151
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2151
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2123
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2074
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2069
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 2033
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 2032
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2020
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2013
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 1954
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 1941
82/2018 Sb. Vyhláška o kybernetické bezpečnosti 1932
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 1931
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1927
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 1841
Přesunout nahoru