Objednat předplatné
53 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 30.03.2001
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 17.02.2005
257/2001 Sb. Knihovní zákon 01.01.2002
391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 31.12.2013
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.07.2019
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
163/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 15.11.2010
83/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 13.06.2018
68/1956 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy 01.01.1957
191/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. 23.08.2019
341/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. 18.07.2006
134/2018 Sb. Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních 01.07.2018
1/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 03.01.2005
173/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací 01.06.1990
53/1959 Sb. Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 01.08.1959
71/1952 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu 17.12.1952
182/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení 01.09.1998
432/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 07.09.1992
279/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. 31.08.2012
109/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 31.08.2011
118/1996 Sb. Evropská úmluva o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 01.11.1985
431/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení 07.09.1992
148/1948 Sb. Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou 23.04.1948
390/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 12.08.1992
r1/c96/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 01.09.1991
219/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 03.06.2005
456/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 31.12.2001
15/1956 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu 07.05.1956
183/2010 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 16.06.2010
44/1982 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky 19.12.1981
36/1980 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky 05.04.1977
103/1965 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 05.07.1964
38/1951 Sb. Vládní nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a ve sportu 10.05.1951
196/1947 Sb. Úmluva o Organizaci Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu 04.10.1946
r1/c129/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb. 20.09.2001
74/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 19.02.1993
198/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o telesnej kultúre 18.05.1990
84/1988 Sb. Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu 03.04.1988
65/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou 01.09.1988
187/1949 Sb. Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport 23.07.1949
315/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 25.06.1992
469/1991 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre 01.12.1991
113/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
115/1981 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky 25.07.1981
162/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady Československého Revolučního odborového hnutí o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1972