Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 79094
262/2006 Sb. Zákoník práce 41228
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 37148
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 26093
40/2009 Sb. Trestní zákoník 23546
183/2006 Sb. Stavební zákon 22545
500/2004 Sb. Správní řád 21106
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 20108
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 18707
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 18401
561/2004 Sb. Školský zákon 16499
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 15864
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 15342
141/1961 Sb. Trestní řád 13913
128/2000 Sb. Zákon o obcích 13803
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 12725
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 12136
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10952
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 10931
280/2009 Sb. Daňový řád 9820
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9715
254/2001 Sb. Vodní zákon 8638
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 8312
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 8110
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 8022
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 7915
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 7898
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 7893
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 7811
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7687
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 7246
458/2000 Sb. Energetický zákon 6480
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 6355
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6317
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 6244
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 6141
121/2000 Sb. Autorský zákon 5752
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5682
120/2001 Sb. Exekuční řád 5667
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 5547
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5458
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 5436
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5420
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 5400
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5224
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 5171
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 5170
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5141
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 5129
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 5096
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5094
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4975
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4962
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4931
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4839
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4825
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4820
289/1995 Sb. Lesní zákon 4759
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 4729
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4601
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4548
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4522
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 4465
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 4433
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 4333
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4319
177/1996 Sb. Advokátní tarif 4314
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4298
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4294
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4233
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4223
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4119
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4087
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 4013
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3992
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3972
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3967
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3929
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3919
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3903
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3883
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3780
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 3719
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3693
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3627
150/2002 Sb. Soudní řád správní 3590
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 3587
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3577
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3546
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty 3540
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3465
79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 3362
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3359
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3191
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3187
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3177
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3102
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 3063
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 3062
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3035
Přesunout nahoru