Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 89557
262/2006 Sb. Zákoník práce 47986
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31736
183/2006 Sb. Stavební zákon 26934
40/2009 Sb. Trestní zákoník 22611
500/2004 Sb. Správní řád 22589
128/2000 Sb. Zákon o obcích 22164
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 20164
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 19851
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 18372
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 17416
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 17122
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16167
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 15889
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 14496
561/2004 Sb. Školský zákon 13374
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12738
141/1961 Sb. Trestní řád 12401
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11195
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 10424
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 10195
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10045
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 9869
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 9813
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 9338
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8901
177/1996 Sb. Advokátní tarif 8631
254/2001 Sb. Vodní zákon 8505
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8274
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8036
280/2009 Sb. Daňový řád 7896
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 7810
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 7762
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7459
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7306
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 6830
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6576
193/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6482
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6383
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6335
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6255
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5967
121/2000 Sb. Autorský zákon 5845
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 5805
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5493
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 5456
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5449
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5292
458/2000 Sb. Energetický zákon 5249
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5236
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5144
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5134
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5106
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4912
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4864
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4820
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4768
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4668
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4644
120/2001 Sb. Exekuční řád 4603
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4551
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4538
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4486
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4232
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4192
289/1995 Sb. Lesní zákon 4184
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4131
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4056
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4029
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3896
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 3892
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3869
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3842
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3837
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3741
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3622
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3617
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3569
206/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 3472
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3443
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3380
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3301
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3284
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3218
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3192
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3086
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3047
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2996
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2994
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2973
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2966
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2953
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2907
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2903
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2841
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2812
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2770
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 2717
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2690
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2648
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2642
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2624
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2605
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2585
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2566
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2549
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2539
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2537
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2499
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2481
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2410
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2398
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2398
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2381
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2333
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2325
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 2314
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2284
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 2281
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2263
Přesunout nahoru