Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 91062
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 61628
262/2006 Sb. Zákoník práce 59206
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 30316
183/2006 Sb. Stavební zákon 29664
40/2009 Sb. Trestní zákoník 28563
500/2004 Sb. Správní řád 24855
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 24589
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 20164
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 19885
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 19225
128/2000 Sb. Zákon o obcích 17303
141/1961 Sb. Trestní řád 15503
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15300
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 15288
561/2004 Sb. Školský zákon 15209
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 14944
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 13959
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 13911
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 13710
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 13404
254/2001 Sb. Vodní zákon 10272
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10066
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 9936
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 9891
280/2009 Sb. Daňový řád 9830
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9604
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 9503
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 9477
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 9262
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8798
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8466
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 8440
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7884
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7789
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7549
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7518
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7468
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 7423
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 7081
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6838
458/2000 Sb. Energetický zákon 6580
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6440
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6377
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 6077
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 6054
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6006
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5808
121/2000 Sb. Autorský zákon 5548
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 5435
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5378
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5261
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5236
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 5179
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5156
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 5084
256/2013 Sb. Katastrální zákon 5060
120/2001 Sb. Exekuční řád 4990
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4983
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4901
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4735
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4720
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4679
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4667
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4626
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4610
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4565
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4493
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4467
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4432
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4407
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4395
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4369
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4280
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 4274
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4270
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4209
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 4144
333/2018 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 4105
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 4069
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4047
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 4045
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 4037
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3989
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3989
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3928
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 3819
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3735
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3689
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3642
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 3618
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3564
289/1995 Sb. Lesní zákon 3557
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3549
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3531
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3525
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3431
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3412
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 3382
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3376
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3351
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3303
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3256
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3254
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3246
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3236
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 3204
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3144
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3135
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3129
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 3128
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3087
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3062
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 3053
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3006
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3001
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2991
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 2980
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2958
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2930
Přesunout nahoru