Objednat předplatné
4077 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.04.2020
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 01.01.2021
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
437/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), jak vyplývá z pozdějších změn
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 24.04.2020
325/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 22.07.2020
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu 01.01.2021
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960