Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1521 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 01.12.2012
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
44/1988 Sb. Horní zákon 01.07.1988
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.2002
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 01.09.1997
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 01.10.2015
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.01.2016
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 16.01.1992
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 05.08.2005
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci 01.01.2003
197/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 01.11.2012
428/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 26.12.2017
452/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
443/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci 18.09.1992
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny 13.08.1992
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 15.07.2013
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 12.02.2008
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 01.05.2006
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
326/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 01.09.2012
257/2012 Sb. Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 01.09.2012
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.04.2016
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.09.2008
453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 20.12.2017
299/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.12.2017
57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 01.03.2016
48/2011 Sb. Vyhláška o stanovení tříd ochrany 08.03.2011
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 10.05.2000
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.06.2002
226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 01.10.2015
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005
437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 01.01.2017
472/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 01.01.2018
 
...