Přejít na PLUS

Nejpoužívanější předpisy

Seznam 120 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc.

Seřazeno od nejžádanějšího.

Číslo Název předpisu Návštěv
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) 103152
262/2006 Sb. Zákoník práce 57277
40/2009 Sb. Trestní zákoník 30019
183/2006 Sb. Stavební zákon 28909
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 28009
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 27462
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 26891
500/2004 Sb. Správní řád 26129
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 23710
128/2000 Sb. Zákon o obcích 21714
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 21600
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích 20305
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 19891
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 18127
141/1961 Sb. Trestní řád 15628
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 14233
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 14117
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 13688
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 12613
561/2004 Sb. Školský zákon 12227
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 12035
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 11603
254/2001 Sb. Vodní zákon 10973
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 9726
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 9688
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 9653
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 9613
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 9476
280/2009 Sb. Daňový řád 8981
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 8740
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 8513
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 8406
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 8141
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 8095
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 7929
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 7867
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 7721
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 7432
177/1996 Sb. Advokátní tarif 7126
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 6968
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 6942
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 6661
458/2000 Sb. Energetický zákon 6590
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 6432
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 6418
121/2000 Sb. Autorský zákon 6148
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 6126
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 5993
150/2002 Sb. Soudní řád správní 5886
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 5639
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 5518
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 5402
1/1993 Sb. Ústava České republiky 5382
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 5297
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 5295
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 5261
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5215
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 5091
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 5090
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 5083
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 5021
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 4939
120/2001 Sb. Exekuční řád 4885
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 4815
256/2013 Sb. Katastrální zákon 4802
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 4592
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 4392
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 4383
255/2012 Sb. Kontrolní řád 4333
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 4277
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 4176
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 4175
6/2002 Sb. Zákon o soudech a soudcích 4104
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 4000
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 3982
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 3940
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 3932
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 3844
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 3832
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 3790
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 3760
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 3753
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 3720
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 3717
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 3666
289/1995 Sb. Lesní zákon 3630
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 3630
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 3625
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 3618
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 3591
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 3545
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 3433
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 3386
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 3365
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 3362
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 3291
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 3203
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 3167
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 3157
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 3106
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 3100
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 3078
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 3035
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii 3029
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 2991
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 2974
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 2970
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 2935
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 2932
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 2927
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 2896
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 2873
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 2863
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 2840
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích 2830
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 2761
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu 2741
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 2740
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 2737
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících 2686
Přesunout nahoru