Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1526 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.09.2012
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 01.01.2002
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 01.12.2012
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.2002
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 01.09.1997
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 16.01.1992
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 01.10.2015
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.01.2016
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 05.08.2005
44/1988 Sb. Horní zákon 01.07.1988
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci 01.01.2003
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 15.07.2013
215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 12.07.2008
262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 01.08.2012
11/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 03.02.2018
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 12.02.2008
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny 13.08.1992
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
27/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2018
28/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2018
17/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 22.02.2018
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 01.01.2013
75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 15.04.2015
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 01.05.2006
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
206/2012 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 01.07.2012
342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 01.11.2012
48/2011 Sb. Vyhláška o stanovení tříd ochrany 08.03.2011
19/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 22.02.2018
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 01.07.1979
299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 17.09.2003
452/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
299/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.12.2017
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 01.06.2002
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.04.2016
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
326/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998
73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 01.09.2012
352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 15.09.2005
145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 29.04.2008
 
...