Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 72815
262/2006 Sb. Zákoník práce 41690
183/2006 Sb. Stavební zákon 23607
40/2009 Sb. Trestní zákoník 23016
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 22346
500/2004 Sb. Správní řád 20716
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 18773
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 18557
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 18157
561/2004 Sb. Školský zákon 16984
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 16505
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16355
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 16274
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 14788
141/1961 Sb. Trestní řád 13908
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 13869
128/2000 Sb. Zákon o obcích 13792
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12424
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10898
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10304
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8945
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 8867
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8618
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 7803
254/2001 Sb. Vodní zákon 7590
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7528
280/2009 Sb. Daňový řád 7336
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7210
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 7124
1/1993 Sb. Ústava České republiky 7112
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 6942
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6777
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6712
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6681
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 6121
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6046
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 6027
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 5816
458/2000 Sb. Energetický zákon 5747
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5734
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 5592
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5572
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5441
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 5392
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5221
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5133
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 5107
121/2000 Sb. Autorský zákon 5015
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4978
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4941
120/2001 Sb. Exekuční řád 4935
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 4934
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4855
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4790
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4777
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 4753
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4670
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4600
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4525
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4467
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4455
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4362
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4287
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4274
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 4223
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 4158
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 4149
177/1996 Sb. Advokátní tarif 4092
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4061
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4051
289/1995 Sb. Lesní zákon 3913
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3908
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3839
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3824
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 3807
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 3709
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3683
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 3671
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3567
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3524
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3518
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3486
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 3465
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3431
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3405
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3391
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3388
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3351
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 3349
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 3348
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3346
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3322
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 3310
79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 3288
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3264
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3165
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3145
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon 3120
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3111
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3090
Přesunout nahoru