Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 85950
262/2006 Sb. Zákoník práce 63753
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 61494
183/2006 Sb. Stavební zákon 34133
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 30566
40/2009 Sb. Trestní zákoník 26800
500/2004 Sb. Správní řád 24953
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 20655
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 20386
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 19795
561/2004 Sb. Školský zákon 16800
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15994
128/2000 Sb. Zákon o obcích 15014
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 14964
141/1961 Sb. Trestní řád 13980
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 13376
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 13196
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 13106
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 12356
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 12251
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 11307
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 11041
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 11000
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 10844
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 10550
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 10045
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 9833
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 9493
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 9443
280/2009 Sb. Daňový řád 9231
254/2001 Sb. Vodní zákon 8918
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 8417
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 8338
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 8315
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 8187
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7894
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7889
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 7867
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7505
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 7250
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6987
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6918
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6793
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6487
458/2000 Sb. Energetický zákon 6434
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6398
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6363
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 6268
120/2001 Sb. Exekuční řád 6221
177/1996 Sb. Advokátní tarif 6189
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 6161
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 6151
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6077
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 5990
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5797
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5563
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5501
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 5372
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5349
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5345
1/1993 Sb. Ústava České republiky 5331
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 5277
256/2013 Sb. Katastrální zákon 5214
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 5178
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 5163
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 5143
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5092
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5089
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 5024
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 5015
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4905
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4902
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 4879
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4875
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 4853
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4836
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4723
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4703
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 4667
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 4586
121/2000 Sb. Autorský zákon 4541
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4528
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4496
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 4485
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4457
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4424
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 4420
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4305
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 4144
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 4010
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3998
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3989
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3985
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3969
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3904
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3848
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3836
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 3732
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 3698
463/2017 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 3668
Přesunout nahoru