Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 128 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy 01.05.2004
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 01.05.2004
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 01.11.2012
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 10.05.2000
411/2008 Sb. Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 16.12.2008
299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 17.09.2003
419/2012 Sb. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat 01.01.2013
210/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o obchodování s ohroženými druhy 10.07.2010
78/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2012
360/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech 13.10.2000
4/2009 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 07.01.2009
103/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 19.12.1963
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 01.04.1997
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
418/2012 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování 01.01.2013
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
93/2018 Sb. Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu 20.06.2018
255/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2017
359/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2013
327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 01.11.2012
156/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 01.05.1991
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 01.01.2010
382/2004 Sb. Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování 01.08.2004
77/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2004
294/2006 Sb. Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 01.07.2006
198/2013 Sb. Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech 22.08.2013
346/2006 Sb. Vyhláška o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat 15.07.2006
75/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 01.05.1996
290/2008 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 03.09.2008
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 01.05.2004
356/2004 Sb. Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz 12.06.2004
193/2004 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 01.05.2004
155/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 01.05.1991
19/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 22.02.2018
428/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 26.12.2017
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2009
192/2004 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 23.04.2004
114/2010 Sb. Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 07.05.2010
152/2006 Sb. Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení 24.04.2006
205/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 01.08.2011
296/2003 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 12.09.2003
36/2007 Sb. Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární influenzy 01.03.2007
51/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 01.02.2005
327/2004 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 31.05.2004
105/1948 Sb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě 26.05.1948