Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1548 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.2002
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 01.09.1997
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 01.10.2015
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 01.12.2012
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.01.2016
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 16.01.1992
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci 01.01.2003
44/1988 Sb. Horní zákon 01.07.1988
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny 13.08.1992
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 05.08.2005
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 15.07.2013
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 01.05.2006
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 12.02.2008
172/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
327/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod 01.01.2019
48/2011 Sb. Vyhláška o stanovení tříd ochrany 08.03.2011
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.04.2016
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 10.05.2000
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 01.09.2012
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 01.05.2004
22/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 01.07.1989
392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.01.2004
143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 01.06.2012
262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 01.08.2012
383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 01.01.2013
57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 01.03.2016
315/2018 Sb. Vyhláška o strategickém hlukovém mapování 20.12.2018
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.09.2008
298/2005 Sb. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 01.08.2005
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 01.07.1989
 
...