Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1608 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 29.05.1992
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 01.09.1997
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 01.07.2002
302/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 01.11.2017
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech 01.09.1998
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství 23.04.2004
336/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
335/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
334/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2017
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
69/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 01.08.2016
275/1998 Sb. Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků 01.01.1999
312/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2017
331/2017 Sb. Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy 01.11.2017
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 12.11.1997
368/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů 15.11.2017
356/2017 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování 01.11.2017
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 01.01.2015
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 01.06.2002
397/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 01.01.2017
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 31.12.1997
76/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony 01.05.2004
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství 28.05.2004
157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování 01.05.2004
289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 23.11.2007
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 01.08.2014
333/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 31.12.1997
417/2016 Sb. Vyhláška o některých způsobech označování potravin 01.01.2017
99/2004 Sb. Zákon o rybářství 01.04.2004
225/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin 01.07.2008
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu 01.12.2013
437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 01.01.2017
61/1997 Sb. Zákon o lihu 01.07.1997
154/2000 Sb. Plemenářský zákon 01.01.2001
298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 01.01.2015
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
326/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 01.10.2001
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 01.01.2014
113/2005 Sb. Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 21.03.2005
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001
37/2017 Sb. Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření 01.03.2017
54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití 15.02.2004
 
...