Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 113690
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 72067
262/2006 Sb. Zákoník práce 59579
40/2009 Sb. Trestní zákoník 35349
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 31915
183/2006 Sb. Stavební zákon 31686
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 29320
500/2004 Sb. Správní řád 26852
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 25208
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 21713
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 19428
141/1961 Sb. Trestní řád 18220
128/2000 Sb. Zákon o obcích 16704
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15485
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 15418
561/2004 Sb. Školský zákon 15121
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 14293
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14214
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 13249
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 11918
280/2009 Sb. Daňový řád 11709
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 11091
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 10319
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 9896
254/2001 Sb. Vodní zákon 9497
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 9238
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 9154
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8908
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8860
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8690
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 8083
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 8050
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 7907
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7818
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7446
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 7421
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 7328
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7280
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7141
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 7076
458/2000 Sb. Energetický zákon 6858
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6240
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 6130
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 6003
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 5993
120/2001 Sb. Exekuční řád 5971
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5950
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5738
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5659
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5633
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5550
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5547
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 5544
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 5464
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 5446
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5386
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 5339
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5301
121/2000 Sb. Autorský zákon 5151
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 5103
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 5034
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4881
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4841
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4839
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4832
289/1995 Sb. Lesní zákon 4747
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4734
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4654
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4643
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4605
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4580
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4548
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4526
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4436
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4430
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 4378
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 4377
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4139
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4072
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 4062
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 4009
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3947
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3849
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3796
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3767
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3742
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3733
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3718
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3589
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3571
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3529
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3466
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 3464
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3463
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3315
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3285
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3275
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3255
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3219
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3207
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3195
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3132
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3089
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3075
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 3074
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3069
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3046
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 3017
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2989
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 2989
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2948
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2933
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 2896
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2889
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2843
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2836
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 2833
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 2783
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2783
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2711
Přesunout nahoru