Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 108 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.10.1995
67/2015 Sb. Pravidla plavebního provozu 01.05.2015
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 01.01.2016
222/1995 Sb. Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 13.10.1995
42/2015 Sb. Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 15.03.2015
223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 13.10.1995
96/2016 Sb. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 15.04.2016
475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
187/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.10.2012
292/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 30.09.2017
112/2015 Sb. Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 01.07.2015
138/2000 Sb. Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách 01.06.2000
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
327/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3a č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 29.08.2005
184/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 27.07.2015
224/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 13.10.1995
34/1952 Sb. Vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu 01.08.1952
344/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1992
134/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy 01.07.1964
125/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba labská, národní podnik" 01.01.1949
345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji 10.11.2016
356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 16.10.2009
126/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba oderská, národní podnik" 01.01.1949
122/1949 Sb. Vyhláška ministra dopravy o dni zřízení národních dopravních podniků 30.05.1949
295/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 25.07.2005
65/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
309/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2009
84/2000 Sb. Vyhláška o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby 19.04.2000
26/1964 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.04.1964
30/1953 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu 05.05.1953
127/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydává organisační statut národního dopravního podniku "Československá plavba dunajská, národní podnik" 01.01.1949
142/2015 Sb. Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 01.07.2015
66/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů 15.04.2015
174/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů 02.05.2005
67/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel 01.04.1964
45/1960 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách 15.04.1960
1/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní správě ve věcech plavby 03.01.1955
202/1950 Sb. Nařízení ministra dopravy o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy 01.01.1951
412/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 02.08.2004
120/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě 01.01.1968
72/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje 01.09.1953
36/1950 Sb. Vládní nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby 20.04.1950
259/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2016
358/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 14.01.2000
163/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) 26.07.1999
65/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy 01.04.1964