Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 446 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 01.04.2012
79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 03.04.2013
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách 01.04.2012
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví 01.01.2002
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 01.10.2012
92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 01.04.2012
99/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 01.04.2012
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě 01.04.2012
537/2006 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 01.01.2007
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 09.02.2005
70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách 01.04.2012
285/2002 Sb. Transplantační zákon 01.09.2002
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
436/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 15.12.2017
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 06.01.2015
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
39/2012 Sb. Vyhláška o dispenzární péči 01.04.2012
104/2012 Sb. Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání 01.04.2012
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
437/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. 10.12.2012
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
355/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 01.04.2012
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
102/2012 Sb. Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 01.04.2012
392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.09.2005
75/1986 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství 01.01.1987
97/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 01.05.2019
244/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 30.08.2017
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
160/1992 Sb. Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 15.04.1992
267/2012 Sb. Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost 01.10.2012
58/1997 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost 01.04.1997
277/2017 Sb. Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení 01.09.2017
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
280/2018 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti 28.12.2018
428/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 01.08.2004
299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 17.09.2003
479/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů 31.12.2001
385/2006 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 01.04.2007
284/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 01.11.2017
 
...