Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 60 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 12.11.2000
22/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1948 15.02.1949
364/1992 Sb. Vyhláška o chráněných ložiskových územích 10.07.1992
193/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 15.06.2001
97/1961 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 22.09.1961
3/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1949 27.01.1950
163/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
165/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
7/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947 31.01.1948
123/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946 15.07.1947
13/1951 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1950 03.03.1951
147/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb. 01.07.2015
123/1951 Sb. Nařízení ministra vnitra o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy 01.01.1952
307/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25.06.1992
16/1954 Sb. Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů 17.05.1954
108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
164/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
270/2009 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
199/1950 Sb. Vládní nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí 01.01.1951
282/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o zrušení okresní expositury v Železném Brodě 01.01.1949
226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů 01.01.1996
16/1952 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1951 28.05.1952
476/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. 12 vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města 07.12.2005
20/1953 Sb. Nařízení ministra vnitra o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15 01.04.1953
89/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům 01.01.1952
18/1950 Sb. Zákon o zrušení osidlovacích úřadů 15.03.1950
208/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic 07.08.1948
175/1968 Sb. Zákon o městě Brně 01.01.1969
88/1951 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950 15.11.1951
r1/c72/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 23.09.1991
13/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení
31/1974 Sb. Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy 01.07.1974
71/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky 01.07.1969
29/1968 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy 09.03.1968
55/1954 Sb. Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu 16.12.1954
19/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů 15.03.1950
36/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy 07.04.1948
623/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 01.01.2005
354/2000 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví vzory sčítacích tiskopisů pro sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a vzor průkazu sčítacího komisaře a sčítacího revizora 13.10.2000
42/1986 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja 14.06.1986
41/1986 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
3/1986 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 23.05.1986
91/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podrobném vymezení území městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy 20.09.1971
130/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky 01.01.1971
93/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o určování názvů obcí a jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a o číslování budov 01.01.1971
43/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o hlavním městě Slovenska Bratislavě 22.03.1968
96/1963 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství 01.04.1964
132/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové 01.10.1950
17/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení okresní expositury v Benátkách nad Jizerou 01.02.1949