Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 64851
262/2006 Sb. Zákoník práce 37804
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 23784
183/2006 Sb. Stavební zákon 21377
500/2004 Sb. Správní řád 16305
40/2009 Sb. Trestní zákoník 15821
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 15502
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 15165
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 14440
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 14157
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 14081
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 10594
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 10435
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 9997
141/1961 Sb. Trestní řád 9261
128/2000 Sb. Zákon o obcích 8379
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 8184
254/2001 Sb. Vodní zákon 7921
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 7914
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 7879
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 6837
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 6660
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 6407
280/2009 Sb. Daňový řád 6300
561/2004 Sb. Školský zákon 6227
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 6223
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 5757
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5720
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 5557
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5534
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 5369
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 5303
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 5011
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 4997
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 4774
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 4728
458/2000 Sb. Energetický zákon 4668
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 4649
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4405
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 4354
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 4353
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4300
120/2001 Sb. Exekuční řád 4212
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4209
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4187
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 4150
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4131
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 4113
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3949
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3880
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 3802
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3796
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 3730
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 3729
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3695
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 3641
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3610
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3528
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3486
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3473
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 3466
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3287
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 3259
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3252
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3242
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3235
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3155
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3139
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3081
121/2000 Sb. Autorský zákon 3009
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 2987
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2869
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 2865
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2822
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2682
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2680
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 2635
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2565
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2556
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 2533
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2427
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 2410
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2389
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 2389
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2375
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2351
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 2329
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2326
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2295
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2261
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2259
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2249
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2225
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2208
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2196
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 2180
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 2156
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2145
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2128
289/1995 Sb. Lesní zákon 2125
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2093
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2081
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2072
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2046
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2046
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2030
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 2020
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 2000
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 1921
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 1914
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 1874
1/1993 Sb. Ústava České republiky 1874
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 1844
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 1839
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 1835
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 1834
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 1734
366/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 1734
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 1712
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 1710
Přesunout nahoru