Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 48449
262/2006 Sb. Zákoník práce 26455
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 21156
183/2006 Sb. Stavební zákon 15502
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 14752
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 14047
500/2004 Sb. Správní řád 13137
40/2009 Sb. Trestní zákoník 11966
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 11925
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 11618
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 11457
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 9944
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 9703
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 8848
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 8847
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 8393
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 7801
141/1961 Sb. Trestní řád 7118
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 7059
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 7036
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 6682
128/2000 Sb. Zákon o obcích 6389
561/2004 Sb. Školský zákon 6176
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 5949
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 5373
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5126
280/2009 Sb. Daňový řád 5029
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 4805
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 4727
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 4687
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 4686
458/2000 Sb. Energetický zákon 4627
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 4534
254/2001 Sb. Vodní zákon 4479
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 4401
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 4039
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 4032
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 3971
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 3952
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 3895
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3886
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 3871
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3760
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3728
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 3643
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 3569
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3566
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 3566
177/1996 Sb. Advokátní tarif 3431
120/2001 Sb. Exekuční řád 3412
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3239
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3228
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 3213
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3177
121/2000 Sb. Autorský zákon 3026
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3025
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 2996
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 2988
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2957
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 2925
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 2855
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 2849
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 2829
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 2817
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 2811
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 2767
168/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 2762
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 2731
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 2714
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 2709
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 2610
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2585
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 2560
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2558
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2518
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2315
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2302
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 2285
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2284
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2138
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 2103
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2061
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2044
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2035
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 2022
289/1995 Sb. Lesní zákon 2021
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2013
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 1959
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 1958
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 1958
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 1930
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 1926
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 1894
79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 1877
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 1853
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 1833
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 1797
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 1746
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 1736
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 1702
Přesunout nahoru