Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
692 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 12.11.1997
271/2019 Sb. Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 15.11.2019
324/2016 Sb. Zákon o biocidech 18.10.2016
298/2014 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 01.01.2015
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech 01.09.1998
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 01.01.2017
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2015
43/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády 01.04.2018
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 01.01.2014
75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 15.04.2015
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
13/1994 Sb. Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 24.01.1994
180/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 07.09.2016
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 01.02.2010
257/2009 Sb. Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 01.09.2009
88/2017 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 01.04.2017
129/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 18.04.2012
153/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 01.06.2016
295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 24.11.2015
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 01.01.2015
91/1996 Sb. Zákon o krmivech 01.09.1996
41/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
474/2000 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva 01.01.2001
369/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.01.2020
314/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 29.11.2019
318/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech 07.09.2000
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
79/2019 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese 21.03.2019
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 01.03.2017
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 01.06.2002
221/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 01.06.2002
191/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 01.06.2002
12/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 23.06.1945
334/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2020
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 15.04.2015
254/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ustanovení, zamítnutí, zastavení a odmítnutí návrhu na zrušení ustanovení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 27.05.2020
291/2019 Sb. Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví 01.12.2019
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
331/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 01.01.2020