Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 60945
262/2006 Sb. Zákoník práce 33744
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 19789
183/2006 Sb. Stavební zákon 17993
40/2009 Sb. Trestní zákoník 17200
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 16735
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 16383
500/2004 Sb. Správní řád 15696
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 15687
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 15141
561/2004 Sb. Školský zákon 13108
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 12485
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 12421
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 10872
141/1961 Sb. Trestní řád 10646
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 10067
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 9599
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 9482
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 9140
128/2000 Sb. Zákon o obcích 8821
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 7664
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 7570
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 6840
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6055
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 5853
280/2009 Sb. Daňový řád 5764
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 5606
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 5583
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5489
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 5458
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 5316
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 5198
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5147
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5144
120/2001 Sb. Exekuční řád 5143
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 5103
254/2001 Sb. Vodní zákon 5033
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 4989
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 4836
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 4566
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 4537
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4509
458/2000 Sb. Energetický zákon 4441
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 4423
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 4238
177/1996 Sb. Advokátní tarif 4188
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 4180
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4102
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4058
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 3940
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3865
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3834
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3649
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3633
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3623
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3608
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 3605
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 3603
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 3598
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3546
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3540
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3523
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 3518
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3495
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3464
121/2000 Sb. Autorský zákon 3432
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 3397
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3372
79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 3348
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3283
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 3190
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 3187
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 3184
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3139
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3119
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3118
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3043
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 2970
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2872
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2866
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví 2805
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 2796
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2772
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2737
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 2680
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2674
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2668
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2651
1/1993 Sb. Ústava České republiky 2634
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2627
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 2591
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 2560
48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 2528
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2502
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2457
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2439
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 2402
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2390
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2320
270/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 2279
Přesunout nahoru