Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 90240
262/2006 Sb. Zákoník práce 47295
183/2006 Sb. Stavební zákon 26039
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 24875
40/2009 Sb. Trestní zákoník 23607
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 23434
500/2004 Sb. Správní řád 22324
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 21728
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 19663
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 18761
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 17232
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 15925
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 13444
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 13432
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12847
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12580
141/1961 Sb. Trestní řád 12468
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11138
561/2004 Sb. Školský zákon 11002
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 10764
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 10459
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 9638
79/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 8893
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 8785
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 8671
340/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 8321
280/2009 Sb. Daňový řád 8203
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 8159
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 7513
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 7509
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 7149
254/2001 Sb. Vodní zákon 7021
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 7003
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 6669
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6659
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6655
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 6639
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 6089
1/1993 Sb. Ústava České republiky 6067
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5981
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5960
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 5923
256/2013 Sb. Katastrální zákon 5919
121/2000 Sb. Autorský zákon 5835
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5804
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 5788
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 5750
458/2000 Sb. Energetický zákon 5614
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5579
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 5568
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5379
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5334
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5312
150/2002 Sb. Soudní řád správní 5171
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 5162
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 5120
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5103
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 4942
120/2001 Sb. Exekuční řád 4837
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4720
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 4700
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 4587
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4508
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 4505
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 4493
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 4473
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4388
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4374
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 4354
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 4328
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 4289
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4271
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 4122
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4107
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 4105
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 4099
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4094
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 4087
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3919
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3893
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3854
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3812
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 3790
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 3721
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 3698
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3581
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 3561
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3550
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3496
166/1999 Sb. Veterinární zákon 3456
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 3455
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 3452
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 3425
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 3401
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3383
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3355
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 3347
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3338
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 3278
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 3230
Přesunout nahoru