Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
163042
262/2006 Sb. Zákoník práce
67737
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
35641
40/2009 Sb. Trestní zákoník
34629
183/2006 Sb. Stavební zákon
31847
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
29119
500/2004 Sb. Správní řád
27774
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
27210
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
27116
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
23676
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
21240
141/1961 Sb. Trestní řád
18889
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
17290
128/2000 Sb. Zákon o obcích
17094
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
15784
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
15460
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
14737
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
13774
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12893
561/2004 Sb. Školský zákon
11712
280/2009 Sb. Daňový řád
11124
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
10066
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
10029
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
9838
254/2001 Sb. Vodní zákon
9782
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
9719
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
9710
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
9089
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
8733
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
8543
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
8461
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
8323
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
8253
177/1996 Sb. Advokátní tarif
8101
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
8080
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
7927
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
7663
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
7549
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
7523
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
7373
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
7300
300/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
7230
458/2000 Sb. Energetický zákon
7150
121/2000 Sb. Autorský zákon
6582
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
6469
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
6449
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
5975
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
5921
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
5866
150/2002 Sb. Soudní řád správní
5807
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
5747
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
5660
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
5639
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
5637
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
5607
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5518
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
5505
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
5480
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
5461
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5381
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
5248
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5069
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
5050
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4962
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
4960
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
4936
120/2001 Sb. Exekuční řád
4925
1/1993 Sb. Ústava České republiky
4878
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
4663
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
4623
289/1995 Sb. Lesní zákon
4573
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
4493
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
4477
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
4454
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4333
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
4268
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
4264
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
4250
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
4211
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4158
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4120
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
4040
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
4013
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
3988
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
3974
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
3956
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
3933
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
3926
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
3915
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
3885
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
3873
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
3666
255/2012 Sb. Kontrolní řád
3611
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
3598
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3581
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
3575
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
3497
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3467
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
3306
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3277
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
3276
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
3275
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3233
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3189
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
3165
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
3154
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
3103
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
3083
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
3074
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
3050
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
3037
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
3014
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
3012
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
3001
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
2999
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
2989
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
2982
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
2928
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
2908
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
2902
Přesunout nahoru