Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 239 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
460/1992 Sb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky 11.07.1960
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
542/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky 08.12.1992
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci 01.01.1969
150/1948 Sb. Ústava ČSR 09.06.1948
395/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2002
4/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 31.12.1992
300/2000 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 01.12.2000
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu 16.08.1991
259/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy č. 2 č. 467/2009 Sb. 23.08.2013
71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.10.2012
448/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. 01.01.2002
98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.06.2013
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
1/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné 02.04.1945
319/2009 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 14.09.2009
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů 07.06.1992
14/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu 25.01.1994
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 24.11.1990
50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci 28.05.1975
65/1946 Sb. Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění 18.04.1946
541/1992 Sb. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku 08.12.1992
69/1998 Sb. Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny 01.04.1998
144/1968 Sb. Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice 01.01.1969
77/1968 Sb. Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky 24.06.1968
214/1948 Sb. Zákon o sbírkách zákonů 23.08.1948
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 04.08.2014
176/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 31.05.2001
42/1988 Sb. Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky 19.04.1988
30/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku 08.08.1945
29/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1993
57/1946 Sb. Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky 03.04.1946
100/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 23.04.1990
14/1990 Sb. Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů 23.01.1990
32/1989 Sb. Zákon o poslancích Federálního shromáždění 01.04.1989
196/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře 14.12.1988
30/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce" 21.04.1951
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 29.04.1946
490/1991 Sb. Zákon o způsobu provádění referenda 03.12.1991
556/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 01.01.1991
19/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé 11.07.1945
235/2012 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.2012
296/1990 Sb. Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky 19.07.1990