Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 297 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
178/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2016
137/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.09.2016
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 01.09.2016
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 01.09.2016
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
13/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově 15.12.1998
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1990
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
19/1966 Sb. Zákon o vysokých školách 01.05.1966
58/1950 Sb. Zákon o vysokých školách 03.06.1950
195/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. 01.07.2012
31/1953 Sb. Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) 07.05.1953
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách 01.09.1980
361/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb. 01.09.2002
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.07.2006
94/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol 01.09.1961
40/1952 Sb. Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol 05.09.1952
80/1951 Sb. Vládní nařízení o organisačních změnách na vysokých školách 24.10.1951
81/1950 Sb. Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol 01.07.1950
123/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně 17.11.1939
58/1959 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1959
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
46/1956 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách 06.10.1956
122/1946 Sb. Zákon o studiu statisticko-pojistném 12.06.1946
77/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu 06.06.1988
49/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství o postgraduálním studiu na vysokých školách 01.09.1967
98/1953 Sb. Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol 01.09.1953
322/2005 Sb. Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách 01.09.2005
170/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů 02.09.1946
9/1945 Sb. Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách 06.06.1945
214/2004 Sb. Zákon o zřízení Univerzity obrany 01.09.2004
476/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 23.11.1990
58/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1958
140/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze 26.11.1945
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 13.09.2005
96/1961 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě 22.09.1961
120/1960 Sb. Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol 01.09.1960
35/1946 Sb. Zákon o obnovení university v Olomouci 04.03.1946
69/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy 20.09.1945
79/1969 Sb. Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o změnách v organizaci vysokých škol 21.07.1969
17/1955 Sb. Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol 26.04.1955
131/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníků 17. listopadu 17.11.1945
42/1945 Sb. Vládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol 27.08.1945
158/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. 01.07.2006
 
...