Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
50 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
187/1996 Sb. Smlouva o malém pohraničním styku mezi Českou republikou a Polskou republikou 19.02.1996
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
237/1994 Sb. Dohoda o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání k provádění této Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 01.12.1994
47/1997 Sb. Dohoda o hraničních přechodech na společných státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 28.02.1997
246/1997 Sb. Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 25.07.1997
95/1975 Sb. Smlouva o společných státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 24.06.1975
23/1959 Sb. Smlouva o konečném vytyčení státních hranic mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou 14.02.1959
186/1946 Sb. Smluva o Zakarpatskej Ukrajine medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik 30.01.1946
74/1997 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou 11.04.1997
179/1996 Sb. Přístup k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím 01.01.1988
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
23/1998 Sb. Dohoda o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody 02.07.1997
67/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.02.2020
1/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 08.01.2003
171/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat 26.06.2000
229/1993 Sb. Smlouva o generálním vymezení společných státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 03.05.1993
43/1988 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 19.04.1988
462/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt 01.01.2009
123/1999 Sb. Dohoda o změně Přílohy č. 1 Dohody o hraničních přechodech a přechodech na turistických stezkách mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky 02.12.1998
122/1999 Sb. Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje 22.10.1998
181/1996 Sb. Smlouva o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Polskou republikou 19.02.1996
129/1996 Sb. Dohoda o železniční dopravě přes státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 20.04.1996
75/1993 Sb. Dohoda o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny 18.12.1992
29/2013 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty 20.02.2013
406/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.11.2003
112/1999 Sb. Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy o společném tranzitním režimu 31.03.1999
164/1996 Sb. Dohoda o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 27.02.1996
158/1996 Sb. Ujednání o zřízení turistických stezek mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 29.02.1996
72/1975 Sb. Vyhláška o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna 01.03.1975
461/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty 01.01.2009
119/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.04.2003
316/1999 Sb. Doplnění sdělení o Smlouvě o společných státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 14.12.1999
143/1999 Sb. Ujednání o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy o malém pohraničním styku mezi Českou republikou a Polskou republikou 15.07.1997
113/1999 Sb. Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim o změně přílohy I Úmluvy o společném tranzitním režimu 31.03.1999
200/1997 Sb. Dohoda o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky a Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění této Dohody 27.07.1997
65/1997 Sb. Ujednání o předávání osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Kanady 07.10.1996
296/1996 Sb. Dohoda o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací "IMPLEMENTATION FORCE". 22.12.1995
211/1996 Sb. Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obch 05.07.1996
194/1995 Sb. Dohoda o předání a převzetí osob na státních hranicích mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky a Ujednání k provedení této Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky 05.08.1995
329/1993 Sb. Ujednání o zřízení předsunutých českých a rakouských pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničních přechodech mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou 01.11.1993
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
121/1981 Sb. Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou 29.12.1981
132/1978 Sb. Dohoda o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 31.07.1978
88/1978 Sb. Dohoda o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou 10.07.1978
74/1975 Sb. Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky 17.07.1975
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
42/1958 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou 25.07.1958