Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
138/1973 Sb. Vodní zákon 01.04.1975
71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 01.05.2004
35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť 15.02.2004
85/1981 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 01.01.1982
103/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 19.12.1963
14/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 06.03.1998
206/1948 Sb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků 05.09.1948
169/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 01.05.2006
157/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 01.05.1991
26/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 01.05.1972
91/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství 01.01.1989
32/1975 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi 01.04.1975
25/1975 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 01.04.1975
47/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 11.03.1999
155/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 01.05.1991
5/2013 Sb. Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice 23.01.2013
156/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 01.05.1991
52/1981 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 01.06.1981
r1/c23/1999 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 22/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 47/1999 Sb. 02.04.1999
281/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 01.07.1992
35/1972 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami 01.07.1972