Objednat předplatné
185 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví 01.04.1997
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
136/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 27.03.2020
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
134/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 27.03.2020
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví 14.05.1997
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě 01.10.2016
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
123/2000 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích 01.07.2000
76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.03.2006
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech 01.01.1992
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních 01.03.1996
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 01.08.2000
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 26.02.1997
117/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.11.2020
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 01.07.2000
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
466/2006 Sb. Vyhláška o bezpečnostní letové normě 01.11.2006
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné
469/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností 01.01.2001
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 01.01.2001
155/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů 01.08.2010
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
439/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
410/2006 Sb. Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy 23.08.2006
143/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách 01.07.2005
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 01.07.2006
140/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných 01.01.2001
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 30.09.2017
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017