Objednat předplatné
87 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje 01.05.2004
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004
50/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 12.03.2020
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
397/2009 Sb. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 01.01.2010
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
209/2004 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.04.2004
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů 01.10.2000
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.03.1987
110/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států 06.07.2000
71/2013 Sb. Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 15.04.2013
371/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
43/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 15.03.1990
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 13.09.2005
462/2002 Sb. Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 08.11.2002
461/2002 Sb. Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 08.11.2002
372/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
341/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
194/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 02.07.2016
71/1979 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu 01.03.1979
28/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 03.02.2003
267/2002 Sb. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje 01.07.2002
153/2000 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 01.01.2001
106/1976 Sb. Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 29.04.1976
179/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 109/2009 Sb.
231/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností 01.06.2006
374/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 31.10.2001
201/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 17.08.2015
211/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn
67/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. 29.02.2008
88/2001 Sb. Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 28.02.2001
374/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 01.01.2001
153/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 01.01.1976
66/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 11.03.2016
49/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 01.04.2013
29/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky č. 86/2006 Sb. 03.02.2010
83/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. 11.03.2008
346/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 13.09.2005
372/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou 01.01.2001
2/1995 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.)
300/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 01.07.1992
46/1986 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských soc 22.03.1985
29/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů 01.07.1986
18/1978 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky 25.11.1977
35/1975 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji 01.05.1975
103/1965 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 05.07.1964