Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 94413
262/2006 Sb. Zákoník práce 57492
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 31135
183/2006 Sb. Stavební zákon 29095
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27297
40/2009 Sb. Trestní zákoník 26503
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 23910
500/2004 Sb. Správní řád 22997
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 21256
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 21152
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 19047
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 18068
561/2004 Sb. Školský zákon 15278
141/1961 Sb. Trestní řád 15155
128/2000 Sb. Zákon o obcích 14689
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 13979
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 13097
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 12956
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11750
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 11472
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 11090
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 10418
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 9849
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 8871
254/2001 Sb. Vodní zákon 8633
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8590
280/2009 Sb. Daňový řád 8372
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8175
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8037
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7918
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7676
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7246
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7116
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7096
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 7002
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6783
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6766
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6650
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6623
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6490
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6379
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6319
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 6031
458/2000 Sb. Energetický zákon 5948
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5902
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5769
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5750
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5507
121/2000 Sb. Autorský zákon 5411
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5305
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5261
120/2001 Sb. Exekuční řád 5248
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 5247
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5075
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5071
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 5071
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4998
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4895
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4877
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4835
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4825
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4635
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4535
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4497
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4370
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4286
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4272
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4260
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4254
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4145
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4092
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4064
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3963
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3951
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3910
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3908
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3898
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3870
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3854
150/2002 Sb. Soudní řád správní 3838
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3830
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 3784
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3770
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3644
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3539
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3526
289/1995 Sb. Lesní zákon 3516
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 3392
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3330
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3315
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3296
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 3289
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3272
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3193
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3129
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3125
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3105
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3085
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3061
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2985
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2954
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2929
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2928
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2901
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2873
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 2873
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2826
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2758
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2744
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2710
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2704
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2667
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2584
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2575
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2570
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 2569
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2541
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2539
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon 2507
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2492
Přesunout nahoru