Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1356 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 01.04.2012
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 03.04.2013
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 01.04.2012
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 31.05.2017
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 01.04.2004
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 31.12.2007
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 01.01.2004
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 01.04.2012
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 01.11.2011
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 14.03.2011
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.06.2004
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů 02.04.2004
92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 01.04.2012
252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 01.05.2004
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví 01.01.2002
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek 01.01.2014
410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 16.11.2005
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 01.10.2015
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 01.07.1998
137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 01.04.2004
201/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 11.03.2008
99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 01.04.2012
164/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 01.09.2018
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01.01.2017
537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 01.01.2007
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
137/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 24.07.2018
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
393/2006 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti 01.01.2007
238/2011 Sb. Vyhláška hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích hracích ploch 25.08.2011
54/2008 Sb. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 25.02.2008
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách 01.04.2012
436/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 15.12.2017
157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování 01.05.2004
391/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. 14.12.2017
 
...