Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 239 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích 20.07.1994
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky 11.07.1960
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
71/2012 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.10.2012
542/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky 08.12.1992
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci 01.01.1969
4/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 31.12.1992
460/1992 Sb. Ústava Slovenskej republiky 01.10.1992
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
98/2013 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.06.2013
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu 16.08.1991
395/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2002
319/2009 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 14.09.2009
300/2000 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 01.12.2000
150/1948 Sb. Ústava ČSR 09.06.1948
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů 07.06.1992
259/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy č. 2 č. 467/2009 Sb. 23.08.2013
448/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. 01.01.2002
235/2012 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou 04.07.2012
14/1990 Sb. Ústavní zákon o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů 23.01.1990
176/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 31.05.2001
144/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady 09.04.1992
1/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné 02.04.1945
541/1992 Sb. Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku 08.12.1992
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 01.07.1992
67/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky 13.03.1990
29/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1993
102/1990 Sb. Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
135/2011 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 01.08.2011
490/1991 Sb. Zákon o způsobu provádění referenda 03.12.1991
283/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 96/2005 Sb., kterým se mění č. 238/1992 Sb., zákon o střetu zájmů 15.07.2005
164/1968 Sb. Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů 01.01.1969
77/1968 Sb. Ústavní zákon o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky 24.06.1968
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 04.08.2014
624/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 28.12.1992
294/1990 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 24.11.1990
4/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů 01.01.1962
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
496/1990 Sb. Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
53/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o změně názvu České socialistické republiky 06.03.1990
99/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1967
36/1966 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy 20.06.1966
65/1946 Sb. Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění 18.04.1946
161/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 01.01.2015
40/2014 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání 17.03.2014
224/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 11 č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 31.12.2013