Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 65256
262/2006 Sb. Zákoník práce 43852
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 23795
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 22064
183/2006 Sb. Stavební zákon 20906
40/2009 Sb. Trestní zákoník 17875
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 16313
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 15955
500/2004 Sb. Správní řád 15741
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 14943
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 11763
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11669
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 11273
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 11248
141/1961 Sb. Trestní řád 10106
128/2000 Sb. Zákon o obcích 8754
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 8593
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 8075
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 7940
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 7040
561/2004 Sb. Školský zákon 6990
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 6979
254/2001 Sb. Vodní zákon 6685
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6473
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6222
280/2009 Sb. Daňový řád 6100
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6043
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 5959
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 5913
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 5761
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 5744
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 5651
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5587
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 5565
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 4980
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 4967
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 4963
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 4942
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 4883
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 4669
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 4662
458/2000 Sb. Energetický zákon 4629
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4232
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4193
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4050
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4016
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4002
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 3948
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3919
120/2001 Sb. Exekuční řád 3873
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 3835
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3758
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3750
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 3747
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 3687
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 3559
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 3514
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 3428
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3346
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3330
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3304
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 3278
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3168
256/2013 Sb. Katastrální zákon 3155
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 3148
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3074
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 3013
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 3013
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 2983
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 2976
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 2974
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 2911
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2878
1/1993 Sb. Ústava České republiky 2818
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 2801
121/2000 Sb. Autorský zákon 2800
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 2736
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 2702
150/2002 Sb. Soudní řád správní 2569
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2517
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2497
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 2493
289/1995 Sb. Lesní zákon 2463
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 2407
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 2398
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2357
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 2315
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 2313
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 2307
398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 2268
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2230
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2213
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 2197
255/2012 Sb. Kontrolní řád 2166
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2163
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2142
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2120
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 2109
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2092
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2086
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 2050
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2050
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 2029
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 1978
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1972
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 1957
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 1942
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 1931
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 1914
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 1904
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 1877
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 1862
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 1853
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 1848
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 1839
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 1783
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 1782
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 1767
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1736
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 1731
Přesunout nahoru