Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
114 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.10.1995
67/2015 Sb. Pravidla plavebního provozu 01.05.2015
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
222/1995 Sb. Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 13.10.1995
334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 01.01.2016
42/2015 Sb. Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 15.03.2015
223/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 13.10.1995
96/2016 Sb. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 15.04.2016
26/1964 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.04.1964
135/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 19.06.2019
138/2000 Sb. Vyhláška o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách 01.06.2000
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.10.2012
112/2015 Sb. Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 01.07.2015
345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji 10.11.2016
224/1995 Sb. Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 13.10.1995
187/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015
344/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1992
163/1999 Sb. Evropské dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN) 26.07.1999
44/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 12.03.2020
173/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 22.06.2009
138/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 19.06.2019
292/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 30.09.2017
136/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 19.06.2019
27/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 01.04.1964
356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 16.10.2009
174/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů 02.05.2005
358/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 14.01.2000
327/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3a č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě 29.08.2005
333/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb. 10.09.2008
6/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 06.01.2006
295/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 25.07.2005
234/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části 01.01.2002
137/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 01.01.1975
134/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy 01.07.1964
67/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel 01.04.1964
65/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy 01.04.1964
152/1950 Sb. Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby 29.11.1950
159/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže 29.05.2017
154/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 01.08.2014
28/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů 11.03.2014
309/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2009
330/1990 Sb. Dohoda o vnitrozemské vodní dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa 04.05.1990
128/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o cejchování lodí vnitrozemské plavby 01.01.1977
202/1950 Sb. Nařízení ministra dopravy o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy 01.01.1951
139/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) 19.06.2019
137/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 19.06.2019