Objednat předplatné
1416 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 01.04.2012
106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 03.04.2013
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 01.04.2012
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních 01.04.2004
378/2007 Sb. Zákon o léčivech 31.12.2007
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 31.05.2017
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2015
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 01.01.2004
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 01.11.2011
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
90/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů 02.04.2004
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 14.03.2011
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 16.11.2005
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií 01.10.2015
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek 01.01.2014
252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 01.05.2004
92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 01.04.2012
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 01.04.2012
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví 01.01.2002
86/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 216 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví 16.03.2020
81/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 209 o ohlášení návratu z rizikových oblastí a o povinnosti karantény při návratu 13.03.2020
277/2004 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 01.06.2004
137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 01.04.2004
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 01.01.2010
329/2019 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 01.01.2020
75/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 13.03.2020
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
84/2008 Sb. Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 11.03.2008
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01.01.2017
134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 01.07.1998
89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ... 17.03.2020
18/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 01.02.2020
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
125/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 278 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. (s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa) 24.03.2020
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 01.07.2001
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči 31.05.2004
99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 01.04.2012
374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 01.04.2012
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování 01.05.2004
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001