Objednat předplatné
4064 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.04.2020
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
437/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
224/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a zboží 11.05.2020
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 24.04.2020
236/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 538 o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a o platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci 14.05.2020
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 13.05.2020
223/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti 11.05.2020
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech 15.03.2020
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
194/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 452 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin, o sportování, o tréninku sportovců, o účasti na sňatečném obřadu, o účasti na bohoslužbě, o účasti na spolkové činnosti 24.04.2020