Objednat předplatné
239 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
460/1992 Sb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci 01.01.1969
4/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 31.12.1992
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky 11.07.1960
542/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky 08.12.1992
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
395/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2002
29/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1993
50/1975 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci 28.05.1975
150/1948 Sb. Ústava ČSR 09.06.1948
71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.10.2012
300/2000 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 01.12.2000
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.06.2013
490/1991 Sb. Zákon o způsobu provádění referenda 03.12.1991
541/1992 Sb. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku 08.12.1992
259/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy č. 2 č. 467/2009 Sb. 23.08.2013
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu 16.08.1991
60/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945 01.09.1945
319/2009 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 14.09.2009
176/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 31.05.2001
67/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky 13.03.1990
125/1970 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 22.12.1970
448/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. 01.01.2002
138/1998 Sb. Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky 25.06.1998
81/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky 29.03.1990
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 04.08.2014
274/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí 29.05.1992
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 24.11.1990
496/1990 Sb. Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
144/1968 Sb. Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice 01.01.1969
1/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné 02.04.1945
69/1998 Sb. Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny 01.04.1998
53/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky 06.03.1990
39/2013 Sb. Nález ÚS ČR na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 18.02.2013
269/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení přechodných ust. k části první a čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 č. 183/2009 Sb. (novela č. 120/2001 Sb., exekuční řád) 12.09.2011
19/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé 11.07.1945
235/2012 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.2012
57/1946 Sb. Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky 03.04.1946
30/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku 08.08.1945
624/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 28.12.1992
497/1990 Sb. Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
296/1990 Sb. Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky 19.07.1990
15/1986 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady 13.03.1986