Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 50 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
186/1946 Sb. Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik o Zakarpatskej Ukrajine 30.01.1946
67/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 05.07.2201
112/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu 31.03.1999
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR 01.01.2000
62/1958 Sb. Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou 06.11.1958
42/1958 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou 25.07.1958
296/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IMPLEMENTATION FORCE 22.12.1995
43/1988 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 19.04.1988
179/1996 Sb. Sdělení o přístupu ČR k Úmluvě o společném tranzitním režimu 01.07.1996
29/2013 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty 20.02.2013
72/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně charakteru hraničních přechodů na československo-polských státních hranicích Vyšný Komárnik - Barwinek a Plaveč - Muszyna 01.03.1975
23/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic 14.02.1959
119/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.04.2003
122/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje 22.10.1998
23/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody 02.07.1997
47/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích 28.02.1997
329/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schůneben, o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald, o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná - Reintal a o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice - Mitterretzbach 01.11.1993
95/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích 24.06.1975
462/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt 01.01.2009
461/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty 01.01.2009
406/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.11.2003
316/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 246/1997 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích 14.12.1999
246/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích 25.07.1997
200/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996 27.07.1997
187/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku 19.02.1996
181/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích 19.02.1996
158/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek 29.02.1996
237/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech 01.12.1994
229/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic 03.05.1993
169/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou 14.11.1988
121/1981 Sb. Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou 29.12.1981
132/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách 31.07.1978
30/1974 Sb. Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky 16.04.1974
1/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 08.01.2003
171/2000 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení hraničních přechodů, jejich provozní doby a okruhu osob, které na základě mezinárodní smlouvy mohou přes hraniční přechod vstoupit na území České republiky nebo z něj vycestovat 26.06.2000
143/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku 15.07.1997
123/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996 02.12.1998
113/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim ze dne 30. března 1999 o změně přílohy I Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu 31.03.1999
74/1997 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou 11.04.1997
65/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích 07.10.1996
211/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 05.07.1996
164/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice 27.02.1996
129/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice 20.04.1996
194/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994 05.08.1995
75/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny 18.12.1992
49/1988 Sb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hranic Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou 20.04.1988
88/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o vstupu na části území dotčené úpravami hraničních vod 10.07.1978
74/1975 Sb. Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky 17.07.1975