Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
4099 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 01.01.2014
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 24.04.2020
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců 01.09.1997
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
350/2020 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 24.08.2020
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 01.01.2021
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
391/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 05.10.2020
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
392/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 958 o zákazu hromadných akcí, omezení divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, omezení sportovních akcí, účasti na bohoslužbě, provozu provozovny stravovacích služeb 05.10.2020
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 24.04.2020
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 13.05.2020
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
86/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 216 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví 16.03.2020
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001