Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1560 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.2002
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 01.12.2012
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 01.09.1997
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 05.08.2005
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.01.2016
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 01.10.2015
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 15.07.2013
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci 01.01.2003
44/1988 Sb. Horní zákon 01.07.1988
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 01.05.2006
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny 13.08.1992
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 16.01.1992
48/2011 Sb. Vyhláška o stanovení tříd ochrany 08.03.2011
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.04.2016
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 01.03.2016
437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 01.01.2017
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
200/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2019
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
199/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.09.2019
73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 01.09.2012
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.06.2002
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 12.02.2008
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.09.2008
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 01.05.2004
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.03.2003
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 01.01.2012
45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti 01.03.2019
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 01.07.1989
257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 01.09.2009
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně 12.07.2002
262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 01.08.2012
172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
 
...