Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 91018
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 55640
262/2006 Sb. Zákoník práce 48924
183/2006 Sb. Stavební zákon 30305
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 28247
40/2009 Sb. Trestní zákoník 28168
500/2004 Sb. Správní řád 24356
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 22620
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 18645
561/2004 Sb. Školský zákon 17311
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 16670
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 16414
141/1961 Sb. Trestní řád 14626
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 13501
128/2000 Sb. Zákon o obcích 13253
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12257
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 12164
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 11947
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11489
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 11345
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 11225
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 10894
280/2009 Sb. Daňový řád 10767
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 10184
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 9268
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8866
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8733
254/2001 Sb. Vodní zákon 8349
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 8070
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7866
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7338
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6870
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6866
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6864
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 6859
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6815
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6293
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6085
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5985
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 5908
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 5723
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 5526
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5459
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5441
120/2001 Sb. Exekuční řád 5402
458/2000 Sb. Energetický zákon 5366
121/2000 Sb. Autorský zákon 5272
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 5262
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 5222
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5190
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5190
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 5169
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5139
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5136
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5081
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4927
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4818
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 4722
1/1993 Sb. Ústava České republiky 4672
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4648
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4590
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4585
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4541
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4537
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4485
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4394
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 4355
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 4327
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 4315
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4309
150/2002 Sb. Soudní řád správní 4154
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4151
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4146
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4132
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4028
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3963
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3935
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3904
289/1995 Sb. Lesní zákon 3903
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3852
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3849
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 3809
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3753
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 3739
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3712
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3690
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3627
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3602
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3482
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3478
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3478
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3459
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3442
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3434
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 3369
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 3269
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3240
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 3227
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 3210
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 3152
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3147
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3119
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 3068
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2980
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2976
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2925
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2914
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2889
240/2000 Sb. Krizový zákon 2871
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 2753
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 2734
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2734
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 2723
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2659
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2611
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 2592
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 2579
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 2568
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 2509
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 2498
Přesunout nahoru