Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 104683
262/2006 Sb. Zákoník práce 60348
183/2006 Sb. Stavební zákon 29135
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 28500
40/2009 Sb. Trestní zákoník 26627
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 26186
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 25951
500/2004 Sb. Správní řád 25376
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 22920
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 19934
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 18597
141/1961 Sb. Trestní řád 16845
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 15096
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14632
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 13964
561/2004 Sb. Školský zákon 13459
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12979
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12039
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11397
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 10793
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9502
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 9220
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 9031
280/2009 Sb. Daňový řád 8335
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8252
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8243
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8242
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 8221
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 7938
254/2001 Sb. Vodní zákon 7753
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7717
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7688
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7460
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7094
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6914
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 6903
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6692
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6658
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 6515
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6354
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6339
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 6241
458/2000 Sb. Energetický zákon 6181
121/2000 Sb. Autorský zákon 5644
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5505
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5447
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5433
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5404
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5385
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5198
256/2013 Sb. Katastrální zákon 5198
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5182
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5134
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5081
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 5043
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5040
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 5006
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4722
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4708
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4692
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4634
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4627
120/2001 Sb. Exekuční řád 4605
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4536
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4522
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4480
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4425
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 4374
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4266
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4033
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3954
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3921
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3888
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3822
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3767
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3752
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3748
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3734
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3620
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3595
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3557
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 3538
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3525
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3449
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3431
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3413
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3276
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3269
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3252
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3217
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3173
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3173
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 3172
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3160
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3148
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3096
166/1999 Sb. Veterinární zákon 3077
289/1995 Sb. Lesní zákon 3074
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 3070
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3032
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 3012
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2975
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2972
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2950
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2948
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 2851
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2847
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2839
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2835
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2794
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2785
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2771
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2751
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 2692
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2690
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2587
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2569
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 2549
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 2533
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 2522
Přesunout nahoru