Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.
Seřazeno od nejžádanějšího.

 
Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
116942
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
79552
262/2006 Sb. Zákoník práce
73111
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
36374
40/2009 Sb. Trestní zákoník
36063
183/2006 Sb. Stavební zákon
35014
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
29755
500/2004 Sb. Správní řád
28573
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
22720
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
22692
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
20605
141/1961 Sb. Trestní řád
18501
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
16858
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
16828
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
16794
128/2000 Sb. Zákon o obcích
15990
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
15989
561/2004 Sb. Školský zákon
15657
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
14165
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
12514
280/2009 Sb. Daňový řád
12257
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
11791
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
11654
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
11468
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
11181
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
10888
254/2001 Sb. Vodní zákon
10869
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
10861
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
10704
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
10240
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
9740
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
9663
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
9364
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
9209
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
9138
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
9015
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
8924
177/1996 Sb. Advokátní tarif
8722
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
8409
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
8371
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
8056
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
7942
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
7678
458/2000 Sb. Energetický zákon
7377
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
7031
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
6893
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
6838
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
6823
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
6550
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
6479
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
6476
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
6293
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
6097
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
5997
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
5966
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
5950
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
5824
121/2000 Sb. Autorský zákon
5773
256/2013 Sb. Katastrální zákon
5681
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
5616
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
5605
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
5561
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
5462
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
5411
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
5372
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
5366
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
5363
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
5256
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
5183
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
5142
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
5138
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
5124
120/2001 Sb. Exekuční řád
5115
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
5061
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
5045
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
5029
358/2019 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
4942
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
4902
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
4873
378/2007 Sb. Zákon o léčivech
4868
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
4582
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
4577
150/2002 Sb. Soudní řád správní
4552
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách
4479
289/1995 Sb. Lesní zákon
4404
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
4382
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
4379
1/1993 Sb. Ústava České republiky
4308
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
4303
255/2012 Sb. Kontrolní řád
4279
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
4250
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4221
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
4188
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti
4177
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích
4131
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
4106
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
4081
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
4002
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
3972
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
3963
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
3903
166/1999 Sb. Veterinární zákon
3875
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
3827
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
3799
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
3756
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
3741
240/2000 Sb. Krizový zákon
3741
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv
3719
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3688
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
3663
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
3551
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
3549
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
3473
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
3448
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
3443
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
3442
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
3433
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
3428
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
3363
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
3362
Přesunout nahoru