Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 81487
262/2006 Sb. Zákoník práce 46087
183/2006 Sb. Stavební zákon 27686
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27372
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 24826
500/2004 Sb. Správní řád 24391
40/2009 Sb. Trestní zákoník 23277
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 18483
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 18200
561/2004 Sb. Školský zákon 16729
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 15582
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 15482
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 13446
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 13233
141/1961 Sb. Trestní řád 13131
128/2000 Sb. Zákon o obcích 12116
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 11696
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 11382
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 11199
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 10736
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 9505
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 9417
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 8811
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8623
254/2001 Sb. Vodní zákon 8328
280/2009 Sb. Daňový řád 8263
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8034
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7953
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7635
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 6662
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6655
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 6606
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6237
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 6215
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 6199
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 6141
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 5969
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 5902
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 5794
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 5720
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 5638
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5491
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5460
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 5405
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5397
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 5362
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 5282
177/1996 Sb. Advokátní tarif 5234
120/2001 Sb. Exekuční řád 5199
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 5195
121/2000 Sb. Autorský zákon 5174
458/2000 Sb. Energetický zákon 5162
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5073
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5052
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4881
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 4552
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 4528
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 4489
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 4432
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 4374
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 4344
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 4268
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4227
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4192
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 4147
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 4114
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 4076
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 4067
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4066
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4011
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 4005
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3851
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 3836
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3766
150/2002 Sb. Soudní řád správní 3754
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3750
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 3715
255/2012 Sb. Kontrolní řád 3659
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 3624
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 3581
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3576
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3555
1/1993 Sb. Ústava České republiky 3474
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3444
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3400
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3390
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3389
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3381
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3380
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3357
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3305
503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 3287
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3145
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3030
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 2943
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 2861
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2830
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 2824
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2824
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 2822
289/1995 Sb. Lesní zákon 2797
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2782
405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 2781
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 2759
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 2677
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 2675
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2673
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 2670
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 2648
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 2612
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2582
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 2571
240/2000 Sb. Krizový zákon 2548
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 2540
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2520
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2517
590/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 2476
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 2445
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2423
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2402
Přesunout nahoru